X Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > X > Flashcards

Flashcards in X Deck (76):
1

西

Xi – west

2

西瓜

xi gua – watermelon

3

西红柿

xi hong shi – tomato

4

希望

xi wang – hope

5

吸引

xi yin – to attract

6

习惯

xi guan – habit

7

Xi – to wash

8

洗手间

xi shou jian – bathroom

9

洗衣机

xi yi ji – washing machine

10

洗澡

xi zao – to bathe/shower

11

喜欢

xi huan – to like

12

Xia – summer

13

Xia – down/next

14

下午

xia wu – afternoon

15

下雨

xia yu – rain

16

Xian – first

17

先生

xian sheng – Mr.

18

Xian – salty

19

现代

xian dai – modern

20

现在

xian zai – now

21

羡慕

xian mu – to envy

22

限制

xian zhi – to limit

23

Xiang – a good smell

24

香蕉

xiang jiao – banana

25

相反

xiang fan – opposite

26

相同

xiang tong – the same

27

相信

xiang xin – to believe

28

详细

xiang xi – detailed

29

Xiang – to ring (the noise the phone makes)

30

Xiang – to want

31

Xiang – to give to someone

32

Xiang – to resemble

33

消息

xiao xi – information

34

Xiao – small

35

小姐

xiao jie – Miss.

36

小时

xiao shi – hour

37

小说

xiao shuo – a novel

38

小心

xiao xin – careful

39

Xiao – to laugh

40

笑话

xiao hua – a joke

41

效果

xiao guo – effect

42

校长

xiao zhang – headmaster

43

Xie – some

44

Xie – shoe

45

Xie – to write

46

谢谢

xie xie – thankyou

47

Xin – new

48

新闻

xin wen – news

49

新鲜

xin xian – fresh

50

辛苦

xin ku – tiring

51

心情

xin qing – emotion/feeling

52

Xin – a letter

53

信任

xin ren – to trust

54

信心

xin xin – confidence

55

信用卡

xin yong ka – credit card

56

兴奋

xing fen – excited

57

星期

xing qi – week

58

Xing – O.K.

59

行李箱

xing li xiang – suitcase

60

Xing – to wake up

61

Xing – surname

62

性别

xing bie – gender

63

性格

xing ge – personality

64

幸福

xing fu – happiness

65

兴趣

xing qu – interested

66

熊猫

xiong mao – panda

67

Xiu – to fix/repair

68

休息

xiu xi – to rest

69

需要

xu yao – to need

70

许多

xu duo – many (= 很多)

71

选择

xuan ze – to choose

72

学生

xue sheng – student

73

学习

xue xi – to study

74

学校

xue xiao – school

75

Xue – snow

76

Xue – blood