Location Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Location > Flashcards

Flashcards in Location Deck (22):
1

In the variations

San

Sa before - b, m, p, c, and g

San t- before - sl, sn, sr, sa, se, si, so, and su

Plural is sna - sna-h before vowels)

2

In the...

Sa / San

Abbreviation of anns an

3

At home

aig an taigh

eck an tei

4

In the kitchen

sa chidsin

Suh chichen

5

In the house

san taigh

san tei

6

In (the) bed

san leabaidh

san ljapee

7

In the room

san rùm

san room

8

In the school

san sgoil

san skol

9

He's at home

Tha e aig an taigh.

Ha eh eck an tei

10

He's in the kitchen

Tha e sa chidsin.

Ha eh sa chichin

11

He's in the house

Tha e san taigh

Ha eh san tei

12

He's in bed

Tha e san leabaidh.

Ha eh san ljapee

13

He's in the room

Tha e san rùm.

Ha eh san room

14

Is daddy at home?

A bheil dadaidh aig an taigh?

A vail daddy eck an tei

15

The girl is not in the kitchen now.

Chan eil an nighean sa chidsin a-nis.

Cha nyale an nyee-an sa chichin ah nish

16

The big boy is in (the) school.

Tha am balach mòr san sgoil.

Ha am balach moar san skol

17

Mummy is in bed

Tha mamaidh san leabaidh.

Ha mammy san ljapee

18

Is the fat man in the house?

A bheil an duine reamhar san taigh?

A vail an doonyuh rower san tei

19

The woman is not in the little room.

Chan eil am boireannach san rùm bheag.

Cha nyale am boodanach san room vague

20

Good afternoon / evening.

Feasgar math.

Fisker mah

21

I am sorry.

Tha mi duilich.

Ha mee doolich

22

Bye.

Tìoraidh.

Chyooree