Numbers Flashcards Preview

Thai Style > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (22)
Loading flashcards...
1

0

ศูนย์ sŏon

2

1

หนึ่ง nèung

3

2

สอง sŏng

4

3

สาม săam

5

4

สี่ sèe

6

5

ห้า hâa

7

6

หก hòk

8

7

เจ็ด jèt

9

8

แปด bpàet

10

9

เก้า gâo

11

10

๑๐

สิบ sìp

12

11

๑๑

สิบเอ็ด sìp èt

13

20

๒๐

ยี่สิบ yêe sìp

14

21

๒๑

ยี่สิบเอ็ด yêe-sìp-èt

15

100

๑๐๐

หนึ่งร้อย nèung rói

16

200

๒๐๐

สองร้อย sŏng rói

17

555

๕๕๕

ห้าร้อยห้าสิบห้า hâa-rói-hâa-sìp-hâa

18

1000

๑๐๐๐

หนึ่งพัน nèung pan

19

9999

๙๙๙๙

เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า gâo-pan-gâo-rói-gâo-sìp-gâo

20

10,000

๑๐ ,๐๐๐

หนึ่งหมื่น nèung mèun

21

123,456

๑๒๓ ,๔๕๖

หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหก nèung săen sŏng mèun săam pan sèe rói hâa sìp hòk 

22

1,999,999

๑ ,๙๙๙ ,๙๙๙

หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า 
nèung láan gâo săen gâo mèun gâo pan gâo rói gâo sìp gâo