L 13: Strafbaarheid - beperking Flashcards Preview

Inleiding Strafrecht > L 13: Strafbaarheid - beperking > Flashcards

Flashcards in L 13: Strafbaarheid - beperking Deck (28)
Loading flashcards...
1

Hoe heten de strafuitsluitingsgronden uit het algemeen deel en waar zijn ze op van toepassing?

- Algemene strafuitsluitingsgronden

- Toepasselijk bij elke delictsomschrijving

2

Zijn er nog andere strafuitsluitingsgronden?

Ja, bizondere strafuitsluitingsgronden

die gelden alleen voor de delictsomschrijving waar ze bij staan, (bv art 46b en 261 lid 3 Sr)

3

Wat zijn de eisen bij noodweer?

- proportionaliteit

- subsidiariteit

4

wat houdt de eis van proportionaliteit in?

Dat de verdediging in redelijke verhouding moet staan tot de aanval --. gaat om de manier van verdedigen

(bij een aanval met de blote hand, niet verdedigen met een pistool)

5

Wat is de eis van subsidiariteit?

Was er een andere oplossing geweest dan verdedigen, bv weglopen?

6

Valt onder art 41 ook huisvrede (art 138 Sr)?

nee, dat is niet 'enig goed'

7

Wat zijn de eisen van art 41 mbt noodweer?

- een noodweersituatie (is ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding)

- verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed

- binnen de perken van proportionaliteit en subsidiariteit

8

Wat is het kenmerk van noodweerexces tov noodweer?

Bij overtredeing van de eis van proportionaliteit en/of subsidiariteit kan alsnog straffeloosheid volgen als de 'overreactie' veroorzaakt werd door een hevige gemoedsbeweging, veroorzaakt door de aanranding.

9

Wat is een schulduitsluitingsgrond?

Ondanks het vervuld zijn van een delictsomschrijving kan er toch geen verwijt worden gemaakt

dus:

- corrigeert het verwijt

- corrigeert de reikwijdte van de delictsomschrijving

zorgt ervoor dat de dader niet strafbaar is

10

Wat is een rechtvaardigingsgrond?

- er is geen wederrechtelijkheid

- corrigeert de delictsomschrijving

corrigeert ook de materiele norm

 

Een rechtvaardigingsgrond zorgt ervoor dat het gehele feit ( en daarmee dus ook de dader) niet strafbaar is

11

Wat doet art 41 lid 2 tov art 41 lid 1?

Het beperkt de verwijtbaarheid van het niet voldoen aan de norm

12

Is noodweer een schulduitsluitingsgrond of een rechtvaardigingsgrond?

idem voor noodweerexces?

Noodweer is een rechtvaardigingsgrond, de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanval rechtvaardigt een precies op dei aanval afgepaste reactie. Die reactie mag, die is niet wederrechtelijk.

 

Noodweerexces is een schulduitsluitingsgrond: een te zwar ereactie is te zwaar, dus wederrechtelijk.Maar de aanval met de daardoor veroorzaakte hevige gemoedsbeweging verontschuldigt de te zware reactie

13

Wat zijn, naast noodweer (R) en noodweerexces (S) de overige algemene strafuitsluitingsgronden?

R= rechtvaardigingsgrond

S= schulduitsluitingsgrond

- wettelijk voorschrift (R)

- ambtelijk bevel (R)

- onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (S)

- noodtoestand (R)

- psychische overmacht (S)

- ontoerekenbaarheid (S)

14

Wat is wettelijk voorschrift?

Rechtvaardigingsgrond

Dus wat objectief nodig is om een wettelijk voorschrift uit te voeren (heel strak)

Voorbeeld: de deurwaarder die de APV-het verbod spullen op straat te zetten- mocht overtreden om zijn wettelijke plicht- een woning te ontruimen- te kunnen uitvoeren

15

Wat is ambtelijk bevel?

Rechtvaardigingsgrond

een ambtenaar met een bevoegdheid kan zelf alle handelingen verrichten die ter uitvoering van die beveogdheid nodig zijn hij kan die handelingen ook opdragen aan ondergeschikten

voorbeeld: de deurwaarder die een ander de opdracht geeft spullen op straat te zetten

16

Wat is een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel?

Schulduitsluitingsgrond

een onbevoegd gegeven bevel op een terrein waar de chef normaal bevelsbevoegdheid had

gegeven aan een ondergeschikte

die te goeder trouw handelt

17

Wat is Noodtoestand?

Rechtvaardigingsgrond

voorbeeld: De opticien die de winkelsluitingswet overtrad door de noodtoestand van een klant die net zijn bril verloren had

18

Wat is psychische overmacht?

Schulduitsluitingsgrond

Voorbeeld: twee drenkelingen op een vlot, te klein voor beide, de een drukt de ander eraf, dus doodslag

echter de doodslag wordt verontschuldigd door overmacht

19

Wat is ontoerekenbaarheid?

Schulduitsluitingsgrond

Het gaat om de geestelijke vermogens van de dader. Die kunnen nooit een algemeen geldende materiele norm beinvloeden maar wel de mogelijkheid dit delict aan deze dader te verwijten

Om te beslissen vraagt de rechter vaak een psychiatrisch rapport aan

20

Moet de afwezigheid van strafuitsluitingsgronden ten laste worden gelegd?

Nee, dat hoeft niet.

De OvJ concretiseert slechts de delictomschrijving in zijn tenlastelegging

21

Als er, conform art 350 Sv een strafuitsluitingsgrond is, wat is dan de uitspraak?

Afhankelijk van de delictomschrijving:

- Ontslag van alle rechtsvervolging

- Vrijspraak

22

Moet een rechter in zijn vonnis expliciet alle strafuitsluitingsgronden onderzoeken en weergeven?

Nee, de rechter moet slechts laten blijke dat hij zich heeft afgevraagd of er strafuitsluitingsgronden zijn

23

De delictomschrijving van een overtreding:

- hoe wordt deze genoemd?

-  wat is een kenmerk?

-Geobjectiveerd delict

- de delictomschrijving van een overtreding bevat geen subjectief bestanddeel

24

In het strafrecht is ook bij overtredingen schuld van belang. Hoe is dit geregeld?

- het staat niet in de delictomschrijving

- er is geen bepaling voor in de wet

- Vorm: algemene strafuitsluitingsgrond, deze staat evenmin in de wet

Algemene buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond: afwezigheid van alle schuld

25

Wat is de rechtsvraag in het Melk en water arrest?

Wat besliste de HR?

Mag iemand die zonder sculd heeft gehandeld, gestraft worden als de wettelijke delictsomschrijving geen schuld eist, en geen wettelijke schulduitsluitingsgrond van toepassing is?

HR: bovenstaande is in strijd met 'geen straf zonder schuld'

26

Wat betekent AVAS?

Afwezigheid van alle schuld

27

Is AVAS een rechtvaardigings of een schulduitsluitingsgrond?

Schulduitsluitingsgrond

28

Waar is AVAS een oplossing voor?

Voor die gevallen waarin de delictomschrijving uitsluitend de gedraging uitdrukt: de geobjectiveerde deleictomschrijvingen