Lesson 2 Flashcards Preview

YC Tibetan Course > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (92)
Loading flashcards...
1
Q

རྐ་

A

rka.

ra-ka-tak=ka

2
Q

རྒ་

A

rga.

ra-ga-tak=ga

3
Q

རྔ་

A

rnga.

ra-nga-tak=nga

4
Q

རྗ་

A

rja.

ra-ja-tak=ja

5
Q

རྙ་

A

rnya.

ra-nya-tak=nya

6
Q

རྟ་

A

rta.

ra-ta-tak=ta

7
Q

རྡ་

A

rda.

ra-da-tak=da

8
Q

རྣ་

A

rna.

ra-na-tak=na

9
Q

རྦ་

A

rba.

ra-ba-tak=ba

10
Q

རྨ་

A

rma.

ra-ma-tak=ma

11
Q

རྩ་

A

rtsa.

ra-tsa-tak=tsa

12
Q

རྫ་

A

rdza.

ra-dza-tak=dza

13
Q

ལྐ་

A

lka.

la-ka-tak=ka

14
Q

ལྒ་

A

lga.

la-ga-tak=ga

15
Q

ལྔ་

A

lnga.

la-nga-tak=nga

16
Q

ལྕ་

A

lca.

la-ca-tak=ca

17
Q

ལྗ་

A

lja.

la-ja-tak=ja

18
Q

ལྟ་

A

lta.

la-ta-tak=ta

19
Q

ལྡ་

A

lda.

la-da-tak=da

20
Q

ལྤ་

A

lpa.

la-pa-tak=pa

21
Q

ལྦ་

A

lba.

la-ba-tak=ba

22
Q

ལྷ་

A

lha.
la-ha-tak=la
deity
守护神

23
Q

སྐ་

A

ska.

sa-ka-tak=ka

24
Q

སྒ་

A

sga.

sa-ga-tak=ga

25
Q

སྔ་

A

snga.

sa-nga-tak=nga

26
Q

སྙ་

A

snya.

sa-nya-tak=nya

27
Q

སྟ་

A

sta.

sa-ta-tak=ta

28
Q

སྡ་

A

sda.

sa-da-tak=da

29
Q

སྣ་

A

sna.

sa-na-tak=na

30
Q

སྤ་

A

spa.

sa-pa-tak=pa

31
Q

སྦ་

A

sba.

sa-ba-tak=ba

32
Q

སྨ་

A

sma.

sa-ma-tak=ma

33
Q

སྩ་

A

stsa.

sa-tsa-tak=tsa

34
Q

ཀྱ་

A

kya.

ka-ya-tak=kya

35
Q

ཁྱ་

A

khya.

kha-ya-tak=khya

36
Q

གྱ་

A

gya.

ga-ya-tak=gya

37
Q

པྱ་

A

pya.

pa-ya-tak=ca

38
Q

ཕྱ་

A

phya.

pha-ya-tak=cha

39
Q

བྱ་

A

bya.

ba-ya-tak=ja

40
Q

མྱ་

A

mya.

ma-ya-tak=nya

41
Q

ཧྱ་

A

hya.

ha-ya-tak=hya

42
Q

ཀྲ་

A

kra.

ka-ra-tak=tra

43
Q

ཁྲ་

A

khra.

kha-ra-tak=thra

44
Q

གྲ་

A

gra.

ga-ra-tak=dra

45
Q

ཏྲ་

A

tra.

ta-ra-tak=tra

46
Q

ཐྲ་

A

thra.

tha-ra-tak=thra

47
Q

དྲ་

A

dra.

da-ra-tak=dra

48
Q

ནྲ་

A

nra.

na-ra-tak=na

49
Q

པྲ་

A

pra.

pa-ra-tak=tra

50
Q

ཕྲ་

A

phra.

pha-ra-tak=thra

51
Q

བྲ་

A

bra.

ba-ra-tak=dra

52
Q

མྲ་

A

mra.

ma-ra-tak=ma

53
Q

ཤྲ་

A

shra.

sha-ra-tak=sha

54
Q

སྲ་

A

sra.

sa-ra-tak=sa

55
Q

ཧྲ་

A

hra.

ha-ra-tak=hra

56
Q

ཀླ་

A

kla.

ka-la-tak=la

57
Q

གླ་

A

gla.

ga-la-tak=la

58
Q

བླ་

A

bla.

ba-la-tak=la

59
Q

རླ་

A

rla.

ra-la-tak=la

60
Q

སླ་

A

sla.

sa-la-tak=la

61
Q

ཟླ་

A

nda.

za-la-tak=nda

62
Q

ཀྭ་

A

kwa.

ka-wa-sur=ka

63
Q

ཁྭ་

A

khwa.

kha-wa-sur=kha

64
Q

གྭ་

A

gwa.

ga-wa-sur=ga

65
Q

ཉྭ་

A

nywa.

nya-wa-sur=nya

66
Q

དྭ་

A

dwa.

da-wa-sur=da

67
Q

ཙྭ་

A

tswa.

tsa-wa-sur=tsa

68
Q

ཚྭ་

A

tshwa.

tsha-wa-sur=tsha

69
Q

ཞྭ་

A

zhwa.

zha-wa-sur=zha

70
Q

ཟྭ་

A

zwa.

za-wa-sur=za

71
Q

རྭ་

A

rwa.

ra-wa-sur=ra

72
Q

ལྭ་

A

lwa.

la-wa-sur=la

73
Q

ཤྭ་

A

shwa.

sha-wa-sur=sha

74
Q

ཧྭ་

A

hwa.

ha-wa-sur=ha

75
Q

ངན་

A

ngan.
[ngen]
不善,不健康的,坏的

76
Q

ལས་

A

las.
[le]
业,行动

77
Q

དད་པ་

A

dad.pa.
[de-pa]
信仰

78
Q

ངལ་

A

ngal.
[ngel]
疲倦

79
Q

ཀུན་

A

kun.
[kün]
所有

80
Q

ཡུལ་

A

yul.
[yül]
国家,地域

81
Q

ཆོས་

A

chos.
[chö]

82
Q

དོན་

A

don.
[dön]
意义,目的,动作

83
Q

གནམ་

A

gnam
[nam]
sky
天空

84
Q

གཉིས་

A

gnyis
[nyi]
two

85
Q

དཀར་པོ་

A

dkar.po.
[karpo]
white

86
Q

དབང་

A

dbang.
[wang]
empowerment
赋权

87
Q

མཚོ་

A

mtsho.
[tsho]
lake

88
Q

མངར་མོ་

A

mngar.mo.
[ngarmo]
sweet

89
Q

འཁོར་ལོ་

A

‘khor.lo.
[khorlo]
wheel
轮,轮回

90
Q

གྲོགས་པོ་

A

grogs.po.
[drog-po]
friend
朋友

91
Q

ལྕགས་

A

lcags.
[cag]
iron

92
Q

སེམས་

A

sems.
[sem]
mind
思维,念头