More Verbs Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > More Verbs > Flashcards

Flashcards in More Verbs Deck (22):
1

coming

a' tighinn

Ah chee-ehn

2

talking

a' bruidhinn

a bree-inng

3

dancing

a' dannsa

ah daunsuh

4

listening

ag èisteachd

agaysh-jack

5

working

ag obair

A cope er

6

learning

ag ionnsachadh

agyoan sach-eh

7

She is … (It is …)

Tha i …

Ha ee

8

She isn't … (It isn't …)

Chan eil i …

Cha nyale ee

9

Is she …? (Is it …?)

A bheil i …?

A vail ee

10

Isn't she …? (Isn't it …?)

Nach eil i …?

Nach ale ee

11

She's coming.

Tha i a' tighinn.

Ha ee ah chee-ehn

12

She's dancing.

Tha i a' dannsa.

Ha ee ah daunsa

13

She's talking.

Tha i a' bruidhinn.

Ha ee ah bree-inng

14

She's listening.

Tha i ag èisteachd.

Ha ee agaysh-jack

15

She's working.

Tha i ag obair.

Ha ee ah-cope-er

16

She's learning.

Tha i ag ionnsachadh.

Ha ee agyoan sach-eh

17

Who's coming?

Cò tha a' tighinn?

Coh ha ah chee-ehn

18

Chan eil duine sam bith ag èisteachd.

Chan eil duine sam bith ag èisteachd.

Cha nyale doonya sam bee agaysh-jack

19

Aren't they working?

Nach eil iad ag obair?

Nach ale eead ah-cope-er

20

Iain is learning Gaelic.

Tha Iain ag ionnsachadh Gàidhlig.

Ha Ian agyoansach-eh gahlick

21

Are you talking?

A bheil thu a' bruidhinn?

Ah vail oo ah bree-inng

22

The nimble girl is dancing.

Tha an nighean sgiobalta a' dannsa.

Ha an nyee-an skipultuh ah daunsa