Lesson 3 Flashcards Preview

YC Tibetan Course > Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 Deck (102)
Loading flashcards...
1
Q

བཀྲ་

A

美好,美麗,繁榮
[tra]
bkra

2
Q

ཤིས་

A

好運
[shi]
shis.

3
Q

བདེ་

A

天堂
[de]
bde.

4
Q

ལེགས.

A

健康
[lë]
legs.

5
Q

སངས་རྒྱས་

A

Buddha

[sang.gya]
sangs.rgyas.

6
Q

སྐད་

A

language
語言
[kë]
skad.

7
Q

བོད་

A

Tibet
西藏,藏族
[bö]
bod.

8
Q

རྒྱུད་

A

tantra
密部
[gyü]
rgyud.

9
Q

དད་པ་

A

faith
信仰
[dë.pa]
dad.pa.

10
Q

ཐེག་པ་

A


[thë.pa]
theg.pa.

11
Q

ཆུང་པ་

A

small
小的
chung.pa.

12
Q

ཡིན་

A

be

yin.

13
Q

ཡོད་

A

have

[yöd]
yod.

14
Q

ཆོས་པ་

A

Buddhist, Buddhism practitioner
佛教徒
chos.pa.

15
Q

རྟ་པ་

A

Horseman
馬夫
rta.pa.

16
Q

བོད་པ་

A

Tibetan person
藏人
bod.pa.

17
Q

རྒྱུད་པ་

A

tantra practitioner
修密法者
rgyud.pa.

18
Q

དབུ་

A

head

dbu.

19
Q

དབུ་མ་

A

the middle way
中道
dbu.ma.

20
Q

སྲུང་

A

protect
保護
[sung]
srung.

21
Q

སྲུང་མ་

A

[sung.ma]
protector
保護者
srung.ma.

22
Q

བླ་

A

[la]
high,superior
高,高級
bla.

23
Q

བླ་མ་

A

[la.ma]
guru, teacher
上師
bla.ma.

24
Q

བྱེད་

A

[yë]
to do, perform

byed.

25
Q

འབྲི་

A

[dri]
write, draw
書寫,繪畫
‘bri.

26
Q

འབྲི་མོ་

A

[dri.mo]
painting (v./n.)
畫畫(動詞/名詞)
‘bri.mo.

27
Q

སློབ་

A

[lob]
study,train
學習,訓練
slob

28
Q

སློབ་མ་

A

[lob.ma]
student
學生
slob.ma.

29
Q

སྐྱེ་

A

[kye]
to be born
出生
skye.

30
Q

སྐྱེ་བ་/ སྐྱེ་བོ་

A

person

skye.ba./ skye.bo.

31
Q

རྩ་

A

[tsa]
channel, vein, nadi
rtsa.

32
Q

རྩ་བ་

A

[tsa.ba]
root

rtsa.ba.

33
Q

ཞིང་

A

[zhing]
land, field
地,田
zhing.

34
Q

ཞིང་པ་

A

[zhing.pa]
farmer
農夫
zhing.pa.

35
Q

སྨན་

A

[man]
medicine

sman.

36
Q

སྨན་པ་

A

[man.pa]
doctor
醫生
sman.pa.

37
Q

ཆེན་

A

big

chen.

38
Q

ཆེན་པོ་

A

big
大的
chen.po.

39
Q

ཟབ་མོ་

A

deep, profound
深的,甚深
zab.mo.

40
Q

གསར་

A

new, fresh
新,新鮮
gsar.

41
Q

གསར་པ་

A

new, fresh (adj.)
新的,新鮮的(形容詞)
gsar.pa.

42
Q

གཙང་

A

pure
純淨
gtsang.

43
Q

གཙང་མ་

A

pure(adj.)
純淨的(形)
gtsang.ma

44
Q

དམར་

A

Red

dmar.

45
Q

དམར་པོ

A

Red (adj.)
紅色的(形)
dmar.po

46
Q

གཅིག་པ

A

a, one set of
一個,一份
gcig.pa

47
Q

བྱ་

A

[ja]
bird

bya.

48
Q

རྣལ་འབྱོར་

A

[nal.jor]
yogi
瑜珈,相應
rnal.’byor.

49
Q

རྣལ་འབྱོར་མ་

A

[nal.jor.ma]
nun,bhuksuni
比丘尼
rnal.’byor.ma

50
Q

དགེ་སློང་

A

[ge.long]
monk
僧人
dge.slong.

51
Q

དགེ་སློང་མ་

A

[ge.long.ma]
Bhiksuni
比丘尼
dge.slong.ma

52
Q

སྟག་

A

[ta]
liberate
解脫
stag.

53
Q

སྟག་མོ་

A

[ta.mo]
liberated
已解脫的
stag.mo

54
Q

སྒྲལ་

A

[dro]
liberate
解脫
sgrol.

55
Q

སྒྲོལ་མ་

A

[dro.ma]
liberated
已解脫的
sgrol.ma.

56
Q

རྒན་པོ་

A

[gan.po]
old man
老年男人
rgan.po.

57
Q

རྒན་མོ་

A

[gan.mo]
Old woman
老年女人
rgan.mo

58
Q

བཟང་པོ་

A

[zang.po]
good man
好男人
bzang.po

59
Q

བཟང་མོ་

A

[zang.mo]
good woman
好女人
bzang.mo

60
Q

བཙོ་བོ་

A

[tso.bo]
chief, best male
首領,最出色的男性
btso.bo.

61
Q

བཙོ་མོ་

A

[tso.mo]
chief, best female
首領,最出色的女性
btso.mo.

62
Q

རེས་

A

[re]
occasionally, sometimes
偶爾,有時
res.

63
Q

བྱེད་པོ་

A

[je.po]
creator
創造者(男)
byed.po.

64
Q

བྱེད་མོ

A

[je.mo]
agent (female)
中介(女)
byed.mo

65
Q

སྔ་

A

[nga]
before,morning,noon
早,中午,之前
snga.

66
Q

སྔ་མ་

A

[nga.ma]
some time ago, once upon a time
以前,從前
snga.ma

67
Q

ཅེས་

A

[ce]
so, because of this
咁,因此
ces.

68
Q

ཅེས་པ་

A

[ce.pa]
Therefore
所以話,如是說
ces.pa

69
Q

སྐད་ཅིག་

A

[kë.ci]
moment, instant
立刻,剎那
skad.cig

70
Q

སྐེད་ཅིག་མ་

A

[kë.ci.ma]
instantly, a blink of an eye
瞬間,剎那間
skad.cig.ma

71
Q

སྒོམ་

A

[gom]
meditate
靜觀,冥想
sgom.

72
Q

སྒོམ་པ་

A

[gom.pa]
to meditate/meditation
冥想,靜觀(名)
sgom.pa.

73
Q

བརྗོད་

A

[jö]
express
表達
brjod.

74
Q

བརྗོད་པ་

A

[jö.pa]
to express\expression
去表達,表達(名)
brjod.pa.

75
Q

སྒྲོལ་བ་

A

[drol.ba]
to liberate, liberation
解脫,解放(名)
sgrol.ba.

76
Q

ཤེས་

A

[she]
know
知道
shes.

77
Q

ཤེས་པ་

A

[she.pa]
to know, knowledge
知道,知識(名)
shes.pa.

78
Q

མཐོང་

A

[thong]
see

mthong.

79
Q

མཐོང་བ་

A

[thong.ba]
the sight, scenery, seeing
視野,風景,看見(名)
mthong.ba.

80
Q

གཅིག་

A

[ci]
one
一(序數)
gcig.

81
Q

གཉིས་

A

[nyi]
two

gnyis.

82
Q

གསུམ་

A

[sum]
three

gsum.

83
Q

བཞི་

A

[zhi]
four

bzhi.

84
Q

ལྔ་

A

[nga]
five

lnga.

85
Q

དྲུག་

A

[drü]
six

drug.

86
Q

བདུན་

A

[dün]
seven

bdun.

87
Q

བརྒྱད་

A

[gyë]
eight

bgyad.

88
Q

དགུ

A

[gu]
nine

dgu.

89
Q

བཅུ་

A

[cu]
ten

bcu.

90
Q

བཅུ་ལྡབ་

A

[cu.dab]
ten times
十倍
bcu.ldab.

91
Q

དང་པོ་

dang.po.

A

[dang.po]
the first
第一

92
Q

རིན་གོང་

A

rin.gong.
price, cost, rate, worth
價格,價錢

93
Q

ག་ཚོད་

A

ga.tshod.
how much, how many
多少,多少錢

94
Q

འདི་

A

‘di
this
這個

95
Q

འདི་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ་

A

‘di.ga.tshod.yin.nam
how much is this?
這個多少錢?

96
Q

སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས

A

snga.dro.bde.legs
Good morning
好的早晨

97
Q

དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས

A

dgong.dro.bde.legs
good evening
好的晚上

98
Q

མཛེས་པ་

A

mdzes.pa.
beautiful, handsome,fine
美麗

99
Q

དངོས་པ་

A

dngos.pa.
substance
事物

100
Q

མིང་

A

ming.
name, designation, term
名字

101
Q

ལག་པ་

A

lag.pa
hand, arm, arms

102
Q

གཟུགས་

A

gzugs.
definition, suitable as form