Lesson 6 Flashcards Preview

YC Tibetan Course > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (135)
Loading flashcards...
1
Q

ས་དང་པོ་འདི་མིན།

A

sa.dang.po.’di.min.

这不是第一地

2
Q

བདང་གཉིས་པོ།།

A

bdang.gnyis.po.

第二个灌顶

3
Q

ལམ་གསུམ་པ་འདི་ཡིན་ནམ།།

A

lam.gsum.pa.’di.yin.nam.

这是第三道吗?(声闻乘、缘觉乘、菩萨乘)

4
Q

ཁྱེད་རང་བླ་མ་བཅུ་དྲུག་ཡིན།།

A

khyed.rang.bla.ma.bcu.drug.yin.

他是第十六代喇嘛

5
Q

དགེ་སློང་གཉིས་པ་སམ་གསུམ་པ།།

A

dge.slong.gnyis.pa.sam.gsum.pa.

第二或第三位僧人

6
Q

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པ།།

A

phar.phyin.drug.pa.

六波罗蜜

7
Q

ང་མཁམ་པོ་བཅུ་པ་ཡིན།།

A

nga.mkham.po.bcu.pa.yin.

我是第十代住持

8
Q

བདེན་པ་གཉིས་སམ།།

A

bden.pa.gnyis.sam.
真相有两种吗?
(世俗胎conventional truth、胜义胎ultimate truth)

9
Q

ཐེག་པ་གསུམ་མཐོང་ཞིག།།

A

theg.pa.gsum.mthong.zhig.

看三乘!

10
Q

ལུས་བཅས་པ་ཀུན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད།།

A

lus.bcas.pa.kun.phung.po.lnga.yod.

所有有身体的生物都有五蕴

11
Q

དམ་ཚིག་

A

dam.tshig.

誓句

12
Q

རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་

A

rdo.rje.dam.tshig.

金刚誓句

13
Q

བཟང་སྤྱོད་

A

bzang.spyod.
功德
virtue

14
Q

དབེན་གནེས་

A

dben.gnes.

隐居处

15
Q

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་

A

rdzogs.pa.chen.po.

大圆满

16
Q

རྫོགས་ཆེན་

A

rdzogs.chen.

大圆满教法

17
Q

ཆེ་ཆུང་

A

che.chung.
尺寸,大小
size

18
Q

ཉིན་མཚན་

A

nyin.mtshan.

昼夜

19
Q

པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

A

pa.rol.tu.phyin.pa.
波罗蜜多
Paramita

20
Q

ཉན་ཐོས་

A

nyan.thos.
声闻
Sravaka; listen and hear

21
Q

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་

A

rdo.rje.sems.dpa’
金刚萨埵
Vajrasattva

22
Q

འོད་དཔག་མེད་

A

od.dpag.med.
阿弥陀佛,无量光佛,无量寿佛
Amitabha; light beyond measure

23
Q

སངས་རྒྱས་

A

sangs.rgyas.

佛;清净智

24
Q

བཅོམ་ལྡན་འདས་

A

bcom.ldan.’das.
佛陀,释迦牟尼
Bhagavan

25
Q

བཅོམ་

A

bcom.

克服魔障

26
Q

ལྡན་

A

ldan.

赋予好的品质

27
Q

འདས་

A

‘das.

超越

28
Q

བླ་མ་བཟང་པོ་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་སློབ་མ་བཟང་པོ་མང་པོ་མེད།

A

bla.ma.bzang.po.rnams.yod.kyang.slob.ma.bzang.po.mang.po.med.
有很多好的上师,不过没有很多好的学生。

29
Q

ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཉི་མ་གཅིག་ཡོད།ཟླ་བ་གཉིས་མེད།

A

zla.ba.gcig.dang.nyi.ma.gcig.yod.zla.ba.gnyis.med.

有一个月亮与一个太阳。没有两个月亮。

30
Q

ཆུ་བུ་མཐོང་བ་དང་ཆུ་ཡོད་པ་ཤེས།

A

chu.bu.mthong.ba.dang.chu.yod.pa.shes.

看到水鸟就知道有水(看到现空就知道空的存在)。

31
Q

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།

A

khor.lo.chen.po.yin.no.

是大轮。

32
Q

གནམ་དཀར་པོ་མིན།

A

gnam.dkar.po.min.

天空不是白色的。

33
Q

ཆོས་ཀུན་དང་མཉམ་པ་སངས་རྒྱས།

A

chos.kun.dang.mnyam.sangs.rgyas.

万法等于佛(见到如来法身功德等于见到如来法身)。

34
Q

སངས་རྒྱས་སྐད་ཡིན་ནམ།

A

sangs.rgyas.skad.yin.nam.

是佛的语言吗?

35
Q

མཚོ་གཉིས་དེ་དག།

A

mtsho.gnyis.de.dag.

那两个湖

36
Q

ཇ་མངར་མོ་མིན།

A

je.mngar.mo.min.

茶不是甜的

37
Q

བདེ་བ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡིན།།

A

bde.ba.chen.sangs.rgyas.zhing.khams.yin.

净土是佛的领域。

38
Q

ང་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།།

A

nga.dad.pa.chen.po.yod.

我有大的信仰。

39
Q

རྟ་པ་དཀར་པོ་ཡིན་ནམ་ནག་པོ་ཡིན་ནོ།།

A

rta.pa.dkar.po.yin.nam.nag.po.yin.no.

马夫(与马)是白色的吗?是黑色的。

40
Q

སྨན་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་པོ་ཡིན།།

A

sman.pa.thams.cad.bzang.po.yin.

所有医生都是好的。

41
Q

བུ་དང་བུ་མོ་ཐོས་ཤིག།།

A

bu.dang.bu.mo.thos.shig.

男孩和女孩都听好!

42
Q

བོད་པ་རྒྱལ་མོ་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་གཉིས་དི་དག།།

A

bod.pa.rgyal.mo.dang.rgya.nag.rgyal.po.gnyis.di.dag.

这两位是藏族女王与中国王。

43
Q

ཁྱོད་སྨན་རྣམས་ཟབ་མོ་ཡོད།།

A

khyod.sman.rnams.zab.mo.yod.

他有甚深的医药(释迦牟尼其中一个名字为医王)。

44
Q

སངས་རྒྱས་མང་པོ་ཡོད།།

A

sangs.rgyas.mang.po.yod.

有很多佛。

45
Q

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནོ།

A

sems.can.thams.cad.mi.rtag.pa.yin.no.

所有有情都是无明的。

46
Q

འདི་རྟ་དཀར་པོ་བཟང་པོ་ཡིན།།

A

di.rta.dkar.po.bzang.po.yin.

这匹白马是好的。

47
Q

འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་གཅིག་པ་ཡིན།།

A

khor.ba.dang.mya.ngan.las.’das.gcig.pa.yin.

轮回与涅槃是一体的(无分别)。

48
Q

ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནམ།།

A

nyan.thos.dang.byang.chub.sems.dpa’.tha.dad.pa.yin.nam.

声闻(乘)与菩萨(乘)是不同的吗?

49
Q

ཁྲག་

A

khrag.

50
Q

རྒྱ་མཚོ་

A

rgya.mtsho.

海洋

51
Q

དཀར་བ་

A

dkar.ba.

(是)白色

52
Q

བསྐྱེད་

A

bskyed.

发起,产生

53
Q

སྔ་དྲོ་

A

snga.dro.

早晨

54
Q

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་

A

jam.dpal.gzhon.nur.gyur.pa.

文殊菩萨

55
Q

འཇུག་

A

‘jug.

进入,担当

56
Q

ཉལ་

A

nyal.

57
Q

སྙོམས་པར་ཞུགས་

A

snyoms.par.zhugs.

平衡了

58
Q

བསྙེན་བཀུར་

A

bsnyen.bkur.

服务

59
Q

ཏིང་ངེ་ཛིན་

A

ting.nge.dzing.

三摩地

60
Q

གཏོར་མ་

A

gtor.ma.

食供

61
Q

བཏིང་བ་

A

bting.ba.

被传播

62
Q

རྟག་ཏུ་

A

rtag.tu.

时常

63
Q

སྟན་

A

stan.

座的位置

64
Q

སྟོང་པ་ཉིད་

A

stong.pa.nyid.

空性

65
Q

ཐོབ་

A

thob.

获得

66
Q

དོན་དམ་པ་

A

don.dam.pa.

绝对

67
Q

ནོར་

A

nor.

宝藏

68
Q

ནོར་བུ་

A

nor.bu.

珠宝,宝石,宝藏

69
Q

གནས་

A

ngas.

住,位于

70
Q

ངོད་པ་

A

ngod.pa.

伤害

71
Q

གནོད་སྦྱིན་

A

gnod.sbyin.

夜义

72
Q

དཔྱོད་པ་

A

dpyod.pa.

调查

73
Q

སྤྱོད་པ་

A

spyod.pa.

参与,牵涉

74
Q

པད་མ་

A

pad.ma.

75
Q

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

A

pa.rol.tu.phyin.pa.

波罗蜜

76
Q

ཕན་པ་

A

phan.pa.

帮助

77
Q

ཕུལ་

A

phul.

给予

78
Q

བབ་

A

bab.

下跌

79
Q

བུད་མེད་

A

bud.med.

女人

80
Q

བོར་

A

bor.

放弃

81
Q

དབང་

A

dbang.
[wang]
精于,力量,加持

82
Q

དབུལ་

A

dbul.

应当给予

83
Q

འབད་

A

‘bad.

争取

84
Q

མ་ལུས་པ་

A

ma.lus.pa.

无例外

85
Q

མིང་

A

ming.

名字

86
Q

དམིགས་པ་

A

dmigs.pa.

感知

87
Q

སྨོན་པ་

A

smon.pa.

强烈愿望,抱负

88
Q

ཞག་

A

zhag.

日,天

89
Q

ཞུ་

A

zhu.

会问,会要求

90
Q

བཞག་

A

bzhag.

放置

91
Q

བཞུགས་

A

bzhugs.

住,置

92
Q

གཟུགས་

A

gzugs.

93
Q

ཟླ་བ་ཉ་

A

zla.ba.nya.
[de-wa-nya]
满月

94
Q

བཟླས་བརྗོད་

A

bzlas.brjod.

背诵

95
Q

རིགས་ཀྱི་བུ་

A

rigs.kyi.bu.

尊贵的儿子

96
Q

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་

A

lag.na.rdo.rje.

金刚萨埵

97
Q

ལུས་

A

lus.

身体

98
Q

ཤ་

A

sha.

99
Q

ཤི་

A

shi.

100
Q

ས་

A

sa.

101
Q

སྲས་

A

sras.

儿子

102
Q

གསུམ་

A

gsum.

103
Q

ཅོག་ལགས་

A

cog.lags.

哥哥,大哥

104
Q

ཨ་ཇོ་

A

a.jo.

哥哥,大哥

105
Q

གཅེན་པོ་

A

gcen.po.

哥哥,大哥

106
Q

ཨ་ཅག་ལགས་

A

a.cag.lags.

姐姐,大姐

107
Q

གཅེན་མོ་

A

gcen.mo.

姐姐,大姐

108
Q

གཅུང་པོ་

A

gcung.po.

弟弟

109
Q

འོག་མ་བུ་

A

‘og.ma.bu.

弟弟

110
Q

འོག་མ་བུ་མོ་

A

‘og.ma.bu.mo.

妹妹

111
Q

གཅུང་མོ་

A

gcung.mo.

妹妹

112
Q

ཁྱོ་ག་

A

khyo.ga.

丈夫

113
Q

ཨ་ཅེ་

A

a.ce.

妻子

114
Q

དགའ་རོགས་

A

dga’.rogs.

朋友

115
Q

སྤུན་མཆེད་

A

spun.mched.

亲戚

116
Q

སྤོ་བོ་

A

spo.bo.

祖父

117
Q

རྨོ་བོ་

A

rmo.bo.

外婆

118
Q

ཨ་ཁུ་

A

a.khu.

叔叔,伯父

119
Q

ཨ་ནེ་

A

a.ne.

姑母

120
Q

ཨ་ཞང་

A

a.zhang.

舅父

121
Q

སྲུ་མོ་

A

sru.mo.

姨母

122
Q

སྐུ་ཞབས་ལགས་

A

sku.zhabs.lags.

先生;学者

123
Q

ག་པར་

A

ga.par.
哪里
where

124
Q

ག་ལེ་

A

ga.le.
慢慢地
slowly

125
Q

རྒྱུན་རིང་པོ་ཐུག་མ་བྱུང།

A

rgyun.ring.po.thug.ma.byung.

好久不见

126
Q

ཁྱེད་རང་ག་པར་ཐད་ཀ།

A

khyed.rang.ga.par.thad.ka.

你要去哪里?

127
Q

གང་

A

gang.
什么
what

128
Q

གནང་

A

gnang.
去做
to do

129
Q

ག་རེ་

A

ga.re.
什么
what

130
Q

བྱེད་

A

byed.

do

131
Q

འདི་ག་རེ་རེད།

A

‘di.ga.re.red.
这是什么?
what is this?

132
Q

འདི་སུ་ཡིན་ན།

A

‘di.su.yin.na.
这是谁?
who is this?

133
Q

བག་ལེབ་

A

bga.leb.
饼干
cookie

134
Q

གཞས་གདང་

A

gzhas.gdang.
唱歌
sing

135
Q

ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་

A

zhabs.bro.’khrab.
跳舞
dance