Where is she? Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Where is she? > Flashcards

Flashcards in Where is she? Deck (37):
1

here

an seo

ann shaw

2

there

an sin

ann shin

3

inside

a-staigh

Aw steiy

4

outside

a-muigh

ah mooy

5

up above

shuas

hoo as

6

down below

shìos

hee oss

7

is?

a bheil?

ah vail

8

she

i

ee

9

Is she …?

A bheil i …?

Ah vail ee

10

She is...

tha i...

Ha ee

11

She is not...

chan eil i

Cha nyale ee

12

I'm here now.

Tha mi an seo a-nis.

Ha mee an shaw ah nish

13

He's up there.

Tha e shuas an sin.

Ha eh hoo oss an shin

14

She's down there.

Tha i shìos an sin.

Ha ee heeos an shin

15

He's not inside

Chan eil e a-staigh.

Cha nyale eh a steiy

16

He's not out here.

Chan eil e a-muigh an seo.

Cha nyale eh ah mooy an shaw

17

Are you there again?

A bheil thu an sin a-rithist?

A vail oo an shin ah ree-isht

18

mummy

mamaidh

Mammy

19

daddy

dadaidh

Daddy

20

the man

an duine / fireannach

An doonyuh

21

the woman

am boireannach

Am borehnach

22

the boy

am balach / an gille

Am balach

23

the girl

an nighean

An nyee-ehn

24

where?

càit(e)?

Catchuh

25

the

an / a' / am / an t-

ann / ah / am / ant

26

Where am I?

Càit a bheil mi?

Catchuh ah vail mee

27

Where are you?

Càit a bheil thu?

Catchuh a vail oo

28

Where is he / it?

Càit a bheil e?

Catchuh ah vail eh

29

Where is she?

Càit a bheil i?

Catchuh ah vail ee

30

Where is Iain?

Càit a bheil Iain?

Catchuh a vail Ian

31

Where is the …?

Càit a bheil an / a' / am / an t-…?

Catchuh ah vail ann / ah / am / ant

32

Where is he at all?

Càit a bheil e idir?

Catchuh ah vail eh eejer

33

Where are you now, Iain?

Càit a bheil thu a-nis, Iain?

Catchuh ah vail oo ah nish Ian

34

I am in here.

Tha mi a-staigh an seo.

Ha mee a steiy an shaw

35

Where is she now?

Càit a bheil i a-nis?

Catchuh ah vail ee ah nish

36

She isn't out here?

Chan eil i a-muigh an seo?

Cha nyale ee ah mooy an shaw

37

She's out in the garden, right enough.

Tha i a-muigh sa ghàrradh, ceart gu leòr.

Ha ee ah mooy sah gahrrag, cjersht goo ljawr