Lesson 5 Flashcards Preview

YC Tibetan Course > Lesson 5 > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 Deck (51)
Loading flashcards...
1
Q

རྒན་ལགས་

A

rgan.lags.

尊敬的老师

2
Q

སྐུ་ཁམས་བཟང་

A

sku.khams.bzang.
健康
health good

3
Q

རྒྱུན་རིང་པོ་ཐུག་མ་བྱུང་སྐུ་ཁམས་བདེ་པོ་ཡིན་པས།

A

rgyun.ring.po.thug.ma.byung.sku.khams.bde.po.yin.pas.

好久不见,健康吗?

4
Q

ང་བདེ་པོ་ཡིན།

A

nga.bde.po.yin.

我很好

5
Q

ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

A

thugs.rje.che.

谢谢

6
Q

ཁྱེད་རང་གི་པ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་སྐུ་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡིན་པས།

A

khyed.rang.gi.pa.lags.dang.a.ma.lags.sku.khams.bde.thang.yin.pas.
你的爸爸妈妈健康好吗?

7
Q

ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ཟླ་ཨི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་དུག་ཀས།

A

khed.rang.gi.sku.zla.i.sku.gzugs.bde.po.dug.kas.

你的配偶身体好吗?

8
Q

ཁྱེད་རང་ག་པར་ཐད་ཀ།

A

khyed.rang.ga.par.thad.ka.

你去哪里?

9
Q

ང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་གི་ཡིན།

A

nga.nang.la.log.’gro.gi.yin.

我要回家

10
Q

ང་ལས་ཀུང་སི་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན།

A

nga.las.kung.si.la.’gro.gi.yin.

我要去公司

11
Q

ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་རེད།

A

da.lta.chu.tshod.ga.tshod.red.

现在几点钟?

12
Q

ཆུ་ཚོད་དང་པོ་རེད།

A

chu.tshod.dang.po.red.

现在一点钟

13
Q

བཅུ་གཅིག་

A

bcu.gcig.

十一

14
Q

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

A

nyi.shu.rtsa.gcig.

二十一

15
Q

སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་

A

sum.cu.so.gnyis.

三十二

16
Q

བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་

A

bzhi.bcu.zhe.gsum.

四十三

17
Q

ལྔ་ཅུ་ང་བཞི་

A

lnga.cu.nga.bzhi.

五十四

18
Q

དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་

A

drug.cu.re.lnga.

六十五

19
Q

བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་

A

bdun.cu.don.drug.

七十六

20
Q

བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བདུན་

A

brgyad.cu.gya.bdun.

八十七

21
Q

དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་

A

dgu.bcu.go.brgyad.

九十八

22
Q

བརྒྱ་

A

brgya.

23
Q

སྟོང་

A

stong.

千;空

24
Q

ཁྲི་

A

khri.

25
Q

འབུམ་

A

bum.

十万

26
Q

ས་ཡ་

A

sa.ya.

百万

27
Q

བྱེ་བ་

A

bye.ba.

千万

28
Q

དུང་ཕྱུར་

A

dung.phyur.

亿

29
Q

དཔྱིད་

A

dpyid.

30
Q

དབྱར་

A

dbyar.

31
Q

སྟོན་

A

ston.

32
Q

དགུན་

A

dgun.

33
Q

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་བཤད་དོ།

A

sangs.rgyas.kyis.chos.bshad.do

佛陀释法

34
Q

བདག་གིས་བླ་མ་ཆེན་པོ་མཐོང་ངོ།

A

bdag.gis.bla.ma.chen.po.mthong.ngo.

我看到了伟大的上师

35
Q

རྣལ་འབྱོར་པས་ཆོ་ག་སྤྱད་དོ།

A

rnal.’byor.pas.cho.ga.spyad.do.

瑜伽师演习仪式

36
Q

ཁྱོད་ཀྱིས་རྟོགས་པ་འི་གསང་བ།

A

khyod.kyis.rtogs.pa.’i.gsang.ba.

你所明白的秘密

37
Q

ལག་པ་གཉིས་བྱུག་སྤོས་ཀྱིས་བསྐུས་སོ།

A

lag.pa.gnyis.byug.spos.kyis.bskus.so.

用香水涂双手

38
Q

ཆུས་གང་བ་འི་བུམ་པ།

A

chus.gang.ba.’i.bum.pa

被水充满的瓶

39
Q

གསང་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འི་ཆུ།

A

gsang.sngags.kyis.byin.gyis.brlabs.pa.’i.chu.

用密咒加持的水

40
Q

ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་པས།

A

shin.tu.dka’.ba.yin.pas.

因为这很困难?

41
Q

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པས་མི་རྟག་པ་འོ།

A

chos.thams.cad.bdag.med.pas.mi.rtag.pa.’o.

因为所有法没有自性,是空的。

42
Q

བདག་གིས་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

A

bdag.gis.gus.pas.phyag.’tshal.lo.

我恭敬地哈腰

43
Q

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྙིང་རྗེ་པས་གསུངས་སོ།

A

bcom.ldan.’das.kyis.de.snying.rje.pas.gsungs.so.

佛陀很慈悲地说着……

44
Q

འདི་འི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་སྤྱད་དོ།

A

di.’i.tshul.gyis.chos.spyad.do.

你应以这方式修法

45
Q

སྐད་ཅིག་གིས།

A

skad.cig.gis.
马上
instantly

46
Q

དེ་ལྟ་བུས།

A

de.lta.bus.
以那方式
in that way

47
Q

སངས་རྒྱས་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ནོ།

A

sangs.rgyas.ni.mi.rnams.kyi.mchog.yin.no.

佛是众人中之最

48
Q

དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདཔ་མ་ཡིན་ནོ།

A

de.dag.ni.byang.chub.sems.’dpa.ma.yin.no.

他们不是菩萨

49
Q

བགེགས་ནི་རྣམ་གཉིས་ཡིན་ཏེ་ཕྱི་དང་ནང་ངོ།

A

bgegs.ni.rnam.gnyis.yin.te.phyi.dang.nang.ngo.

障碍有两类,外面的和里面的。

50
Q

སྙིང་རྗེ་འི་མིག་ནི་དྲི་མ་མེད་དོ།

A

snying.rje.’i.mig.ni.dri.ma.med.do.

慈悲眼里无不洁

51
Q

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།

A

di.ni.sangs.rgyas.kyis.gungs.pa.yin.no.

这就是佛陀所说的啊