Omzetverantwoording RJ 270 + IFRS 15 + IFRIC 13 Flashcards Preview

Externe verslaggeving > Omzetverantwoording RJ 270 + IFRS 15 + IFRIC 13 > Flashcards

Flashcards in Omzetverantwoording RJ 270 + IFRS 15 + IFRIC 13 Deck (52)
Loading flashcards...
1

Geef de definitie van baten

Vermeerderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm van instroom van nieuwe of verhoging van bestaande activa, dan wel vermindering van vreemd vermogen, een en ander uitmondend in een toename van het eigen vermogen, anders dan door bijdragen van deelhebbers daarin.

2

Welke begrippen omvat de term baten?

- opbrengsten
- overige voordelen
- niet gerealiseerde winsten.

3

Geef de definitie van opbrengsten

Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Opbrengsten worden met een veelheid van benamingen aangeduid, zoals omzet, honoraria, rente, dividenden, royalty’s en huur.

4

Wat zijn royalty's

bedragen die in rekening worden gebracht voor het gebruik van bepaalde activa met lange levensduur, zoals octrooien, merken, auteursrechten en / of software.

5

Wat zijn niet gerealiseerde winsten

- die ontstaan uit herwaardering van courante effecten;
- die resulteren uit verhoging van de boekwaarde van activa.

6

Geef de definitie van Lasten

Lasten: zijn verminderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm van uitstroom of uitputting van activa, dan wel het ontstaan van vreemd vermogen, een en ander uitmondend in afname van het eigen vermogen, anders dan door uitdelingen aan deelhebbers daarin.

7

Welke begrippen omvat de term lasten?

- kosten
- verliezen
- niet gerealiseerde verliezen

8

Geef de definitie van kosten

Kosten zijn lasten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van de rechtspersoon, zoals de kostprijs van de verkopen, lonen en afschrijvingen.

9

Geef de definitie van verliezen

Verliezen zijn lasten die niet aan de definitie van kosten voldoen. (bijv. lasten die ontstaan uit het afstoten van vaste activa of die voortvloeien uit rampen, zoals brand).

10

Geef de definitie van niet-gerealiseerde winsten

- voortvloeiend uit de verhoging van de koers van een vreemde munteenheid voor de door een onderneming in die munteenheid aangegane verplichtingen

11

Wanneer mogen opbrengsten uit zelfvervaardigde goederen of verkoop van goederen worden verwerkt onder RJ 270?

A) de rechtspersoon heeft alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen overgedragen aan de koper. Focus ligt op de overdracht van de risico’s en niet de overdracht van eigendom. Bij de overdracht van de economische eigendom, wordt aan voorwaarde A voldaan, men kan nog wel de juridische eigendom hebben;

B) De rechtspersoon behoudt over de verkochte goederen NIET een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending van die goederen (hij verliest de beschikkingsmacht over de goederen) je kan het artikel niet twee maal verkopen;

C) Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald, anders kan je niet factureren en weet je ook niet voor hoeveel je de opbrengst moet nemen;

D) Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie aan de rechtspersoon zullen toevloeien, en je gaat ervan uit dat je geld krijgt, hoeft niet meteen te zijn;

E) De reeds gemaakte kosten en de kosten die nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald. (als dat niet kan, kan de je kosten ook niet toerekenen aan de opbrengsten, matching, dus wordt het een uitgestelde opbrengst in de overlopende

12

Wanneer mogen opbrengsten uit diensten worden verwerkt onder RJ 270?

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat, dient de opbrengst met betrekking tot die dienst te worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. Het resultaat kan betrouwbaar worden geschat indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald;

 Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie aan de rechtspersoon zullen toevloeien;

 De mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en

 De reeds gemaakte kosten en de kosten die nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald. (als dat niet kan, wordt de opbrengst verantwoord tot een bedrag van de kosten die worden gedekt door die opbrengst)

13

Wanneer mogen opbrengsten uit rente, royalty’s of dividend worden verwerkt onder RJ 270?

- het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen aan de rechtspersoon zullen toevloeien; en
- het mogelijk is de omvang van deze economische voordelen op betrouwbare wijze vast te stellen.

14

Op basis van welke grondslag mogen Royalty opbrengsten worden verwerkt onder RJ 270?

tijdsevenredig rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost;

15

Op basis van welke grondslag mogen renteopbrengsten worden verwerkt onder RJ 270?

volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst;

16

Op basis van welke grondslag mogen divdidend opbrengsten worden verwerkt onder RJ 270?

mogen verwerkt worden indien de rechtspersoon daarop recht heeft verkregen.

17

Geef het 5 stappenplan van opbrengstverantwoording onder IFRS 15.

1. Identificeren van het contract met een klant
2. Identificeren en separeren van de prestatie
3. Bepalen transactieprijs
4. Alloceren van de transactieprijs naar de individuele prestatieverplichtingen
5. Omzet verantwoorden indien zeggenschap en control zijn overgedragen

18

Wat houdt IFRS 15 in essentie in?

Door de transactieprijs te alloceren aan de prestatieverplichtingen (performance obligations) in een contract wordt bereikt dat aan iedere prestatieverplichting een opbrengst wordt toegerekend die overeenkomt met de naar verwachting te ontvangen vergoeding voor het vervullen van de prestatieverplichting. De opbrengsten worden dus toegerekend aan de juiste periode.

19

Hoe worden de transactieprijs bepaald op basis van IFRS 15?

In beginsel wordt de transactieprijs gealloceerd naar rato van de zelfstandige verkoopprijzen van de prestatieverplichtingen. De zelfstandige verkoopprijs is de prijs die een onderneming in rekening zou brengen indien de goederen of diensten separaat aan de klant zouden worden verkocht.

20

Welke methodes beschrijft IFRS 15 voor het schatten van de zelfstandige verkoopprijs?

1. Adjusted market assessrnent approach'. Bij deze rnethode wordt de verkoopprijs geschat op basis van de prijs die een klant naar verwachting zou willen beta len voor de te leveren goederen of diensten in de rnarkt waarin de ondernerning opereert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de prijzen die een concurrent hanteert voor vergelijkbare goederen of diensten.

2. Expected cost plus a margin approach'. Deze rnethode bepaalt de zelfstandige verkoopprijzen aan de hand van de kosten die een ondernerning verwacht te maken voor het leveren van de goederen of diensten, plus een winstopslag die voor de ondernerning gebruikelijk is.


3. Residual approach'. Bij deze
rnethode alloceert de ondernerning
de transactieprijs eerst aan de prestatieverplichtingen waarvan de zelfstandige verkoopprijs wel kan worden bepaald. Vervolgens wordt het restant van de transactieprijs gealloceerd aan de resterende prestatieverplichtingen.

21

Wanneer mag de Residual approach vanuit IFRS 15 voor het schatten van de zelfstandige verkoopprijs louter toegepast worden?

Deze methode mag slechts worden gebruikt in situaties waarin hetzelfde goed of dezelfde dienst aan veel verschillende klanten wordt verkocht tegen zeer verschillende prijzen (te denken valt aan een softwareontwikkelaar die licenties verkoopt tegen uiteenlopende prijzen) of wanneer nieuwe goederen of diensten worden verkocht waarvoor nog geen betrouwbare zelfstandige verkoopprijs is te bepalen (aangezien de goederen of diensten nog niet eerder zelfstandig zijn verkocht).

22

Hoe worden kortingen gealloceerd binnen IFRS 15?

De basisregel is dat de verleende korting naar rato van de zelfstandige verkoopprijzen moet worden toegerekend aan alle prestatieverplichtingen in het contract.

23

Wanneer mag de korting onder IFRS 15 louter gealloceerd worden aan één of enkele prestatieverplichtingen?

• de onderneming alle onderscheidbare (bundels van) goederen en diensten in het contract regelmatig zelfstandig verkoopt; en

• de onderneming tevens regelmatig kortingen verstrekt indien ze enkele van deze onderscheidbare (bundels van) goederen en diensten gezamenlijk verkoopt; en

• de korting in het onderhavige contract substantieel gelijk is aan de korting die wordt verstrekt bij de gezamenlijke verkoop van enkele (bundels van) onderscheidbare goederen en diensten uit dat contract en het volstrekt duidelijk is dat het om dezelfde prestatieverplichtingen gaat.

24

Hoe worden variabele vergoedingen gealloceerd binnen IFRS 15?

Variabele vergoedingen kunnen betrekking hebben op het gehele contract of slechts op een of enkele prestatieverplichting(en) in het contract. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn dat een onderneming een bonus ontvangt wanneer zij bepaalde goederen voor een afgesproken deadline levert. De te ontvangen bonus moet in dat geval enkel aan de levering van die goederen worden toegerekend en niet aan eventuele andere prestatieverplichtingen in het contract.

25

Geef een toelichting op stap 1 vanuit het stappenplan van IFRS 15

De vraag rijst wanneer sprake is van een contract waarop de bepalingen van lFRS 15 van toepassing zijn. Hiervan is sprake als voldaan wordt aan de volgende vijf criteria:

1. de partijen hebben het contract goedgekeurd en hebben zich gecommitteerd aan hun verplichtingen;
2. de onderneming kan de rechten
van iedere partij ten aanzien van
de te leveren goederen of diensten identificeren;
3. de onderneming kan de betalingscondities voor de te leveren goederen of diensten identificeren;
4. het contract heeft economische betekenis; en
5. het is waarschijnlijk dat de onderneming de vergoeding zal innen in ruil voor de te leveren goederen of diensten aan de klant.

26

Geef een toelichting op stap 2 vanuit het stappenplan van IFRS 15

Een onderneming kan zich verplichten tot de levering van verschillende goederen of diensten in een contract. In dat geval moet worden vastgesteld of, en
zo ja, welke goederen of diensten een prestatieverplichting bevatten (of ze onderscheidbaar ('distinct') zijn)? Daarvan is sprake als

(1) de klant de voordelen van de goederen of diensten zelfstandig kan benutten (dan wel gezamenlijk met middelen die de klant ter beschikking staan) en

(2) de goederen of diensten onderscheidbaar zijn van de overige afspraken binnen de context van het contract.

27

Geef een toelichting op stap 3 vanuit het stappenplan van IFRS 15

1. Adjusted market assessrnent approach'. Bij deze rnethode wordt de verkoopprijs geschat op basis van de prijs die een klant naar verwachting zou willen beta len voor de te leveren goederen of diensten in de rnarkt waarin de ondernerning opereert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de prijzen die een concurrent hanteert voor vergelijkbare goederen of diensten.

2. Expected cost plus a margin approach'. Deze rnethode bepaalt de zelfstandige verkoopprijzen aan de hand van de kosten die een ondernerning verwacht te maken voor het leveren van de goederen of diensten, plus een winstopslag die voor de ondernerning gebruikelijk is.


3. Residual approach'. Bij deze
rnethode alloceert de ondernerning
de transactieprijs eerst aan de prestatieverplichtingen waarvan de zelfstandige verkoopprijs wel kan worden bepaald. Vervolgens wordt het restant van de transactieprijs gealloceerd aan de resterende prestatieverplichtingen.

28

Geef een toelichting op stap 4 vanuit het stappenplan van IFRS 15

Deze sta p veronderstelt het bestaan
van meer dan een prestatieverplichting
in een contra et (zie figuur 1 ). De totale transactieprijs wordt gealloceerd aan
de prestatieverplichtingen middels een methodiek gebaseerd op de relatieve zelfstandige verkoopprijzen van de prestatieverplichtingen. Deze methodiek maakt zoveel als mogelijk gebruik van waar te nemen verkoopprijzen van het goed of de dienst. lndien deze niet beschikbaar zijn, dan moeten deze worden geschat.

29

Geef een toelichting op stap 5 vanuit het stappenplan van IFRS 15

De onderneming verantwoordt opbrengsten wanneer zij de prestatieverplichting vervult door goederen of diensten over te d ragen aan de klant. Het moment van overdracht is:

1. over een periode (over time); of
2. op een moment in de tijd (at a period of time)

Het eerste patroon is vergelijkbaar met
de huidige opbrengstverantwoording
na ar rato van de verrichte prestaties1 .
Het tweede patroon is vergelijkbaar met de huidige opbrengstverantwoording bij verkoop van goederen 2• IFRS 15 bevat principes voor de bepaling van het moment van overdracht van beschikkingsmacht van goederen of diensten aan de klant.

30

Geef 3 voorbeelden van over a period of time

1. De klant ontvangt en consumeert simultaan alle voordelen van de prestatie door de onderneming over de periode dat de onderneming presteert

2. De prestatie door de onderneming creëert of verbetert een actief waarover de klant beschikkingsmacht heeft

3. De onderneming creëert een actief zonder alternatief nut voor de onderneming; en
• De onderneming heeft recht
tot betaling voor reeds verrichte prestaties