Goodwill + Business combinations (IFRS 3) Flashcards Preview

Externe verslaggeving > Goodwill + Business combinations (IFRS 3) > Flashcards

Flashcards in Goodwill + Business combinations (IFRS 3) Deck (24)
Loading flashcards...
1

Geef de definitie van Goodwill

De contante waarde van de toekomstige overwinsten van een onderneming of wel het verschil tussen de waarde van de onderneming en de reële waarde van alle identificeerbare activa (excl. geactiveerde goodwill) en passiva.

2

Welke drie verschijningsvormen kent Goodwill?

• Goodwill kan op de balans geactiveerd zijn. Het betreft dan gekochte goodwill, m.b.t. één of meer maatschappijen die op de balans staan;

Gekochte goodwill wordt wel onderscheiden in:
– Goodwill die is gekocht bij verwerving van een onderneming;
– Zelfstandig verworven goodwill, zoals een cliëntenbestand of een assurantieportefeuille.

• Goodwill die wel identificeerbaar is, maar niet op de balans is opgenomen (bv. merken);
• Goodwill in loop van tijd ontstaan als gevolg van eigen activiteiten van de onderneming (komt niet afzonderlijk als verschil tussen werkelijke waarde en geboekte waarde van posten naar voren).

3

Geef de definitie van gekochte goodwill

• Gekochte goodwill: het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de gekochte onderneming. De verkrijgingsprijs kan afwijken van de werkelijke waarde van de onderneming omdat:
• De prijs tot stand komt in onderhandeling, prijs en waarde kunnen verschillen;
• In de verkrijgingsprijs zitten voor de koper ook bijkomende kosten begrepen (kosten van uitgifte van aandelen, juristen, accountants etc).

4

Waaruit bestaat de verkrijgingsprijs bij de gekochte goodwill?

- overeengekomen geldbedrag of equivalent (reële waarde) op overnamedatum;
- direct aan de verkrijging gerelateerde kosten (notaris, adviseur);
- wijziging van de verkrijgingsprijs doordat na de overnamedatum een onzekerheid, welke van invloed is op de koopsom, ophoudt te bestaan. Bijv. posten waarvan de koper niet de waarde kan vaststellen. Bijv een voorraad in een oorlogsgebied. Als de koop moet worden verwerkt in de jaarrekening als de voorraad nog niet bekend is, kan daarvoor niets in de berekeningen worden opgenomen. Correctie vindt dan later plaats;
- (resultaatafhankelijke component) Componenten van de koopsom die afhankelijk zijn gesteld van het door de overgenomen partij behaalde resultaat na overname. Deze correctie mag worden uitgevoerd zodra betaling waarschijnlijk is en het bedrag betrouwbaar is vast te stellen. Bijv. wanneer de oud-eigenaar werkzaam blijft in de onderneming. Voor de ondernemer kan het nuttig zijn om nog enkele jaren gebruik te maken van de kennis en de expertise van de oud-eigenaar. Om de oud-eigenaar tegemoet te komen en gemotiveerd te houden wordt vaak een bonus op de koopsom toegekend als de toekomstige resultaten de verwachtingen zullen overtreffen.

5

Geef de berekeningswijze voor goodwill bij een taxatie door register valuater

1. Reële waarde volgens onafhankelijke partij (verkrijgingsprijs)

2. minus Reële waarde activa en passiva excl. geactiveerde goodwill

3. minus niet uit de balans blijkende goodwill zoals merkrechten

4. minus overgenomen activa

= Totaal: goodwill

5. minus belastinglatentie ad. 20%

6. Rekening houdend met aangekocht belang (bijv. 80%)

= Totale goodwill

6

Geef de berekeningswijze t.b.v. boeking deelneming en goodwill in de FA

Verkrijgingsprijs - Reële waarde = goodwill.

7

Geef de boekingsgang van de nieuw aangekochte deelneming

Deelneming
Goodwill
@ Bang

8

Geef de berekeningswijze voor goodwill bij het al aanwezig zijn van een koopsom

1. Koopsom

2. Plus bijkomende kosten (notaris, advocaat etc.)

= verkrijgingsprijs.

2. minus Reële waarde activa en passiva excl. geactiveerde goodwill

3. minus niet uit de balans blijkende goodwill zoals merkrechten

4. minus overgenomen activa

= Totaal: goodwill

5. minus belastinglatentie ad. 20%

6. Rekening houdend met aangekocht belang (bijv. 80%)

= Totale goodwill

9

Hoe dient verwerking goodwill plaats te vinden onder RJ, IFRS en de wet

De betaalde goodwill wordt als volgt verwerkt in de jaarrekening:
Wet: activeren en afschrijven;

RJ: activeren en afschrijven;

IFRS: activeren van goodwill. Mag niet systematisch worden afgeschreven. Er moet jaarlijks bepaald worden of er eventueel een waardevermindering verwerkt moet worden.

10

Hoe dienen afschrijvingen op goodwill verwerkt te worden volgens de wet, RJ en IFRS?

Wet: stelselmatig afschrijven. De afschrijvingsduur van 5 jaar mag slechts te boven worden gegaan, indien de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend. In dat geval moet de afschrijvingsduur met de redenen daarvoor in de toelichting worden vermeld.
RJ: wel stelselmatig afschrijven o.b.v. de economische levensduur. Er wordt uitgegaan van een weerlegbare veronderstelling dat de economische levensduur niet langer is dan 20 jaar vanaf het moment van verwerving. Indien langer dan 20 jaar, onderbouwen in de jaarrekening.
IFRS: geen stelselmatige afschrijving, wel jaarlijkse impairmenttest. Dit is wel vreemd, want zonder systematische afschrijving wordt feitelijk in de loop der tijd eigen goodwill geactiveerd.

11

Wanneer dient een impairment toets uitgevoerd te worden volgens de RJ en IFRS?

RJ: Indien er indicaties (zowel intern als extern) voor een bijzondere waardevermindering. Bij langdurige levensduur (>20jaar) van Goodwill dient elk jaar een dergelijke toets uitgevoerd te worden.

IFRS: elk jaar.

12

Hoe dient bij een impairment toets de realiseerbare waarde worden berekend?

Voor goodwill geldt dat deze niet onafhankelijk van andere (groepen van) activa kasstromen genereert
en dat dus voor goodwill als individueel actief geen realiseerbare waarde is te bepalen. Daarom moet bij
de ‘impairment test’ op goodwill de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid of
(groep van) eenheden waaraan de goodwill is toegerekend, worden bepaald (IAS 36.81, RJ 121.513).

13

Geef een omschrijving t.a.v. de bottom-up en top-down toets t.a.v. een impairment toets op goodwill

Allereerst moet vastgesteld worden of goodwill wel of niet op een redelijke en consistente wijze aan de betreffende kasstroomgenererende eenheid kan worden toegerekend. Indien toerekening wel kan plaatsvinden: dien een bottom-up toets te worden uitgevoerd: de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid wordt dan vergeleken met de boekwaarde. Indien de realiseerbare waarde lager is, wordt een bijzondere waardevermindering verantwoordt.
Indien toerekening niet kan plaatsvinden: dan is een combinatie van een bottom-up en top-down toets nodig:
- de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid wordt vergeleken met haar boekwaarde: indien de realiseerbare waarde lager is wordt een bijzondere waardevermindering verantwoordt;
- de te beoordelen kasstroomgenererende eenheid wordt samengevoegd met andere kasstroomgenererende eenheden zodanig dat de boekwaarde van de goodwill wel op een redelijke en consistente basis kan worden toegerekend;
- De realiseerbare waarde van de samengevoegde kasstroomgenererende eenheid wordt vergeleken met de boekwaarde; indien de realiseerbare waarde lager is, wordt een bijzondere waarvermindering verantwoordt.

14

Mag een impairment verlies worden teruggenomen op goodwill?

Richtlijn 121 en IAS 36 bepalen dat een terugneming van een eerder verwerkt bijzonder
waardeverminderingsverlies niet kan leiden tot een verhoging van de boekwaarde van goodwill, maar
uitsluitend tot een verhoging van de boekwaarde van andere individuele activa van de
kasstroomgenererende eenheid. Toerekening aan goodwill is dus niet toegestaan (RJ 121.613 en
IAS 36.122 en 124).

15

Wat is de eerste waardering van Goodwill?

De eerste waardering van de betaalde goodwill zal tegen historische kostprijs zijn. Dit betreft de betaalde goodwill op overnamedatum. Op dit moment is de historische kostprijs ook gelijk aan de fair value. Je betaalt de overeengekomen prijs
(= fair value) en zet het op de balans tegen aanschafprijs = historische kosten. Deze zijn op dit moment aan elkaar gelijk.

16

Geef een omschrijving van negatieve goodwill

Er is sprake van negatieve goodwill indien door de kopende onderneming minder wordt betaald dan de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de gekochte onderneming. Dit kan door de volgende omstandigheden:
- er zijn nadelen in de gekochte onderneming die niet tot uitdrukking komen in de reële waarde van de activa en passiva (er kan sprake zijn van verwachte verliezen, die nog niet middels een bijzondere waardevermindering tot uitdrukking komen);
- er is sprake van een lucky buy.

17

Mag negatieve goodwill worden gesaldeerd volgens de RJ?

RJ: zegt dat negatieve goodwill op dezelfde wijze als positieve goodwill verwerkt moet worden. Negatieve goodwill kan gesaldeerd worden met de geactiveerde positieve goodwill

18

Mag negatieve goodwill worden gesaldeerd volgens de IFRS?

IFRS: geeft aan dat in het geval waarin de reële waarden van de identificeerbare activa en passiva de verkrijgingsprijs overtreffen, door de kopende partij in eerste instantie nagegaan moet worden of de identificatie en waardering van de activa en passiva alsmede de waardering van de verkrijgingsprijs op de juiste wijze hebben plaats gevonden. Vervolgens dient elk verschil dat na die herziende vaststelling resteert, onmiddellijk in de winst en verliesrekening genomen te worden.

19

Waarom is het logisch dat goodwill wordt geactiveerd in het kader van het matchingsprincipe?

Bij aankoop deelneming worden de toekomstige overwinsten geactiveerd. T.b.v. van het matchingsprincipe dienen hier dan ook kosten tegenover te staan in het kader van afschrijvingen.

20

Wat wordt er bedoeld met een earn out volgens IFRS 3 - business combinations?

betreft vergoeding voor bijvoorbeeld management om na de overname nog aan te blijven. Bijvoorbeeld middels incentive om bepaald resultaat te halen het opvolgende jaar. Louter gebruik maken dus van kennis en kunde van vorige directie.

21

Hoe dient een earn-out verwerkt te worden volgens de RJ?

Goodwill bijplussen en een aparte earn out verplichting opnemen voor toekomstige uitgaven (tegen contante waarde).


Verwerking
Goodwill
@ afschrijvingen

Earn out (verplichting)
@ goodwill

22

Hoe dient een earn-out verwerkt te worden volgens de RJ?

Latere wijzigingen van de reële waarde van de voorwaardelijke verplichtingen worden niet retrospectief verwerkt in de verkrijgingsprijs en de goodwill, maar in de winst-en-verliesrekening.

Earn out verplichting
@ Resultaat

23

Hoe dient negatieve goodwill verwerkt te worden bij verwachte verliezen?

Toerekenen aan verwachte toekomstige verliezen. M.a.w. laten vrijvallen in W&V wanneer verliezen zich voordoen. Immers vanuit toerekeningsbeginsel de kosten al genoten bij overname.

Goodwill
@ resultaat

24

Hoe dient negatieve goodwill verwerkt te worden bij een lucky buy?

Stelselmatig ten gunste van de W&V naar rato van de gewogen gemiddelde resterende levensduur van verworven afschrijfbare activa