Z2 Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > Z2 > Flashcards

Flashcards in Z2 Deck (100):
1

怎么

zen me – how..?

2

怎么样

zen me yang – how is...?

3

增加

zeng jia – increase (in quantity)

4

增长

zeng zhang – increase (in height/level)

5

Zhai – width

6

Zhan – station

7

Zhang – to grow

8

Zhang – measure word for paper

9

丈夫

zhang fu – husband

10

招聘

zhao pin – to recruit

11

着急

zhao ji – to be anxious

12

Zhao – to find/search

13

照顾

zhao gu – to take care of

14

照片

zhao pian – picture

15

照相机

zhao xiang ji – camera

16

这 (这儿)

Zhe – this/here

17

Zhe – 1) present tense; 2) 地方+V+着+N/人; 3) S+V+着(呢)+...

18

Zhen – real

19

真正

zhen zheng – real, but not tangible. eg. Real love

20

整理

zheng li – to tidy

21

整齐

zheng qi – tidy (adj)

22

正常

zheng chang – normal

23

正好

zheng hao – exactly right

24

正确

Zheng que – correct

25

正式

zheng shi – formal

26

正在

zheng zai – currently

27

证明

zheng ming – 1) to prove; 2)证明书 a certificate

28

Zhi – of/from (=的)

29

zhi

30

支持

zhi chi – to support

31

知道

zhi dao – to know

32

知识

zhi shi – knowledge

33

值得

zhi de – to deserve/to be worth

34

直接

zhi jie – directly/direct

35

植物

zhi wu – a plant

36

职业

zhi ye – a profession

37

Zhi – 1) to point at; 2) refers to...

38

Zhi – only

39

只好

zhi hao – have no choice but to...

40

只要

zhi yao – as long as...

41

质量

zhi liang – quality

42

至少

zhi shao – at least

43

制造

zhi zao – manufacture

44

中国

zhong guo – China

45

中间

zhong jian – in the middle

46

中文

zhong wen – Chinese

47

中午

zhong wu – afternoon

48

终于

zhong yu – eventually

49

Zhong – m word for a type of thing

50

重点

zhong dian – key point

51

重视

zhong shi – watch carefully / monitor

52

重要

zhong yao – important

53

周末

zhou mo – weekend

54

周围

zhou wei – surroundings

55

Zhu – pork

56

逐渐

zhu jian – gradual

57

主动

Zhu dong – proactive

58

主要

zhu yao – main

59

注意

zhu yi – idea

60

Zhu – to live (in a place)

61

Zhu – to wish

62

祝贺

zhu he – congratulations

63

著名

zhu ming – the famous [person/thing]

64

注意

zhu yi – pay attention

65

专门

zhuan men – specialise/especially

66

专业

zhuan ye – university subject

67

Zhuan – to earn

68

Zhuang – to bump into/crash

69

准备

zhun bei – ready

70

准确

zhun que – exact/precise

71

准时

zhun shi – the exact time

72

桌子

zhuo zi – table

73

仔细

zi xi – carefully

74

Zi – character (汉字)

75

字典

zi dian – dictionary

76

自己

zi ji – oneself

77

自然

zi ran – nature/natural

78

自行车

zi xing che – bicycle

79

总结

zong jie – summary

80

总是

zong shi – always

81

Zou – to go

82

Zu – to rent

83

组成

zu cheng – consist of (eg. A,B,C 组成了一个 total)

84

组织

zu zhi – to organise/an organisation

85

Zui – lips

86

Zui – most

87

最好

zui hao – had better

88

最后

zui hou – last

89

最近

zui jin – closest (in distance)

90

尊重

zun zhong – respect

91

昨天

zuo tian – yesterday

92

左边

zuo bian – left side

93

Zuo – to sit

94

Zuo – to make/do

95

做生意

zuo sheng yi – to do business

96

Zuo – m word for mountain/tall building

97

座位

zuo wei – a seat

98

作业

zuo ye – homework

99

作用

zuo yong – a function of [something]

100

作者

zuo zhe – author