Y Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > Y > Flashcards

Flashcards in Y Deck (104):
1

压力

ya li – pressure

2

牙膏

ya gao – toothpaste

3

亚洲

ya zhou – Asia

4

Ya – an expression (eg. 啊呀!)

5

Yan – salt

6

严格

yan ge – strict

7

严重

yan zhong – serious/severe

8

研究生

yan jiu sheng – a post graduate

9

颜色

yan se – colour

10

演出

yan chu – a performance

11

演员

yan yuan – an actor

12

眼镜

yan jing – glasses

13

眼睛

yan jing – eyes

14

阳光

yang guang – the sun's rays/sunlight

15

羊肉

yang rou – lamb meat

16

养成

yang cheng – to develop (a habit)

17

样子

yang zi – appearance

18

邀请

yao qing – to invite

19

要求

yao qiu – requirements

20

Yao – to want

21

Yao – medicine

22

钥匙

yao shi – keys

23

爷爷

ye ye – grandfather

24

Ye – also

25

也许

ye xu – perhaps

26

Ye – a page

27

叶子

ye zi – a leaf

28

Yi – 1

29

衣服

yi fu – clothes

30

医生

yi sheng – a Doctor

31

医院

yi yuan – a hospital

32

一定

yi ding – definitely/for sure

33

一共

yi gong – in total

34

一会儿

yi hui er – a moment

35

一切

yi qie – everything

36

一样

yi yang – the same

37

Yi – with

38

以后

yi hou – after

39

以前

yi qian – before

40

以为

yi wei – to think (incorrectly)

41

已经

yi jing – already

42

椅子

yi zi – a chair

43

亿

Yi – 1,000,000,000

44

一般

yi ban – 1) common, O.K., ordinary; 2) generally

45

一边

yi bian – one side

46

一起

yi qi – 1) one side; 2) 一边。。。一边。。。 simultaneously

47

一直

yi zhi – always

48

意见

yi jian – opinion

49

意思

yi si – use/interest

50

艺术

yi shu – art

51

Yin – cloudy

52

因此

yin ci – therefore

53

因为

yin wei – because

54

音乐

yin yue – music

55

银行

yin hang – bank

56

饮料

yin liao – a drink

57

引起

yin qi – to cause

58

印象

yin xiang – impression

59

应该

ying gai – should

60

Ying – to win

61

影响

ying xiang – influence

62

Ying – hard (surface)

63

勇敢

yong gan – brave

64

永远

yong yuan – forever

65

Yong – to use

66

优点

you dian – advantages

67

优秀

you xiu – excellent

68

幽默

you mo – funny

69

You – By...(v)...

70

由于

you yu – Due to...

71

尤其

you qi – especially

72

游戏

you xi – game

73

游泳

you yong – swimming

74

You – to have

75

有名

you ming – famous

76

有趣

you qu – not useful or interesting

77

友好

you hao – friendly

78

友谊

you yi – friendship

79

You – 1) again; 2) both X and Y

80

右边

you bian – right side

81

Yu – fish

82

愉快

yu kuai – happily

83

于是

yu shi – therefore/so

84

Yu – and (= 和)

85

语法

yu fa – grammar

86

语言

yu yan – language

87

羽毛球

yu mao qiu – badminton

88

遇到

yu dao – to run into

89

预习

yu xi – preview

90

Yuan – money

91

Yuan – round (shaped)

92

原来

yuan lai – originally

93

原谅

yuan liang – to forgive

94

原因

yuan yin – a reason

95

Yuan – far

96

愿意

yuan yi – to be willing

97

约会

yue hui – to date/appointment

98

Yue – more

99

Yue – a month

100

月亮

yue liang – the moon

101

阅读

yue du – to read

102

Yun – a cloud

103

允许

yun xu – allow

104

运动

yun dong – sports