Lärares Juridik Och Yrkesetik Flashcards Preview

Ledarskap > Lärares Juridik Och Yrkesetik > Flashcards

Flashcards in Lärares Juridik Och Yrkesetik Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vad innebär främjande?

Gör så att något uppnås på ett positivt sätt

2

Vad innebär åtgärdande?

Åtgärdar i stunden

3

Vad innebär förebyggande?

Planera, genomföra, utvärdera

4

När är man anmälningsskyldig?

Om man tror eller vet att en elev far illa
Om man är orolig

5

Vad får läraren säga?

Information om eleven till de som arbetar med eleven
Får sprida information för elevens bästa

6

Vad innebär extra anpassningar?

Extra anpassningar på den vanliga skolgången

7

Vad innebär särskilt stöd?

Eleven för ett speciellt stöd för att klara av skolan

8

Vad innebär nödvärnsrätt?

När man för röra någon
Vid fara för hälsa eller egendom
Inte mer än vad situationen kräver

9

Vad är yrkesetikens block?

Eleven alltid i centrum
Professionell yrkesutövning
Upprätthålla yrkesetiken
Samhällsuppdrag