L2: Codificatie Flashcards Preview

Inleiding Strafrecht > L2: Codificatie > Flashcards

Flashcards in L2: Codificatie Deck (21)
Loading flashcards...
1

a)Waarom geschreven recht?
b) Wat is gecodificeerd recht?

a)
- rechtszekerheid
- rechtseenheid (tegenwoordig ook door richtlijnen minister en richtlijnen college van PG's
b) Geschreven recht waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent

2

a) Wat was de eerste codificatie in NL?
b) Wat werd er geregeld?
c) voor welke categorie?
d) wat valt er expliciet buiten?

a) Bataafse staatsregeling van 1798
b)
-Rechterlijke organisatie
- het nederlands strafproces
- het materiële strafrecht : regeling algemene zaken en opsomming misdrijven
c) misdrijven; overtredingen konden op lager niveau worden geregeld en afgedaan
d) Militair (straf) procesrecht

3

Noem 3 aspecten om de hele materie in 1 wetboek te zetten?

-uniform geldend voor heel Nederland
- vastgesteld bij formele wet
- bij elkaar in 1 boek--> systematisch

4

a) Codificatie 1838?
b) 1921?

-Wet samenstelling rechterlijke macht(wet RO)
- Wetboek van BPR
- BW
- Wetboek van Sv
b) Nieuw Sv; ingevoerd 1926; ism 107 Gw (codificatie artikel)

5

a) codificatie 1881?

Wetboek van Sr; ingevoerd 1886

6

a) art 1 WvSr & art 16 Gw?
b) art 1 WvSv?

a) Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
b) strafvordering vind alleen plaats bij wijze van (formele) wet voorzien, lagere regelgevers mogen op eigen gezag geen strafprocessuele regelingen maken.

7

Hebben lagere wetgevers ruimte de iegen rechtssfeer in te richten?

ja, met 2 beperkingen:
- alleen overtredingen, geen misdrijven
- regels kunnen alleen maar gemaakt worden als een wet in formele zin dat expliciet mogelijk maakt

8

Wat is formeel en materieel strafrecht?

Formeel: regels die aangeven hoe het materiele strafrecht moet worden gerealiseerd (procesrecht)
Materieel: welke gedragingen strafbasre feiten zijnen welke sancties op die feiten zijn gesteld

9

Waar gaat het om in het WvSr?

Wat en wanneer:
- welke normovertreding kan worden bestraft
- welke sanctie kan worden opgelegd
- wanneer kan er worden vervolgd
De regels van het WvSr beheersen het gehele strafrecht

10

Waar gaat het om in het WvSv?

Door wie en hoe.

11

a) Wat is algemeen en wat is bijzonder strafrecht?
b) wat is het kenmerk van bijzonder strafrecht?

a)Algemeen: WvSv & WvSr
Bijzonder: bv: militair en economisch
b) zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen kunnen in dezelfde wet tegenkomen

12

Wanneer is het voor het strafrecht een bijzondere wet?

- Als er minimaal 1 strafbepaling in de wet staat
- de bepaling moet een concrete gedraging strafbaar stellen
- de sanctienorm moet ook bepaald zijn

13

Is bijzonder strafrecht in strijd met de codificatiegedachte?

a) Nee: - codificatie betrof misdrijven ; bijzonder strafrecht overtredingen
-militair strafrecht en belastingstrafrecht is steeds als iets afzonderlijks gezien
B) Ja,Opiumwet, Wegenverkeerswet, weta wapens en munitie betreffen misdrijven.
Niet ins strijd met art 107 Gw: bepaalde onderwerpen mogen in afzonderlijke wetten worden geregeld

14

Is kinder en jeugdstrafrecht bijzonder strafrecht?

nee

15

Verschillen misdrijven & overtredingen?

- poging/voorbereiding misdrijf strafbaar; overtreding niet(art 45,46 Sr)
- verjaringstermijn misdrijven langer (art 70 Sr)
- misdrijven komen voor de rechtbank, overtredingen voor de kantonrechter ( art 382 Sv)

16

Kun je voor een overtreding gevangenisstraf krijgen?

Nee:
- Misdrijf is gevangenisstraf
- Overtreding is hechtenis

17

Welke verdragen kennen bepalingen met directe werking? wat betekent dit?

EVRM en IVBPR; je kunt rechtstreeks een beroep doen op deze bepalingen voor de strafrechter uit deze verdragen. Nederlandse strijdige voorschriften moeten dan wijken. Denk aan art 5 & 6 EVRM

18

Wat is individueel klachtrecht?

Direct klachtrecht bij de internationale rechter. Alle nationale rechstmiddelen moeten zijn uitgeput.

19

Heft een uitspraak van het Europese Hof een straf direct op?

Nee, wel kan op grond van de uitspaak herziening van het nederlandse arrest worden verzocht.
Ook kan het leiden tot schadevergoeding

20

Kan een lidstaat worden verplicht wetgeving in lijn te brengen met het EVRM?

Nee, maar het is wel verstandig

21

Noem naast internationale verdragen een tweede internationale component in het strafrecht?

Internationale rechtshulp in strafzaken