L3: Onder organisatorische gezichtshoek Flashcards Preview

Inleiding Strafrecht > L3: Onder organisatorische gezichtshoek > Flashcards

Flashcards in L3: Onder organisatorische gezichtshoek Deck (30)
Loading flashcards...
1

Welke 2 taken kent de politie?

ordehandhaving = preventieve taak = bestuurlijke politiezorg
- opsporing = repressieve taak = justitiele politiezorg

2

Wat is de bevoegdheidsbasis voor de politie?

uit nood: art 2. ' de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
Deze taakopdracht wordt als bevoegdheidsbasis gezien.

3

Wat is het regionaal college?

Hoofdofficier van justitie samen met de burgemeesters van een regio.
Taken college is besturing politie in beleid, financiën ,etc
voorzitter is korpsbeheerder en dagelijks executieve

4

wat is driehoeksoverleg?

Overleg tussen de burgemeester, de OvJ en het hoofd van het territoriale onderdeel van het korps.
art 12 pw voor openbare ordetaken = burgemeester
art 13 voor OvJ in strafrechtelijke handhavingstaken

5

Waar zijn de bevoegdheden van de politie voor beide taken geregeld?

voor strafrechtelijke zaken in het WvSv
voor openbare orde taken nergens

6

Omschrijf de randen van art 2 Politiewet?

art polw is onvoldoende wettelijke basis om inbreuken te maken op grondrechten maar wel voldoende basis biedt voor beperkte inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (art 8 EVRM, art 10 Gw) (Hoge Raad 1995)

7

Verschil in benaming tussen staatsrechtelijke visie p de politie en de strafrechtelijke visie?

Staatrecht: politieambtenaren
Strafvordering: Opsporingsambtenaren

8

Noem 2 soorten opsporingsbevoegdheden?

algemeen (141 Sv) en bijzonder (142 Sv)

9

Wat zijn de belangrijkste wetten voor de rechterlijke macht?

Grondwet en wet RO

10

Wat oefent de rechterlijke macht uit?

rechntbanken, gerechtshoven en de HR

11

Waarop wijkt de rechtspositie van rechters af?

- voor het leven benoemd
- kunnen niet worden afgezet nav een concrete beslissing
- onderling zijn rechters ook onafhankelijk in hun rechstpreken--> geen aanwijzingen
- benoemd volgens systeem van gematigde cooptatie
- gedwongen overplaatsing is niet mogelijk
- disciplinaire recht over rechters is opgedragen aan de rechterlijke macht zelf
(HR kan een rechter afzetten)

12

Indeling rechterlijke colleges?

in kamers:
- meervoudige kamer (3 leden; HR 3 0f 5 leden) vs enkelvoudige kamer
- civiele kamers, strafkamers en economische strafkamers

13

Noem 4 enkelvoudige kamers?

- Kantonrechter ( art 47/48 RO) = lichtste strafzaken
- Politierechter ( art 51 RO) = lichtere en simplere strafzaken
- Kinderrechter ( art 53 RO)
- Economische politierechter ( art 52 RO)

14

Welke zaken behandelen (economische) politierechters?

Boek II titel VII: met name art 368:
- eenvoudig van aard,
- tav bewijs
- tav toepassing van de wet
- gevangenisstraf niet meer dan een jaar

15

Kan er in hoger beroep enkelvoudig appellenkamer zijn?

ja, beperkt aantal delicten: art 411, tweede lid sub a & b Sv)

16

Kenmerken Rechter Commissaris?

- Is verantwoordelijk voor de behandeling van strafzaken in de voorbereidende fase van een strafzaak ( art 170 Sv)
Neemt geen deel aan het onderzoek ter terechtzitting.

17

Noem naast de parketten bij de hoven 3 andere parketten?

-a)Landelijk parket (art 137 RO)
- belast met het gezag over de dDienst Nationale Recherche
- Beleidsondersteunende functie bij bestrijding van georganiseerde misdaad
- Team verkeer
b) Functioneel parket:
- bestrijding van milieu; economie; fraude ( werkt samen met bizjondere opsporingsdiensten)
c) Parket Generaal: = College van PG's

18

Bestaat er een hiërarchie binnen het OM?

Ja, De minister is politiek verantwoordelijk en kan :
- algemene aanwijzingen geven
- bijzondere aanwijzingen geven (127 RO); deze laatste na consultatie van het College van PG (art 128 RO)
- College van PG's kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven

19

Wat zijn de 4 hoofdtaken van het OM?

-vervolging van strafbare feiten
- handhaving van de wetten
- doen uitvoeren van alle strafvonnissen
- opsporing van strafbare feiten
Daarnaast taken buiten het strafrecht bv krachtens Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen

20

Taken OvJ

Opsporing & Vervolging:
- leiding opsporingsonderzoek
- vervolgt in eerste aanleg
- driehoeksoverleg over plaatselijk beleid

21

Taken AG bij hof?

Vervolgingstaak

22

Richtlijnen OM?

Via College PG;
veelal algemene aanwijzingen voor opsporing en vervolging
ook aanwijzingen voor seponeren, transigeren en strafmaat

23

Behoort de PG bij de HR tot het OM?

Nee, niet meer sinds 1999

24

Taken PG HR?

- Het nemen van conclusies ( geen procespartij maar adviseur van de HR)
- Cassatie instellen ' in het belang der wet'
- Vervolging ambtsdelicten ministers en kamerleden

25

Taken griffier?

- Vastleggen
- Ondersteunen
- Vorm vereisten bewaken

26

Is de griffier verantwoordelijk voor een juiste vastlegging van hetgeen ter zitting is voorgevallen?

Gedeeld, het verslag van de zitting wordt mede door de rechter vastgesteld en ondertekend

27

Mag een buitenlandse advocaat in het strafproces als raadsman optreden?

Ja, mits EU en als zodanig werkend.

28

Wordt reclasseringswerk altijd door de Stichting reclassering Nederland uitgevoerd?

Nee, het kan worden uitbesteed aan instellingen voor bijzondere categorieen personen, bv NL Vereniging voor Verslavingszorg, Leger des Heils

29

Wat zijn de taken van de reclassering?

- Het verlenen van hulp en steun- rechtsbijstand uitgezonderd
- aan personen die worden verdacht of zijn veroordeeld voor een strafbaar feit
- het doen van onderzoek naar verdachten of veroordeelden ten behoeve van door justittie te nemen beslissingen over vervolging, berechting of tenuitvoerlegging van straffen of maatregelelen of het geven van voorlichting daarover
- het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen

30

Wat ziet de reclassering nog meer als haar taak?

- beinvloeden van de samenleving
- ontwikkelen alternatieve straffen
- bemiddelen tussen dader en slachtoffer