S Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > S > Flashcards

Flashcards in S Deck (99):
1

San – 3

2

San – umbrella

3

散步

san bu – stroll

4

森林

sen lin – forest

5

沙发

sha fa – sofa

6

商店

shang dian – a shop

7

商量

shang liang – to discuss

8

伤心

shang xin – heartbroken/sad

9

Shang – up

10

上班

shang ban – start work

11

上网

shang wang – surf the net

12

上午

shang wu – morning

13

稍微

shao wei – very little

14

Shao – few

15

社会

she hui – society

16

Shei – who?

17

Shen – deep

18

申请

shen qing – to apply

19

身体

shen ti – body

20

什么

shen me – what...?

21

甚至

shen zhi – even (for emphasis)

22

生病

sheng bing – ill

23

生活

sheng huo – lifestyle

24

生命

sheng ming – alive

25

生气

sheng qi – angry

26

生日

sheng ri – birthday

27

声音

sheng yin – noise/sound

28

Sheng – province

29

Sheng – leftover/remaining

30

失败

shi bai – loser

31

失望

shi wang – disappointed

32

师傅

shi fu – master

33

湿润

shi run – moist/wet

34

狮子

shi zi – lion

35

Shi – 10

36

十分

shi fen – very...

37

时候

shi hou – time

38

时间

shi jian – time

39

实际

shi ji – realistic

40

实在

shi zai – really (for emphasis)

41

食品

shi pin – food

42

使

Shi – make (= 让)

43

使用

shi yong – use (= 用)

44

Shi – is

45

Shi – to try/test

46

市场

shi chang – market

47

适合

shi he – to suit

48

适应

shi ying – to be used to

49

世纪

shi ji – century

50

世界

shi jie – earth

51

事情

shi qing – things

52

Shou – to receive

53

收入

shou ru – income

54

收拾

shou shi – to pack/tidy

55

手表

shou biao – wristwatch

56

手机

shou ji – mobile phone

57

首都

shou du – capital city

58

首先

shou xian – firstly

59

Shou – skinny

60

受不了

shou bu liao – cannot stand

61

受到

shou dao – to receive

62

售货员

shou huo yuan – shop worker

63

Shu – book

64

Shu – to lose

65

舒服

shu fu – comfortable

66

叔叔

shu shu – uncle

67

熟悉

shu xi – familiar

68

Shu – tree

69

数量

shu liang – quantity

70

数学

shu xue – mathematics

71

数字

shu zi – number

72

刷牙

shua ya – brush teeth

73

Shuai – handsome

74

Shuang – a pair

75

Shui – water

76

水果

shui guo – fruit

77

水平

shui ping – level

78

睡觉

shui jiao – to sleep

79

顺便

shun bian – on the way...

80

顺利

shun li – smooth

81

顺序

shun xu – a sequence

82

说话

shuo hua – to speak

83

说明

shuo ming – to explain

84

硕士

shuo shi – a masters degree

85

司机

shi ji – a driver

86

Si – to die

87

Si – 4

88

Song – to send

89

速度

su du – speed

90

塑料袋

su liao dai – plastic bag

91

Suan – sour

92

Suan – compared to others

93

虽然

sui ran – although

94

随便

sui bian – up to you

95

随着

sui zhe – in line with (X), (Y) happened

96

Sui – age

97

孙子

shun zi – grandson

98

所以

suo yi – so...

99

所有

suo you – all...