L20: Verkeersrecht Flashcards Preview

Inleiding Strafrecht > L20: Verkeersrecht > Flashcards

Flashcards in L20: Verkeersrecht Deck (28)
Loading flashcards...
1

Welke 'wetten' zijn van belang op het terrein van het verkeersrecht?

- Wegenverkeerswet (WVW 1994)

- Regelement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)

- Deze 2 bevatten de verkeersregels

- Voertuigregelement: technische eisen aan voertuigen--> buiten deze cursus

 

2

Wat voor bepalingen staan inde WVW en RVV?

Strafrechterlijke en administratiefrechtelijke bepalingen

3

Hoe is de verhouding van de WVW tov omliggende wetten?

- nadere verkeersregels bij AMvB--> RVV

(RVV = lagere regeling = alleen overtredingen)

- WvSv en WvSr

WVW geeft hierop een aanvulling en kan afwijken, maar waar dat niet geschiedt is het gewone straf(proces) recht van toepassing

- Handhaving bepaalde verkeersdelicten:

Wet Adminsitratiefrechtelijke Handhaving van Verkeersvoorschriften; WAHV of wet Mulder)= administratief recht en dus geen strafrecht

4

Wat is gelede strafbaastelling?

Delictomschrijving in een wet en sanctienorm in een andere

of 

Ge-verbod(materiele norm) apart, strafbaarstelling andere plaats en strafbepaling weer ergens anders

5

Welke manieren van afdoen kent de WVW?

- administratiefrechtelijk

- strafrechtelijk

6

Wat is een kapstokbepaling?

een bepaling waar veel uiteenlopende gedragingen onder kunnen worden geformuleerd. Dit zowel voor bestuurders of weggebruikers maar tot iedereen; zo ook voor hinder en gevaar--> heel vaag omschreven

Vbb: art 5 WVW: het verbod om het verkeer in gevaar te brengen of te hinderen

7

Wat is Lex specialis?

'aanvulling' ten opzichte van een gronddelict

vbb: dood of zwaar lichamleijk letsel is lex specialis yov gronddelicten als genoemd in 307/308 Sr

maximumstraf is hier ook hoger

8

Wat is er bepaald omtrent doorrijden na een ongeval?

Ongeacht de schuldvraag is men bij doorrijden altijd strafbaar;

tenzij:(= disculpatie)

- ter plekke gelegenheid bieden tot vaststelling identiteit --> bijzondere rechtvaardigingsgrond

- binnen 12 uur na ongeval uit eigener beweging melden bij een politiebureau --> vervolgingsuitsluitingsgrond

9

Als iemand doorrijdt na een 'ongeval' en het niet bij de ploitie heeft gemeld. Er komt een agent aan de deur die hiernaar komt vragen en de regels netjes hanteert.

Is die iemand dan vervolgbaar? Vraag = 20.1 pagina224

art 184 WVW sluit strafvervolging uit voordat verdachte aangehouden of verhoord als hij vrijwillig van het ongeval de politie in kennis stelt

Als de politie langs komt en 'vragen ' stelt over betrokkenheid bij een strafbaar feit en dat is verhoor in de zin van art 29 Sv --> dus vervolgbaar

Geen vervolgingsuitsluitingsgrond

- Geen bijzondere rechtvaardigingsgrond

10

Wat is de procedure bij rijden onder invloed?

Verboden ex art 8 jo 176 lid 3 WVW

lid 1 rijden onder invloed van een stof = feitelijk niet behoren kunnen besturen ongeacht of een technische waarde is overschreden of niet

lid 2: rjden onder invloed van alcohol boven een door onderzoek vast te stellen grens strafbaar

Dit onderzoek bevat strikte waarborgen; niet voldaan = vrijspraak, in ieder geval voor het feit genoemd in lid 2

Medewerking verplicht(art 163) voor bestuurders(dus ook (brom)fietsen) bij verdenking --> bevel tot medewerking aan een ademonderzoek

Dit gebaseerd op:

- voorlopige ademtetst(apparaatje langs de weg); deze kan overigens worden bevolen aan iedere, dus ook niet verdachte bestuurders

- waarnemen alcohollucht

dan

eigenlijke ademtest (onderzoek ex artikel 8 WVW

 

11

Wat als de eigenlijke ademanalyse niet lukt of mag?

- bloedonderzoek

bij geen toestemming door verdachte kan medewerking worden bevolen en tegen zijn wil bloed worden afgenomen

- indien dit op geneeskundige gronden niet kan --> urineonderzoek
weigeren om mee te werkenaan het onderzoek is strafbaar als misdrijf (art 163/176 lid 3 en art 178 WVW)

12

Mag de verhouding tussen art 5 WVW en de RVV bepalingen in zijn algemeenheid als een generalis-specialis verhouding worden aangemerkt?

Nee

13

Waar staan de sanctienormen van verkeersgedrag?

WVW, hoofdstuk XI

art 175 - 177 sanctienormen

art 178: welke feiten misdrijven en welke overtredingen

 

14

Wat is de bijkomende straf igv WVW?

 

Ontzegging rijbevoegdheid

- kan alleen worden uitgesproken wegens overtreding van bepaalde (art 179 WVW) enoemde verkeersfeiten

- kan voorwaardelijk

- bestuurders motorrijtuig - bestuurders auto, motor , bromfiets

Bij meerdere feiten: Ontzegging moet voor elk feit afzonderlijk worden opgelegd en bepaald (art 60 Sr is niet van toepassing=HR)

 

15

Waar kan ontzegging rijveboegdheid ook voor worden opgelegd?

Voor feiten die in het RVV als strafbare feiten zijn aangemerkt en waarvoor het RVV bepaalt dat een ontzegging kan worden opgelegd 

16

Hoe zit het als de bestuurder van een motorrijtuig niet bekend is?

Veel verkeersdelicten worden 'op kenteken' geconstateerd.

Wie reed : vaak eigenaar of houder van de auto

Bij niet bekend zijn heeft eigenaar/houder van de auto de zorgplicht dat er geen verkeersdelicten worden begaan die onbestraft blijven doordat de dader (werkelijke bestuurder) niet bekend is. Niet nakomen van die plicht is strafbaar gesteld.

Uitzondering hierop is art 165 lid 2 WVW: bijzondere strafuitsluitingsgrond:

Eigenaar/houder die niet heeft kunnen vaststellen wie deze bestuurder was en dit hem redelijkerwijs niet kan worden verweten (bv gestolen auto)

17

Wat is de consequentie bij het onbekend blijven van de bestuurder bij een overtreding als verkeersdelict?

Eigenaar/houder is aansprakelijk; hij wordt gestraft voor het gedrag van een ander

Discuplatiemogelijkheden:

volledige naam bekend maken aan:

-- opsoringsambtenaar

- OM

- tijdens terechtzitting direct nadat zijn personalia  is gevraagd aan de rechter

--> vervalt vervolgingsrecht OM

18

Wat is de antwoord van HR op de stelling dat de aansprakelijkheidstelling, die neerkomt op risicoaansprakelijkheid voor het gedrag van iemand anders en indruist tegen het beginsel geen straf zonder schuld en art 6 EVRM, de onschuldpremisse?

Kern van de strafbaastelling is een eigen, zelfstandige zorgplicht voor de eigenaar/houder van motorrijtuigen is.

19

Kan de WVW:

- haar eigen strafproces creeren?

- aanvullingen en afwijkingen geven?

- Nee, uitgangspunt is het procesrecht zoals neergelegd in het WvSv

- aanvullingen en afwijkingen kan en mag

WVW doet dat in beperkte mate

20

Wat zijn de aanvullingen en afwijkingen van de WVW tov WvSv?

- niet alleen gewone opsporingsambtenaren zijn belast met opsporing van strafbare feiten ihkv WVW, ook BOA's

genoemd worden oa :

belastingdienst

dienst wegverkeer

verkeersinspecties

.....

21

Wat zijn controlebevoegdheden?

Bevoegdheden die controle of toezicht van wetten tot doel hebben, zonder dat er voor het optreden met gebruikmaking van die bevoegdheden enige verdenking van een strafbaar feit vereist is.

De bevoegdheden lijken soms sterk op dwangmiddelen (bv art 160 WVW)

 

22

Hoe kun je onderscheiden welke bevoegdheden moeten worden aangemerkt als controle bevoegdheden?

Wanneer in de wettekst verwijzingen naar opsporing (zoals in gevallen waar de wet spreekt in het belang van opsporing) ontbreken, we kunnen spreken van controlebevoegdheden

23

Hoe worden de controlebevoegdheden in de diverse bijzondere wetten geharmoniseerd?

Awb

24

Noem een belangrijke controle bevoegdheid?

Stopbevel, art 160 WVW

- blijkt uit inhoud art.160: --> opsporingsambtenaren dienen zich te vergewissen van de naleving van de verkeersvoorschriften

- is expliciet in de rechtspraak uitgemaakt (HR 1934)

Stopbevel is verplichting tot stilhouden voor degene aan wie het bevel wordt gegeven. Niet voldoen is strafbaar

De bijkomende straf: ontzegging rijbevoegdheid kan niet worden opgelegd

 

25

Zijn er nog meer stoptekens?

Ja, niet ter controle maar ihkv regelen verkeer

deze stoptekens zijn als aanwijzing bedoeld

overtreding is strafbaar, bijkomende straf kan wel worden opgelegd

26

Wat is het kenmerkende verschil tussen opsporings- en controle bevoegdheden?

bij opsporingsbevoegdheden is een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit vereist, voor controle bevoegdheden niet

27

Wat is de voortgezette toepassing van beveogdheden?

Bevoegdheden die de opsporingsambtenaar heeft op grond van Sv, zijn onverkort van toepassing als een agent een strafbaar feit controleert na het uitoefenen van controlebevoegdheden.

En omgekeerd, als er reeds een verdenking is, staat er in beginsel niets in de weg dat de opsporingsambtenaar vervolgens het stopbevel van art 160 WVW gebruikt ter controle op de naleving WVW

28

Waar werken de voortgezette toepassing van bevoegdheden niet?

Voor het uitoefenen , na een verdenking, van een controlebevoegdheid die tot spreken verplicht (bv bij belastingen), ligt de situatie anders. Dan geldt dat de verdachte op grond van het WvSv een zwijgrecht heeft. dit recht mag niet worden gefrustreerd door hem tot spreken te verplichten