Lesson 11A Flashcards Preview

YC Tibetan Course > Lesson 11A > Flashcards

Flashcards in Lesson 11A Deck (57)
Loading flashcards...
1
Q

ཁམས་

A
khams
realm
界。例如:眼界,意识界
dhatu
mig.gi.khams.
2
Q

འཁྲོ་བ་

A

‘khro.ba.

忿怒

3
Q

མཁན་པོ་

A

mkhan.po.

方丈

4
Q

འཁོད་པ

A

‘khod.pa.

被排列的

5
Q

གྲུ་གསུམ་པ

A

gru.gsum.pa.

三角形

6
Q

དགེ་བ་འི་བཤེས་གཉེན་

A

dge.ba.’i.bshes.gnyen.

精神上的朋友

7
Q

འགག་པ་

A

‘gag.pa.

大,浩瀚

8
Q

བགྲང་ཕྲེང་

A

bgrang.phreng.

念珠

9
Q

ཅུང་ཅད་

A

cung.cad.

些微,少许

10
Q

ཆར་སྤྲིན་

A

char.sprin.

云雨

11
Q

མཆིས་

A

mchis.

存在=yod

12
Q

རྟ་བབས་

A

rta.babs.

拱门

13
Q

སྟེང་

A

steng.

之上,上面

14
Q

སྟོབས་

A

stobs.

力量

15
Q

བརྟན་པ་

A

brtan.pa.

稳固

16
Q

ཐེ་ཚོམ་

A

the.tshom.

疑惑

17
Q

དམ་ཚིག་

A

dam.tshig.

修法的承诺(誓句)

18
Q

དྲག་སྤྱོད་པ་

A

drag.spyod.pa.

猛烈行动

19
Q

དྲན་པར་བྱ་

A

dran.par.bya.

再收集

20
Q

འདུས་ཤེས་

A

‘dus.shes.

观念

21
Q

འདུག་པ་

A

‘dug.pa.

静止的

22
Q

འདྲ་པ་

A

‘dra.pa.

相似

23
Q

རྣམ་པར་དག་པ་

A

rnam.par.dag.pa.

全然纯洁的

24
Q

རྣམ་པར་སྤངས་

A

rnam.par.spangs.

全然放弃

25
Q

ཕྱང་པོ་རྔ་

A

phung.po.rnga.

五蕴

26
Q

ཕྱག་རྒྱ་

A

phyag.rgya.

手印

27
Q

ཕྱིར་

A

…phyir.
因为
in order to

28
Q

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་

A

byang.chub.snying.po.

开悟的精髓

29
Q

བྱམས་པ་

A

Byams.pa. (大写字母提示非前置字)

尼尔佛

30
Q

འབྱོན་

A

‘byon.

出现,到达

31
Q

རྨི་ལམ་

A

rmi.lam.

rmi lam brtag pa, rmi lam ‘grel ba.

32
Q

ཙམ་

A

tsam.

刚好,只是

33
Q

འཛིན་

A

‘dzin.

握住

34
Q

འཛིན་པ་

A

‘dzin pa

感知的个体

35
Q

གཟི་བརྗིད་

A
gzi brjid
美丽
beauty
gzi brjid can: beatiful
bu mo 'di gzi brjid yag po yin
bu mo 'di mdzes po yag po yin
36
Q

གཟུང་བ་

A

gzung ba

被感知的事物

37
Q

རང་སངས་རྒྱས་

A

rang sangs rgyas

独觉佛(缘觉,无传承)

38
Q

རུགས་ཀྱི་བུ་

A

rigs kyi bu

尊贵的儿子

39
Q

ལ་སོགས་པ་

A

…la sogs pa

这样咯,咁咯

40
Q

སེར་ན་

A

ser na

贪婪

41
Q

སོ་སོ་

A

so so

每一位,个体

42
Q

ལྷན་ཅིག་ཏུ་

A

lhan cig tu

与……一起

43
Q

སྨྲ་

A

smra

44
Q

ལོག་པ་

A

log pa

邪道

45
Q

ཚོར་བ་

A

tshor ba

感觉

46
Q

ཀུན་ཏུ་

A

kun tu

completely

47
Q

གཅིག་ཏུ་

A

gcig tu

singly, uniquely

48
Q

སིན་ཏུ་

A

shin tu

very, exceedingly

49
Q

བྱེ་བྲག་ཏུ་

A

bye brag tu

distinctly

50
Q

མ་ཐག་ཏུ་

A

ma thag tu

immediately

51
Q

རྗེས་སུ་

A

rjes su

after, subsequently

52
Q

ཡོངས་སུ་

A

yongs su

completely, thoroughly

53
Q

སླད་དུ་

A

slad du

for the sake of

54
Q

དེ་བཞིན་དུ་

A

de bzhin du

in this way

55
Q

མྱུར་དུ་

A

myur du

quickly

56
Q

རབ་ཏུ་ཉུར་བ་

A

rab tu myur ba

move very quickly

57
Q

རྒྱུན་དུ་

A

rgyun du

continually, successively