Who is that? Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Who is that? > Flashcards

Flashcards in Who is that? Deck (14):
1

Who?

Cò?

Coh

2

Who is...?

Cò tha …?

Coh ha

3

Who is it? / Who's there?

Cò tha ann?

Coh ha aun

4

Who's in there / inside?

Cò tha a-staigh an sin?

Coh ha ah stei an shin

5

Who's up there?

Cò tha shuas an sin?

Coh ha hoe-ass an shin

6

Who's ill?

Cò tha tinn?

Coh ha chin

7

Who's in the house?

Cò tha san taigh?

Coh ha san tei

8

Who's at home?

Cò tha aig an taigh?

Coh ha eck an tei

9

Who's in the car?

Cò tha sa chàr?

Coh ha sa char

10

Who's at the door?

Cò tha aig an doras?

Coh ha eck an duras

11

Who's upstairs?

Cò tha shuas an staidhre?

Coh ha hoe-ass an steiruh

12

Who's cold now?

Cò tha fuar a-nis?

Coh ha foh-ar ah nish

13

Who's out there?

Cò tha a-muigh an sin?

Coh ha ah mooy an shin

14

Who's there at the door?

Cò tha an sin aig an doras?

Coh ha an shin eck an duras