Food Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (23):
1

her

a

ah

2

her breakfast

a bracaist

ah brackisht

3

at her meal

aig a biadh

eck a biag

4

having her meal

a' gabhail a biadh / bìdh

a gaval a biag / veeg

5

at her breakfast

aig a bracaist

eck ah brackisht

6

at her lunch

aig a lòn

eck a loan

7

at her dinner

aig a dinneir

eck ah jeener

8

at her tea

aig a tì

eck a tee

9

at her supper

aig a suipeir

eck ah sooyper

10

She's at her meal

Tha i aig a biadh.

Ha ee eck ah biag

11

She's at her breakfast.

Tha i aig a bracaist.

Ha ee eck a brackisht

12

She's at her lunch.

Tha i aig a lòn.

Ha ee eck ah loan

13

She's at her dinner

Tha i aig a dinneir.

Ha ee eck ah jeener

14

She's at her tea.

Tha i aig a tì.

Ha ee eck ah tee

15

She's at her supper.

Tha i aig a suipeir.

Ha ee eck ah sooyper

16

the child

an leanabh

an ljeniv

17

the children

a' chlann

ah chlaun

18

Are the children at the shop now?

A bheil a' chlann aig a' bhùth a-nis?

Ah vail a chlaun eck a voo ah nish

19

There's no one at the house.

Chan eil duine sam bith aig an taigh.

Cha nyale doonya sam bee eck an tei

20

I am at the door

Tha mi aig an doras.

Ha mee eck an duras

21

Is the girl at her tea?

A bheil an nighean aig a tì?

A vail an nyee-an eck ah tee

22

The teacher is at her supper.

Tha an tidsear aig a suipeir.

Ha an teacher eck ah sooyper

23

The children are not at the station.

Chan eil a' chlann aig an stèisean.

Cha nyale a chlaun eck an station