Policybeslut Flashcards Preview

K5 PU > Policybeslut > Flashcards

Flashcards in Policybeslut Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser. Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Vilken myndighet?

A

Socialstyrelsen

2
Q
 • Efter godkännande av ett läkemedel ta fram behandlingsrekommendationer baserade på både publicerat och opublicerad dokumentation
  • Speciellt inriktat på att bevaka effekt och säkerhet (biverkningar osv)

Vilken myndighet?

A

Läkemedelsverket

3
Q
 • Utvärdering av metoder och insatser inom sjukvård, socialtjänst och funktionstillstånd/hinder
 • Producera systematiska kunskapssammanställningar för evidensbaserad medicin och optimal resursanvändning
 • Leverantör till socialstyrelsen och TLV

Vilken myndighet?

A

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

4
Q
 • Besluta om subvention av läkemedel och tandvård och översyn av de gamla. Central för beslut är läkemedlens kostnadseffektivitet

Vilken myndighet?

A

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånverket)

5
Q
 • Kompetensargumentet
 • EU:s tjänstedirektiv och nationella prioriteringar
  • Om prioriteringar görs lokalt finns risk/möjlighet att patienter kan vända sig utomlands eller till annan region för att få bortprioriterad vård därefter skicka räkning hem, gäller ej vid nationella prioriteringar
  • Kan ses som ett framtida hot mot det kommunala självstyret
 • Lika vård över landet

Vad utgör ovan argument skäl för?

A

Gemensamt nationellt beslutsstöd

6
Q

Varför ska vi ha nationella riktlinjer?

A
 • God vård och omsorg på lika villkor
 • Använda resurser effektivt
 • Utveckling och uppföljning av kvalitet
7
Q
 • Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Rekommendationer på gruppnivå om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd
 • Visar på nyttan och risk utifrån bästa tillgängliga kunskap – en del av evidensbaserad praktik

Vad beskrivs?

A

Nationella riktlinjer

8
Q
 • Exempel på användningsområden:
  • Beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter
  • Beslut om verksamhetsplanering
  • Beslut om verksamheternas organisation
  • Beslut och lokala och regionala vårdprogram

Användningsområden för vad?

A

Nationella riktlinjer

9
Q

Vad innebär QALY?

A
 • Years of Life x Utility Value = QALYs
  • This means: If a person lives in perfect health for one year, that person will have 1 QALY. If a person lives in perfect health but only for half a year, that person will have 0.5 QALYs.
10
Q

TLV

 • Bestämmer vad som ska vara subventionerat och pris för
  • Receptbelagda läkemedel inom öppenvården
  • Förbrukningsartiklar

Vilka principer ska beslutet utgå ifrån?

A
 • Människovärdesprincipipen
 • Behovs- och solidaritetsprincipipen
 • Kostnadseffektivitetsprincipipen
11
Q
A
12
Q

Hur räknar vi på kostnadseffektivitetsprincipen vid eventuellt beslut om ett läkemedel ska vara subventionerat?

A

Kostnad/QALY

 • Gammalt LM i origo
 • Nytt LM kommer och är ofta bättre men dyrare
 • Hälsoekonomisk utvärdering viktigt när vi är vid nordöst
 • Cancer betalar vi gärna för ökad QALY, hjärtsvikt inte lika mkt av någon lustig sjukdomskulturell anledning
13
Q
A
14
Q
 • Läkemedelskommittéer
 • Expertgrupper
 • Metodråd (mini-SBU) – regionalt
 • Vårdprogram

Vad är ovan exempel på?

A

Kunskapsstyrning lokalt

15
Q

Den hälsoekonomiska analysen ger vägledning i policyfrågor där vanliga kliniska studier går bet

 • Ex hur stor är den långsiktiga hälsovinsten av förmaksflimmerscreening?
 • Hur designar man ett optimalt screeningprogram med avseende på hälsoeffekter och kostnadseffektivitet
 • Är screening kostnadseffektivt?

​Gör vi som vanligt då dubbelblinda studier för att ta reda på om screening är aktuellt vid en viss ålder?

A
 • Måste i stort sett simuleras fram (blir för många armar annars)