Months of the Year Flashcards Preview

Thai Style > Months of the Year > Flashcards

Flashcards in Months of the Year Deck (13)
Loading flashcards...
1

January

มกราคม mók-gà-raa kom 

 

Abrev.ม.ค.  Capricorn ( มกร má-gon )

2

February

กุมภาพันธ์ gum-paa pan

 

Abrev. ก.พ.  Aquarius ( กุมภ์ gum )

3

March 

มีนาคม mee-naa kom

 

Abrev. มี.ค. Pisces ( มีน meen )

4

April

เมษายน may-săa-yon

 

Abrev. เม.ย. Aries ( เมษ mâyt )

5

May

พฤษภาคม préut-sà-paa kom

 

Abrev. พ.ค. Taurus ( พฤษภ préut-sòp )

6

June

มิถุนายน mí-tù-naa-yon

 

Abrev. มิ.ย. Gemini ( มิถุน mí-tŭn )

7

July

กรกฎาคม gà-rá-gà-daa-kom

 

 

Abrev. ก.ค. Cancer ( กรกฎ gor-rá-gòt )

8

August

สิงหาคม sĭng hăa kom

 

Abrev. ส.ค. Leo ( สิงห์ sĭng )

9

September

กันยายน gan-yaa-yon

 

Abrev. ก.ย.  Virgo ( กันย์ gan )

10

October

ตุลาคม dtù-laa kom

 

Abrev. ต.ค. Libra (  ตุล ตุล )

11

November

พฤศจิกายน préut-sà-jì-gaa-yon

 

Abrev. พ.ย.  Scorpio ( พฤศจิก préut-sà-jìk )

12

December

ธันวาคม tan-waa kom

 

Abrev. ธ.ค.  Sagittarius ( ธนู tá-noo )

13

INFO

If you're having trouble with remembering all these, there is something of a clue in the last syllable of each one. Months with 31 days all in -คม kom , months with 30 days all end in -ยน ( yon ) and only February with its 28 or 29 days has the different ending of -พันธ์ pan. In normal speech, this last syllable of the month's name is sometimes dropped though.

INFO

If you're having trouble with remembering all these, there is something of a clue in the last syllable of each one. Months with 31 days all in -คม kom , months with 30 days all end in -ยน ( yon ) and only February with its 28 or 29 days has the different ending of -พันธ์ pan. In normal speech, this last syllable of the month's name is sometimes dropped though.