Graad 11 Elektrisiteit en Magnetisme 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Graad 11 Elektrisiteit en Magnetisme 101 > Flashcards

Flashcards in Graad 11 Elektrisiteit en Magnetisme 101 Deck (31)
Loading flashcards...
1
Stel:

Coloumb se wet

Die elektrostatiese krag wat een puntlading (Q1) op 'n ander puntlading (Q2) uitoefen:

 • is direk eweredig aan die grootte van die ladings en
 • omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand (r) tussen hulle.

 

In Simbole: F = kQ1Q2  /  r2

2
Beskryf 'n

Elektriese veld

'n Gebied in die ruimte waar 'n elektriese lading 'n krag ondervind.

3
Verduidelik

Die rigting van die elektriese veld (By 'n punt)

Die rigting waarin 'n positiewe toetslading wat by die punt geplaas word sal beweeg.

4

Is elektriese veld 'n skalaar of vektor hoeveelheid?

Vektor

Dit het dieselfde rigting as die krag op 'n positiewe lading

5
Definieer

Elektriese potensiele energie

Die energie wat 'n lading het het as gevolg van die posisie daarvan relatief tot ander ladings wat daarmee interaksie het.

6
Definieer

Elektriese potensiaal by 'n punt

Die elektriese potensiele energie per eenheidslading by daardie punt

7
Definieer

Elektriese potensiaalverskil

Die verskil in elektriese potensiele energie per eenheidslading tussen twee punte in 'n elektriese veld.

8
Noem die

Eenheid van elektriese potensiaalverskil

Volt,

oftewel joule per coulomb

9
Gee 'n ander term vir:

Elektriese potensiaalverskil

Spanning

10
Definieer in simbole:

Elektriese potensiaalverskil

V  =  W/q

11

Verduidelik weerlig in terme van elektriese potensiaal en potensiaalverskil

Weerlig kom voor as daar 'n groot verskil in elektriese potensiaal tussen die grond en die basis van die wolke is.

'n Tipiese donderwolk kan by 'n potensiaal van 1,2 x 10V wees, en die donderslag kan 'n ladingsoordrag van 20 C tot gevolg hê.

12

Beskryf maatreels wat geneem kan word om die gevaar om deur weerlig getref te word, te verminder.

 • Sorg dat jy dadelik in ’n stewige gebou of ’n motor kom.
 • Moenie onder afdakke, onder geïsoleerde bome of in ’n voertuig met ’n verstelbare kap gaan skuil nie.
 • Bly weg van hoë voorwerpe soos torings, heinings, telefoonpale en kragdrade.
 • As jy ver van 'n skuiling is tydens weerlig: hurk (Weerlig is geneig om die hoogste punte te tref) hou jou voete bymekaar. (Om te verhoed dat 'n potensiaalverskil (tussen jou voete) opbou)

13
Beskryf:

'n Parallelplaatkapasitor

'n Toestel wat uit 2 teenoorgesteld gelaaide plate wat deur 'n klein afstand geskei is bestaan.

14
Beskryf in terme van sy funksie:

'n Kapasitor

'n Toestel wat lading en energie stoor.

15
Definieer:

Kapasitansie

Die lading gestoor op die plate van die kapasitor per eenheidspotensiaalverskil tussen die plate

16
Definieer in simbole:

Kapasitansie

C = Q/V

17

Wat is die eenheid van kapasitansie?

Farad (F)

Oftewel coulomb per volt

18

Gee die elektriese veld tussen die plate van 'n parallelplaatkapasitor in simbole:

E = V/d

19
Verduidelik waarom:

Die invoeging van 'n dielektrikum tussen die plate, kapasitansie verhoog.

In 'n parallelplaatkapasitor verhoog 'n diëlektrikum die kapasitansie deur die netto elektriese veld te verlaag.

Dit verminder die elektriese veldintensiteit tussen die plate as gevolg van geïnduseerde dipole.

20

Beskryf wat gebeur met 'n kapasitor in 'n GS-stroombaan oor 'n tydperk tydens lading

Soos wat die kapasitor laai, verminder die direkte stroom

en word uiteindelik nul wanneer die kapasitor ten volle gelaai is.

21

Beskryf hoe 'n gelaaide kapasitor gebruik kan word om 'n groot potensiaalverskil vir 'n kort tydjie te lewer.

-

22
Definieer

Elektriese stroom

Die tempo van vloei van ladings

23
Definieer in simbole:

Elektriese stroom

I = q/deltat

24
Onderskei tussen:

Ohmiese en nie-ohmiese geleiers

Nie-ohmiese geleiers:

 • Die weerstand van die geleiers verander soos wat hulle temperatuur verander.
 • Hulle gehoorsaam nie Ohm se Wet nie.

Ohmiese geleiers:

 • Geleiers wat Ohm se Wet gehoorsaam.
 • Stroom is direk eweredig aan potensiaalverskil

25
Gee 'n voorbeeld van:

'n Ohmiese geleier

Nichroomdraad

26
Gee 'n voorbeeld van:

'n Nie-ohmiese geleier

Wolframfilament

(die weerstand van die filamentdraad neem dramaties toe)

27
Stel:

Ohm se wet

Die potensiaalverskil oor 'n geleier is direk eweredig aan die stroom in die geleier by konstante temperatuur.

28
Stel in simbole:

Ohm se wet

R   =   VI

29

Wanneer is daar 'n verskil tussen die emk en die terminaalpotensiaalverskil van die battery?

Daar is 'n verskil tussen die emk en die terminaalpotensiaalverskil van die battery indien die eksterne weerstand in die stroombaan in grootte vergelykbaar is met die battery se interne weerstand

30

Beskryf wat gebeur met 'n kapasitor in 'n GS-stroombaan oor 'n tydperk tydens ontlading

Tydens die ontlading van ‘n kapasitor:

 • Verminder die laaistroom vanaf ‘n aanvanklike waarde van V/R na nul.
 • Verminder die potensiaalverskil oor die kapasitor vanaf V na nul, wanneer die kapasitor volgelaai is.
 • Is die potensiaalverskil oor die kapasitor en die potensiaalverskil oor die resistor altyd gelyk
 • Verminder die potensiaalverskil oor die resistor (gegee deur VR = IR) van ‘n aanvanklike waarde van V na nul wanneer die kapasitor volledig gelaai is.

31