Förgiftningar Flashcards Preview

Anestesiologi & Intensivvård > Förgiftningar > Flashcards

Flashcards in Förgiftningar Deck (5)
Loading flashcards...
1

Patient som ätit röd flugsvamp lan förväntas få ett typ av syndrom.

Vad är detta och nämn några symtom?

ANTIKOLINERGT SYNDROM

-Mydriasis, dimsyn
-Takykardi, hypertension
-Rodnad
-Tarmparalys, Urinretention
-Kramper
-Sänkt medvetande
-Psykos

2

ANTIKOLINERGT SYNDROM

-Mekanism
-Utlösande gifter
-Centrala symtom
-Perifera symtom

ANTIKOLINERGT SYNDROM

-Mekanism: blockering av kolinerga receptorer

-Utlösande gifter: Atropin, Skopolamin, TCA, antihistamin, spikklubba, änglatrumpet, flugsvamp

-Centrala symtom: Oro, ångest, förvirring, talsvårigheter, hallucinationer, myoklonier, kramper, sänkt medvetande

-Perifera symtom: Takykardi, arytmier, torr hud, torra slemhinnor, Tarmparalys, urinstämma, hypertermi

3

KOLINERGT SYNDROM

-Mekanism?
-Utlösande gifter?
-Centrala symtom?
-Perifera symtom?

KOLINERGT SYNDROM

-Mekanism: överstimulering av kolinerga receptorer. Vanligen muskarina, men vid förgiftning med organiska fosforföreningar och nervigas också nikotina.

-Utlösande gifter: hallucinogena svampar, kolinesterashämmare (Neostigmin, Mestinon, Aricept mfl), organiska fosforföreningar, nervgas

-Centrala symtom: sänkt medvetande, kramper

-Perifera symtom: sekretion, muskelfascikulationer, hjärtpåverkan, andningsproblem


4

SYMPATOMIMETISKT SYNDROM

-Mekanism?
-Utlösande gifter?
-Centrala symtom?
-Perifera symtom?

SYMPATOMIMETISKT SYNDROM

-Mekanism: överstimulering av sympatiska receptorer

-Utlösande gifter: amfetamin, LSD, ecstasy, kokain, teofyllin, koffein mfl

-Centrala symtom: oro, agitation, hallucinos, kramper, sänkt medvetande

-Perifera symtom: hypertermi, takykardi, arytmier, hypertoni, ökad tarmmotorik, takypné

5

Antikolinergt syndrom?

-Läkemedel
-Klinik
-Behandling

ANTIKOLINERGT SYNDROM
"Hot as a hare, dry as a bone, red as a beet and mad as a hatter"

LÄKEMEDEL
-Antihistaminer
-Atropin
-Baklofen
-Tricykliska
-Skopolamin

KLINIK
-Mydriasis, dimsyn
-Feber
-Torr hud
-Rodnad
-Tarmparalys
-Urinretention
-Takykardi, hypertension
-Psykos
-Sänkt medvetande
-Kramper

BEHANDLING
-Fysostigmin (EJ om TCA, risk för arytmier)