Hälsoekonomi Flashcards

1
Q
 • Knappa resurser och obegränsade behov innebär att vi måste välja vilka behandlingar som skall tillhandahållas av hälso- och sjukvården
 • Med en offentligt finansierad hälso- och sjukvård måste sådana beslut fattas med hjälp av beslutsunderlag

Därför viktigt att göra?

A

Hälsoekonomiska analyser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Etisk plattform för prioriteringar

Ja vilka är dessa?

A
 • Människovärdesprincipen
 • Behovs- och solidaritetsprincipen
  • Resurser ska satsas på de med störst behov
 • Kostnadseffektivitetsprincipen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Etisk plattform för prioriteringar

 • Människovärdesprincipen
 • Behovs- och solidaritetsprincipen
  • Resurser ska satsas på de med störst behov
 • Kostnadseffektivitetsprincipen

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan?

A

Kostnader och effekt mätt i förbättrad hälsa/höjd livskvalitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hälsoekonomiska utvärderingar

 • Fördelning av kostnader inom hälso- och sjukvården
 • Kostnader i relation till effekter av teknologier
 • Ta fram underlag för beslutsfattare
 • Tvärvetenskapligt

Vad är grunden till utvärderingen?

A
 • En behandling jämförs med alternativ (dagens praxis)
 • Ställs i relation till kostnad och vunnen QALY
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hälsoekonomiska utvärderingar

 • Fördelning av kostnader inom hälso- och sjukvården
 • Kostnader i relation till effekter av teknologier
 • Ta fram underlag för beslutsfattare
 • Tvärvetenskapligt
 • Grund
  • En behandling jämförs med alternativ (dagens praxis)
  • Ställs i relation till kostnad och vunnen QALY

Perspektiv för analysen (viktigt med perspektiv), vilka perspektiv kan finnas ex?

A
 • Samhälleligt perspektiv
  • Individen kan bidra och så vidare
 • Hälso- och sjukvårdsperspektiv
 • Sjukhus/klinik/avdelning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kostnader i analysen av om en ny behandling ska implementeras, vilka kostnader kan finnas?

A
 • Direkta kostnader
  • Personal, material, lokaler
 • Övriga direkta kostnader
  • Patientkostnader (resa osv)
  • Kommunala insatser (färdtjänst etc)
 • Indirekta kostnader
  • Produktionspåverkan (återgång i arbete osv)
   • Får inte avgöra - människovärdesprincipen
  • Informell vård (närståendes insatser)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad innebär cost of illness (COI)?

A
 • Sjukdomskostnadskalkyl beräknar kostnaden för en sjukdom eller folkhälsoproblem samhället i stort
 • Ger en bild av det ekonomiska värdet/förlusten av sjukdomen
 • Ex ”De totala samhällsekonomiska uppgick till en viss summa”
  • Stor del utgörs av förlusten pga icke arbete för patienten
 • Kan dock inte i sig avgöra vad som är en lämplig åtgärd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad menar vi med effekt

 • Antal förhindrade karierade tandytor (DMFS)
  • Kostnad per förhindrad DMFS
 • Antal patienter som inte får hjärtinfarkt
  • Kostnad per förhindrad hjärtinfarkt
 • Överlevnad
  • Kostnad per vunnet levnadsår

Men hur är legio att räkna?

A
 • Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY)
  • En typ av effektmått
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kostnadseffektivitetsanalys (CEA)

 • Inkrementell kostnadseffektvitetskvot (ICER)

Hur kan detta ställas upp i ekvation?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad betyder det att en behandling är kostnadseffektiv?

A
 • Den är kostnadseffektiv i relation till en annan behandling (eller i relation till ingen behandling)
 • Ger mer hälsa för en rimlig kostnad (eller mer hälsa utan högre kostnad)
 • Det krävs ett gränsvärde för vad vi är beredda att betala för ökad hälsa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Förklara bilden

A

QALY – kvalitetsjusterade levnadsår

 • QALY – antalet levnadsår multiplicerat med värdet (nyttan) av hälsotillståndet (QALY-vikt) under dessa år
 • QALY-vikten mäts på en kardinal skala
  • 1 – full hälsa
  • 0 – död
  • Varje steg är lika mkt värt
  • Exempel visar njurtransplantation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Så hur mäts QALY?

A

EQ-5D-VAS

 • För att mäta QALY
 • 5 hälsofrågor
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Så hur kan du räkna ut kostnad per QALY här?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q
 • Inget uttalat men mellan 100 000 kr och 1 miljon kr
 • Varierar utefter behov och hur många patienter det handlar om

Vilka avgör i slutändan?

A

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad beskriver bilden?

A
 • BeslutsmodellSyntetiserar data från flera olika källor
  • Extrapolerar till längre sikt (10-20 år ex), analyserar osäkerhet, vi vill också veta om livskvalitet osv så vi får extrapolera det också
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Se exempel nedan, viktigt att ex räkna över tid ibland

Räknas över ett år så blir priset 5 000 000 / QALY, men vad händer sett till tio år?

A
17
Q
 • Beslutar om vilka åtgärder som ingår i högkostnadsskyddet
 • Några aspekter
  • Samhälleligt alternativ
  • Jämförelsealternativ viktigt (bästa möjliga alternativ som jämförelse)
  • Kostnadseffektivitet, helst QALY som effektmått
  • Indirekta kostnader (både med och utan)
  • Positiv till modellering
   • Räcker inte alltid med kliniska studier

Vilka gör detta?

A

TLV

18
Q

Vilken myndighet tar fram riktlinjer för behandling?

A
 • Socialstyrelsen
19
Q

Kostnadseffektivitetskvoten (ICER) talar om hur mkt extra vi måste betala… för vadå?

A

Effektenhet (QALY) av en ny behandling jämfört med en annan behandling