J Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > J > Flashcards

Flashcards in J Deck (98):
1

机场

ji chang – airport

2

机会

ji hui – opportunity

3

基础

ji chu – basics/foundations

4

鸡蛋

ji dan – egg

5

激动

ji dong – excited (positive + negative)

6

几乎

ji hu – almost

7

积极

ji ji – active (adj)

8

积累

ji lei – build up/accumulation

9

Ji – extremely (eg. Adj + 极了)

10

极其

ji qi – extremely

11

集合

ji he – to gather/assemble

12

及时

ji shi – just in time/timely

13

即使

ji shi – even if.../despite... (eg. 即使...也...)

14

Ji – how many?/approximate number

15

Ji – send by post

16

记得

ji de – remember

17

记者

ji zhe – interviewer/reporter

18

计划

ji hua – plan/schedule (v/n)

19

季节

ji jie – season

20

既然

ji ran – seeing as...then.../since...

21

技术

ji shu – skill

22

继续

ji xu – carry on

23

Jia – home

24

家具

jia ju – furniture

25

加班

jia ban – overtime

26

加油站

jia you zhan – petrol station

27

Jia – fake

28

价格

jia ge – price

29

坚持

jian chi – keep going/persist

30

检查

jian cha – inspection

31

简单

jian dan – simple/easy

32

减肥

jian fei – lose weight

33

减少

jian shao – reduce [quantity only]

34

Jian – measure word for clothing

35

健康

jian kang – health

36

见面

jian mian – to meet

37

将来

jiang lai – future

38

Jiang – to talk (eg. 说)

39

奖金

jiang jin – bonus (gift of money)

40

降低

jiang di – reduce [height only]

41

Jiao – to teach

42

Jiao – 1) to make [friends]; 2) to pay a fee (eg. 叫电得)

43

交流

jiao liu – communication [v/adj]

44

交通

jiao tong – vehicle

45

骄傲

Jiao'ao – proud [arrogant]

46

Jiao – a corner OR currency

47

Jiao – a foot

48

饺子

jiao zi – dumpling

49

Jiao – to be called

50

教室

jiao shi – classroom

51

教授

jiao shou – university teacher

52

教育

jiao yu – education

53

Jie – to pick up/collect

54

接受

jie shou – to accept

55

街道

jie dao – road

56

结果

jie guo – the results

57

结婚

jie hun – to get married

58

结束

jie shu – to finish

59

节目

jie mu – program

60

节日

jie ri – festival day

61

节约

jie yue – save [preserve] (eg. 节约水)

62

姐姐

jie jie – older sister

63

解决

jie jue – to solve

64

解释

jie shi – explain [v/n]

65

Jie – to borrow

66

介绍

jie shao – to introduce

67

今天

jin tian – today

68

尽管

jin guan – in spite of/although (eg.尽管...但是...)

69

紧张

jin zhang – nervous/anxious

70

Jin – very close

71

Jin – to enter

72

进行

jin xing – in progress/currently underway

73

禁止

jin zhi – forbidden

74

精彩

jing cai – excellent

75

精神

jing shen – energy/spirit

76

经常

jing chang – often

77

经过

jing guo – 1) pass through; 2) because of...

78

经济

jing ji – economy

79

经理

jing li – manager

80

经历

jing li – experience (v)

81

经验

jing yan – an experience

82

京剧

jing ju – Beijing Opera

83

警察

jing cha – a policeman

84

竟然

jing ran – actually

85

竞争

jing zheng – to compete

86

镜子

jing zi – a mirror

87

究竟

jiu jing – in the end / actually

88

Jiu – nine

89

Jiu – a long time ago

90

Jiu – old [an object, an 'old person' is 老]

91

Jiu – soon/just, a period of time

92

举办

ju ban – host a 'small' event (eg. 举办派对)

93

举行

ju xing – host a 'big' event (eg. 举行奥运会)

94

拒绝

ju jue – refuse

95

距离

ju li – distance

96

句子

ju zi – a sentence

97

觉得

jue de – to feel

98

决定

jue ding – to decide