Onderhanden projecten (Rj 221 + IFRS 15) Flashcards Preview

Externe verslaggeving > Onderhanden projecten (Rj 221 + IFRS 15) > Flashcards

Flashcards in Onderhanden projecten (Rj 221 + IFRS 15) Deck (25)
Loading flashcards...
1

Geef de definitie van een onderhanden project (RJ 221)

Onderhanden projecten zijn overeenkomsten met derden voor de constructie van een actief; uitvoering strekt zich veelal uit over meer dan één verslagperiode (RJ 221.105)

2

Wat is het verschil tussen OHP en OHW?

Onderhanden projecten dienen te worden onderscheiden van onderhanden werk in de zin van halffabrikaten/goederen in bewerking. Met andere woorden OHW zijn eigen vervaardigde goederen/voorraad.

3

Welke twee hoofdvormen bestaan er t.a.v. onderhanden projecten?

- aanneemcontracten (fixed price contracts) = RJ 221.105

- Regiecontracten (cost-plus contracts) = RJ 221.108.

4

Geen de definitie van een aanneemcontract volgens RJ 221.105

Aanneemcontracten (‘fixed price contracts’): de uitvoering geschiedt tegen een vaste prijs, soms met
prijsclausules, als volgt nader onder te verdelen:
• contracten met een vaste prijs voor het gehele werk;
• contracten met een vaste prijs voor gepresenteerde eenheden binnen het gehele werk (het
zogenoemde ‘bill of quantity’-systeem);

5

Geen de definitie van een regiecontract volgens RJ 221.105

Regiecontracten (‘cost plus contracts’): de uitvoering geschiedt op basis van een vergoeding voor alle
of van op bepaalde wijze gedefinieerde kosten, vermeerderd met een bepaald percentage of met een
vast bedrag.

6

Geef de definitie van projectopbrengsten onder RJ 221.05

Projectopbrengsten zijn opbrengsten die voortvloeien uit en direct toerekenbaar zijn aan een
onderhanden project (RJ 221.105) c.q. de betreffende prestatieverplichting als onderkend in het (de)
(eventueel gebundelde) contract(en) (IFRS 15.47). Projectopbrengsten dienen te bestaan uit:
• de contractueel overeengekomen tegenprestaties; alsmede uit
• de opbrengsten op grond van meer- en minderwerk;
• de opbrengsten op grond van claims; en
• de opbrengsten op grond van vergoedingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze drie
laatstgenoemde opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden vastgesteld
(RJ 221.201).

7

Hoe dient de term 'waarschijnlijk' te worden geïnterpreteerd als het gaat om projectopbrengsten onder RJ 221.105?

De term ‘waarschijnlijk’ dient te worden geïnterpreteerd als meer dan 50% kans van realisatie. De matevan vereiste zekerheid (> 50% kans) is daarmee lager dan de vereiste mate van zekerheid in geval vanhet op de balans opnemen van ‘voorwaardelijke activa’ (=95%).

8

Geef de definitie van projectkosten onder RJ 211.206

Projectkosten zijn kosten die toerekenbaar zijn aan een onderhanden project op basis van de
projectactiviteiten van de rechtspersoon of op basis van contractuele bepalingen (RJ 221.105).
Projectkosten dienen te bestaan uit (RJ 221.206):
• de direct op het project betrekking hebbende kosten;
• de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het
project; en
• andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend (zoals
beheerskosten en ontwikkelingskosten waarvoor de vergoeding in de voorwaarden van het contract is
overeengekomen (RJ 221.212).

9

Geef een uiteenzetting van kosten die direct betrekking hebben op het project onder RJ 221.208

Kosten die direct op het project betrekking hebben kunnen onder meer omvatten (RJ 221.208):
• personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project (inclusief kosten voor toezicht);
• kosten van constructiematerialen;
• kosten van (inbreng van) grond en terreinen;
• afschrijving van installaties en uitrusting die bij de uitvoering van het project worden gebruikt;
• kosten voor het transport van installaties, uitrusting en materialen van en naar het terrein;
• kosten voor de huur van installaties en uitrusting;
• kosten van ontwerp en technische assistentie die rechtstreeks verband houden met het project;
• de geschatte kosten van herstel- en garantiewerken, inclusief verwachte garantiekosten; en
• claims van derden.

10

Welke twee verwerkingswijzes onderkent RJ 221 t.a.v. verwerking opbrengst, kosten en resultaat

- percentage of completion methode --> indien het resultaat op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

- Zero project methode ---> indien het resultaat niet op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

11

Welke voorwaarden kent RJ 221 voor het betrouwbaar kunnen schatten van het resultaat t.a.v. aanneemcontracten (vaste prijs) ?

• de totale projectopbrengsten kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald;

• het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar
de rechtspersoon zullen toevloeien;

• zowel de kosten om het project af te maken als de mate waarin het project is gerealiseerd per
balansdatum kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald; en

• de kosten toe te rekenen aan het project zijn duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te
bepalen, zodat de werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of
eerdere schattingen.

12

Welke voorwaarden kent RJ 221 voor het betrouwbaar kunnen schatten van het resultaat t.a.v. regiecontracten (cost plus)?

• de totale projectopbrengsten kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald;

• het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar
de rechtspersoon zullen toevloeien;

• zowel de kosten om het project af te maken als de mate waarin het project is gerealiseerd per
balansdatum kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald; en

• de kosten toe te rekenen aan het project zijn duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te
bepalen, zodat de werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of
eerdere schattingen.

• de kosten toe te rekenen aan het project, al dan niet verrekenbaar op basis van het contract, zijn
duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te bepalen.

13

Hoe worden de kosten, opbrengsten en resultaat bij de zero profit methode verwerkt?

Kan het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze worden ingeschat, dan worden
alleen projectopbrengsten ter grootte van de aan de periode toe te rekenen projectkosten opgenomen
(afgezien van verwachte verliezen, zie hierna) (RJ 221.314). Er wordt dan dus geen tussentijdse winst
verantwoord. Behoudens tussentijdse schattingswijzigingen (zie hierna) wordt de winst dan pas verantwoord bij oplevering.

14

Geef de boekingsgangen bij verwerking onderhanden projecten (omzet, kosten, resultaat en balans) volgens de POC methode:

Nog in te vullen

15

Geef de boekingsgangen bij verwerking onderhanden projecten (omzet, kosten, resultaat en balans) volgens de zero-profit methode:

Nog in te vullen

16

Hoe dienen verwachte verliezen op een project verwerkt te worden?

Ingeval voor een onderhanden project verlies wordt verwacht, dient ten laste van het resultaat van de
periode waarin de verwachting van dit verlies ontstaat een voorziening te worden gevormd voor het
gehele verlies (IAS 37.66 e.v., RJ 221.323).

Een verliesvoorziening behoeft niet te worden getroffen wanneer de kostenoverschrijding als meerwerk in rekening gesteld kan worden bij de opdrachtgever.

17

Wat is de waarderingsgrondslag van onderhanden projecten op de balans?

Het onderhanden project wordt dan gewaardeerd op de vervaardigingsprijs onder aftrek van de
voorziening

18

Waar vind de rubricering van onderhanden projecten op de balans plaats?

Activa: tussen de voorraden en de vlottende activa in (dus aparte rubricering --> zie ook modellen jaarrekening)

Passiva: kortlopende schulden.

19

Hoe wordt een schattingswijziging inzake het projectresultaat verwerkt?

Naast de schattingswijzigingen met betrekking tot projectopbrengsten en –kosten, is het ook mogelijk dat de primaire schatting van de betrouwbaarheid van het projectresultaat verandert. Ook in dit geval dient onder Dutch GAAP verwerking op cumulatieve basis plaats te vinden (RJ 221.317en 221.325). Dit kan betekenen dat eerder genomen winsten worden teruggenomen.

20

Is het salderen van onderhanden projecten (actief en passief balansposities) geoorloofd volgens de RJ?

Het is toegestaan om eerst de bedragen van alle projecten te salderen en het saldo dan
hetzij als actief-, hetzij als passiefpost in de balans te verwerken (RJ 221.410); de uitsplitsing van de
debet- en creditstanden van individuele projecten dient dan in de toelichting te worden weergegeven.

21

Is het salderen van onderhanden projecten (actief en passief balansposities) geoorloofd volgens de IFRS?

Nee, zowel presentatie van actief als passiefzijde noodzakelijk.

22

Bij welk model (functioneel of categoriaal) van de W&V is direct de mutatie onderhanden werk uit af te leiden?

Het categoriaal model.

23

Hoe komen de opbrengsten en kosten terug in het functionele W&V model?

Bij het functionele model dienen de gerealiseerde projectopbrengsten als netto-omzet te worden
gepresenteerd (RJ 221.404). De projectkosten dienen te worden gepresenteerd naar de functie van de
kosten (veelal maken deze deel uit van de kostprijs van de omzet) (RJ 221.405).

24

Wat dient er te worden toegelicht in de jaarrekening t.a.v. de onderhanden projecten?

- de opbrengsten uit onderhanden projecten die in de periode in de winst-en-verliesrekening zijn
verantwoord;

- de gebruikte methode voor de verantwoording van projectopbrengsten in de winst-en verliesrekening; en

- de gebruikte methode voor de bepaling van mate van de verrichte prestaties bij de uitvoering van
onderhanden projecten.

25

Ingeval van saldering van de onderhanden projecten op de balans, wat dient er dan aanvullend te worden toegelicht in de jaarrekening?

Ingeval de alternatieve balanspresentatie van RJ 221.410 wordt toegepast (namelijk het in één saldo
presenteren van het totaal van de onderhanden projecten, zie par. 13.7.1) dan vereist RJ 221.417 een
nadere uitsplitsing in een totaalbedrag van alle projecten met een debetsaldo en een totaalbedrag van alle projecten met een creditsaldo