Försäkringsmedicin Flashcards

1
Q
 • Ansvarar för socialförsäkringen
  • Där sjukförsäkring och sjukpenning ingår

Vilka?

A

Försäkringskassan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Socialförsäkring på två sätt, vilka?

A
 • Arbetsbaserad försäkring – ska täcka inkomstbortfall vid frånvaro – sjukpenning ex
  • Krävs att man har ett arbete eller har haft ett arbete med inkomst (lön)
 • Bosättningsbaserade ersättningar
  • Bidrag
   • Barnbidrag, bostadsbidrag
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad utgör störst del av socialförsäkringen sett till kaka?

A
 • Föräldraförsäkring störst utgift
 • Sjukförsäkring också stor utgift
  • 2008 sjönk siffror eftersom man från då kunde bli utförsäkrad
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
 • Sjukpenning – en inkomstbortfallsförsäkring för omställning
  • En försäkrad av rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel
  • Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska det bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden

Från vilken lag är detta?

A

Socialförsäkringsbalken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka sjukdomar utgör störst del vid sjukskriving?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vem står för de första 14 dagarna av sjuklön?

A
 • Sjuklön från arbetsgivaren
  • De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön istället för vanlig lön. Sjuklönen utgör 80 % av anställningsförmånerna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Sjukpenningsgrundande inkomst (SIG)

Vad innebär detta?

A
 • Ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mkt pengar som betalas ut i form av till exempel sjukpenning eller föräldrapenning. SIG är den beräknade årliga inkomsten. SIG har ett tak, den kan inte bli högre än 8 prisbasbelopp. Det betyder att man inte får ersättning för det man tjänar utöver de beloppet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Sjukpenning från Försäkringskassan

Vad innebär detta?

A
 • Ekonomisk ersättning vid sjukdom ”inkomst-bortfalls-ersättning” när den försäkrade går miste om arbetsinkomst som är sjukpenningsgrundande
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Bedömning rätt till sjukpenning

Hur går bedömningen till av läkaren?

A
 • Hur påverkar sjukdomen funktionen i kroppen, vad får det för aktivitetsbegränsningar?
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Rehabiliteringskedja

 • Finns olika bedömningsgrunder beroende på hur länge man är sjukskriven

Så hur kan rehabiliteringskedjan se ut?

A
 • Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren
 • Efter tre månader ska man undersöka om det går att genomföra några arbetsuppgifter, alternativt omplacering
  • Om det inte är så att man redan här tror att det blir svårt återgå – kontakt med Arbetsförmedlingen
 • Efter 6 månader ska bedömning göras i förhållanden till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden (ej subventionerade arbeten, Samhall och liknande)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Rehabiliteringskedja

 • Finns olika bedömningsgrunder beroende på hur länge man är sjukskriven
 • Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren
 • Efter tre månader ska man undersöka om det går att genomföra några arbetsuppgifter, alternativt omplacering
  • Om det inte är så att man redan här tror att det blir svårt återgå – kontakt med Arbetsförmedlingen
 • Efter 6 månader ska bedömning göras i förhållanden till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden (ej subventionerade arbeten, Samhall och liknande)

Vad kan utgöra undantag från ovan?

A
 • Allvarliga sjukdomstillstånd utgör undantag
  • Svåra cancersjukdomar, svårt med ADL
  • Sjukdomar som kräver allvarlig behandling som påverkar patienten negativt (ex cytostatika), riskerar dö plötsligt om de utsätts för aktiviteter
  • Om det finns övervägande skäl att man kan återgå till arbete inom ett år
   • Betyder att mer ska tala för återgång än emot
   • Planering med arbetsgivare som talar för återgång?
   • Medicinsk planering?
   • Plan att patienten trappar upp sin arbetstid osv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är skillnaden mellan sjuklön, sjukpenning och aktivitetsersättning?

A
 • Sjukpenning – tillfällig
  • Sjukdom, läkarintyg
 • Sjukersättning (ej sjukpenning) - varaktig
  • Kallades tidigare för sjukpension
  • Finns inte längre förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet
  • Läkarintyg
 • Aktivitetsersättning
  • Ersättning för ungdomar
  • Arbetsförmåga nedsatt minst ett år
  • Bosättningsbaserad (i Sverige)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Aktörerna har olika roller i rehabiliteringen – en grundbild

Försäkringskassan har inget rehabiliteringsansvar.

Så vilka har den rollen och vilken roll har Försäkringskassan?

A
 • Hälso- och sjukvård ansvarar för rehabilitering och tar hjälp av koordinatorer
  • Företagshälsovård
  • Arbetsförmedlingen för ex arbetslösa men även för de som inte kan återgå till sitt gamla arbete
  • Kommunen – social rehabilitering
 • Försäkringskassan kan samordna aktiviteter/insatser vid behov
  • Kan kalla till avstämningsmöten med aktuella aktörer osv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Arbetsförmåga

Kan ses utefter våningar. Hur då? Vilken våning gäller sjukpenning?

A
 • Våningar
  • Hälsa och funktionsförmåga längst ner
  • Kompetens
  • Värderingar, attityder, motivation
  • Arbete, arbetsmiljö, ledarskap
 • Sjukpenningen gäller våning ett, de andra våningarna kan dock leda till sjukdom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
 • Innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå, samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen
 • Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem

Vad beskriver ovan?

A

Försäkringsmedicin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är en medicinskt sakkunnig?

A
 • Expert inom ett område och uttalar sig som expert om detta
17
Q

Vad är en försäkringsmedicinsk rådgivare?

A
 • Externt uppdrag
  • Samverkar mellan sjukvård och Försäkringskassan ex, ökar förståelse för vad Försäkringskassan behöver hos olika vårdgivare, liksom i kommunikation med arbetsgivare
  • Inte på individnivå
 • Internt uppdrag
  • Utbildning i försäkringsmedicin, om beslutsstöd
  • Försäkringsmedicinsk handledning i grupp och individuellt
  • Utfärda försäkringsmedicinska yttranden. Komplicerade/långa ärenden, omprövningsenhet, processjuridiska och arbetsskador
  • Ska uttala sig om vad som står i intyg ex, verkar inte på individnivå
18
Q

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 • De övergripande principerna
  • Gemensamt synsätt och förhållningssätt till sjukskrivning som delas mellan Försäkringskassan och sjukvården

15 principer, ge iaf exempel på 3-4 st

A
 • Bedömning och beslut – båda parter har ansvar för att i samverkan bidra till process som har patientens bästa som mål
 • Ett verktyg vid vård och behandling – läkarens bedömning av ex funktionsnedsättning och påverkan på arbetskraftförmåga är ett verktyg vid vård och behandling
 • Individuell bedömning beslutsstödet endast vägledande
 • Patientens delaktighet – patienten ska vara delaktig
 • Tidigt engagemang – risk att normala livsprocesser medikaliseras. Viktigt med tidig kontakt med arbetsgivare
 • Sjukskrivning en aktiv åtgärd – ska finnas ett tydligt syfte
 • Kontakt med arbetsplatsen – individen ska helst upprätthålla denna kontakt
 • Bedömning av arbetsförmåga – sjukdomens konsekvens i form av nedsatt arbetsförmåga bedöms (ej sjukdomen i sig)
 • Arbetsförmåga hos arbetslösa – ska bedömas i förhållande till ”normalt” arbete på arbetsmarknaden
 • Sjukskrivning
  • Sjukskrivningar kan avslutas i mitten av patientens arbetsvecka för en mjukare återgång i arbete. Längre heltidssjukskrivning kan avslutas med upptrappning i form av deltidsarbete. Redan vid påbörjad sjukskrivning bör sjukskrivningarns avslutning planeras och dokumenteras
 • Uppföljning och kvalitetssäkring
  • God journalföring, rätt diagnoskod osv
19
Q

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 • De övergripande principerna
  • Gemensamt synsätt och förhållningssätt till sjukskrivning som delas mellan Försäkringskassan och sjukvården

Ja, det finns 15 principer och det är bra och allt det där MEN, vad kan vi som läkare ta hjälp av vid bedömingen av någons arbetsförmåga?

Vad är viktigt att prata om på tidigt stadium?

A
 • De specifika rekommendationerna
  • Läkarkårens uttalade huvuduppfattning om hur länge specifika sjukdomstillstånd påverkar arbetsförmågan utifrån erfarenhetsbaserad kunskap
 • På tidigt stadium prata om när det är tänkt att patienten ska återgå
20
Q
 • Varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte sammanhänger med den normala livsprocessen

Beskriver vad?

A

Sjukdom

21
Q

Diagnos och sjukdom

 • Det måste föreligga sjukdom i försäkringens mening som sätter ned förmågan att försörja sig genom arbete med en fjärdedel eller mer

Ge exempel på vad som är vad

A
 • Myasthena gravis är alltid sjukdom men man kan ändå ibland ev arbeta så inget är givet vad gäller sjukskrivning
22
Q

Vad innebär DFA-kedjan?

A
 • Vad klarar den personen inte av att göra på grund av sin sjukdom eller skada
23
Q

Okej, du ska skriva ett läkarintyg eventuellt. Se fallet och berätta vad som tillhör vad i DFA

34-årig barnskötare söker VC pga långdragen hosta. Barnen på dagis har varit förkylda i omgångar.

Läkaren noterar att patienten är röd i ansiktet och verkar ansträngd. Rodnad i mun och svalg och förstorade lymfkörtlar på halsen. Temp 39,3, BT 120/80. Regelbunden rytm, inga blåsljud, puls 65/min. Rassel vid auskultation över lungorna samt nedsatt andningsljud basalt höger lunga.

Läkaren ställer trolig diagnos lunginflammation och ordinerar sängläge och vila. Hon bör inte utföra några ansträngande sysslor utöver personlig ADL.

A
24
Q

DFA

A
 • Diagnos – kräver utökad anamnes
  • Ångestsymptom
 • Funktionsnedsättning (vid undersökningen)
  • Sömnstörning, oro för attacker, svårt koncentrera sig
 • Aktivitetsbegränsning (härled här till funktionsnedsättningen och vad det kan för med sig)
  • Bedömning av arbetsförmåga, personen får beskriva vad denne inte klarar av att utföra. Detta bedömer vi sen
  • Ex att arbetsuppgifter inte blir korrekt genomförda på grund av koncentrationssvårigheter. Kan grundas på att du bedömer att att patienten har svårt hålla röd tråd
 • Men troligen ingen sjukskrivning, eventuellt sjukskrivning partiellt för återhämtning så patienten kan sova ut. Är företagshälsovård inkopplad osv?
25
Q

DFA

A

Diagnos

 • Funktionstester, ledstatus, neurologiskt status osv, ALS, MS, polyneuropati osv
 • Tennisarmbåge?, Belastningsskador, muskelfästen, inflammation, epikondylit med inflammation som begränsar

Funktionsnedsättning

 • Svårt lyfta, inte greppa, nedsatt handkraft, ömmar,
 • Nedsatt handkraft och greppförmåga, finmotoriska svårigheter, smärta

Aktivitetsbegränsning

 • Arbete med höger hand/arm, lyft, höger hand, klarar inte medelsvåra lyft, klarar inte lyfta mjölkpaket
 • Andra arbetsuppgifter kan föreslås