Immateriële vaste activa (RJ210) Flashcards Preview

Externe verslaggeving > Immateriële vaste activa (RJ210) > Flashcards

Flashcards in Immateriële vaste activa (RJ210) Deck (36)
Loading flashcards...
1

Geef de definitie van een immaterieel vast actief (RJ 210.105)

Een identificeerbaar niet-monetair actief zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor productie, aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden.
Elementaire kenmerken:
• Beschikkingsmacht
• Toekomstige economische voordelen
• Identificeerbaar
• Van niet-monetaire aard
• Geen fysieke gedaante

2

Wat houdt het begrip identificeerbaar in?

Een immaterieel vast actief moet identificeerbaar zijn. Dit houdt in dat het IMVA duidelijk te onderscheiden moet zijn van goodwill. Dit is het geval als het actief separeerbaar is, maar identificatie kan soms ook op andere wijze plaatsvinden.

3

Wat houdt het begrip separeerbaar in?

Separeerbaarheid houdt in dat de rechtspersoon kan beschikken over de specifieke toekomstige economische voordelen van het actief los van de met andere activa samenhangende toekomstige economische voordelen. Separeerbaarheid is volgens RJ en IFRS geen afzonderlijke voorwaarde voor identificeerbaarheid als identificatie op ander wijze mogelijk is.

4

Welke wettelijke categorieën bestaan er voor IMVA onder de RJ?

a kosten oprichting en uitgifte aandelen;
b kosten van ontwikkeling;
c kosten van verwerving van intellectuele rechten;
d kosten van goodwill;
e vooruitbetalingen (art. 2:365 lid 1 BW).

5

Wat zijn kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen?

Betreft aan derden verschuldigde bedragen in verband met de oprichting van een rechtspersoon. Bijv. kosten voor juridische bijstand, notariële kosten, advocaatkosten etc. Kosten voor de uitgifte van aandelen betreffen kosten voor de emissieprospectus, statutenwijzigingen etc.

6

Wat schrijft de wet voor t.a.v. activering kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen?

kosten oprichting en uitgifte aandelen mogen als IMVA worden geactiveerd. Afschrijven in 5 jaar, wettelijke reserve vormen om de schuldeisers te beschermen en verplicht op nemen in de toelichting.

7

Wat schrijft de RJ voor t.a.v. activering kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen?

kosten voldoen niet aan definitie IMVA , dus overlopende post. Aanbevolen wordt om deze kosten niet als IMVA te activeren. Aanbevolen wordt om emissiekosten inzake uitgifte aandelen direct ten laste van het agio te brengen.

8

Wat schrijft IFRS voor t.a.v. activering kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen?

Kosten voldoen niet aan definitie IMVA , mag niet geactiveerd worden. Emissiekosten direct ten laste van het eigen vermogen brengen.

9

Wat houden kosten van ontwikkeling in onder RJ 210?

Ontwikkeling: betreft de toepassing van kennis verkregen door onderzoek leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of verbeterde materialen, producten etc. voorafgaand aan het begin van de commerciële productie of gebruik.

10

Wat is de grondregel voor het activeren van ontwikkelingskosten onder RJ 210?

Niet activeren tenzij.......
Er kan namelijk geen betrouwbare inschatting gemaakt worden t.a.v. de economische voordelen.

11

Mogen kosten van onderzoek worden geactiveerd?

Kosten van onderzoek mogen niet geactiveerd worden omdat niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald welke deel van het onderzoek zal leiden tot toekomstige voordelen.

12

Welke criteria gelden indien ontwikkelingskosten welk geactiveerd mogen worden?

Reguliere activeringscriteria volgens RJ115.104

1. kritisch uitvoerbaar
2. commercieel uitvoerbaar (markt aanwezig)
3. financieel uitvoerbaar
4. voornemen om product op de markt te brengen.
5. Mogelijkheden om het product op de markt te brengen.

13

Geef de definitie van ontwikkelingskosten

Ontwikkeling: betreft de toepassing van kennis verkregen door onderzoek leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of verbeterde materialen, producten etc. voorafgaand aan het begin van de commerciële productie of gebruik.

14

Welke ontwikkelingskosten mogen geactiveerd worden?

Ontwikkelingskosten mogen geactiveerd worden mits deze onderdeel zijn van de vervaardigingsprijs, zoals bijvoorbeeld:
- uitgaven voor verbruikte materialen en diensten;
- lonen, salarissen - en andere personeelskosten
- overige kosten direct toerekenbaar aan het vervaardigen van het actief.
- overheadkosten noodzakelijk voor vervaardiging actief.

15

Welke ontwikkelingskosten mogen niet geactiveerd worden?

- verkoop en administratiekosten
- inefficiency en aanloopoverliezen
- uitgaven voor training.

16

Welke twee soorten IMVA onderkent RJ 210?

- zelf verworven IMVA
- IMVA verworven via een overname

17

Geef de definitie van zelf verworven IMVA

De vaststelling van deze verkrijgingsprijs is eenvoudig in een situatie van een afzonderlijk verworven IMVA. Indien in dat geval aandelen of andere eigen-vermogensinstrumenten, als ruilmiddel dienen, in plaats van geld, dan is de verkrijgingsprijs gelijk aan de reële waarde daarvan op moment van overname.

18

Geef de definitie van IMVA verworven via een overname

De vaststelling van deze verkrijgingsprijs is moeilijker. IMVA wordt verworven bij een fusie of overname. De vraag is dan of de kosten (dus de reële waarde) van het actief wel voldoende betrouwbaar zijn vast te stellen om afzonderlijke activering te rechtvaardigen.

19

Wat is de basis voor een betrouwbare Reële waarde/actuele waarde onder RJ 210?

Basis voor een betrouwbare reële waarde bieden genoteerde prijzen in een actieve markt: een gangbare biedprijs of de prijs van de meest recente gelijksoortige transactie.

20

Wanneer is er sprake van een actieve markt?

• De betreffende activa homogeen zijn;
• Er regelmatig kopers en verkopers te vinden zijn;
• De transactieprijzen zijn publiekelijk bekend.

21

Welke andere technieken kent RJ 210 om indirect de reële waarde vast te stellen voor IMVA?

- Discontering van toekomstige (netto-)kasstromen die door het actief worden gegenereerd of

- door benchmarking

22

Wat schrijft RJ 210 voor t.a.v. IMVA verworven via een overname waarbij geen betrouwbare reële waarde geschat kan worden?

Indien het niet mogelijk is om een voldoende betrouwbare reële waarde van een bij fusie of overname verkregen IMVA vast te stellen, wordt dat actief niet als afzonderlijk vast actief in de jaarrekening opgenomen. Het betreffende actief wordt dan geacht te zijn begrepen in de goodwill.

23

Welke intern ontwikkelde IMVA mag niet geactiveerd worden?

Voor sommige andere intern ontwikkelde IMVA geldt dat zij expliciet van activering worden uitgesloten op grond van de veronderstelling dat zij niet zijn de onderscheiden van kosten ter ontwikkeling van de onderneming als zodanig. Dit zijn: intern ontwikkelde merken, logo’s, uitgaverechten, klantenbestanden en gelijksoortige items.

24

Waarom mogen intern ontwikkelde merken niet geactiveerd worden?

Interne ontwikkelde merken mogen niet worden geactiveerd omdat de hiermee gepaard gaande kosten betrekking hebben op voordelen die de gehele ondernemingen zullen toevloeien.

25

Wanneer dient er een wettelijke reserve gevormd te worden indien IMVA geactiveerd wordt?

Aan het activeren van kosten van oprichting en uitgifte van aandelen en van kosten van onderzoek en ontwikkeling is in Nederland de wettelijke eis verbonden dat ter hoogte van het geactiveerde bedrag een wettelijke reserve onder het eigen vermogen wordt gevormd.

26

Geld er een winstuitkeringsverbod van de wettelijke reserve bij activering van kosten oprichting of uitgifte aandelen?

Ja, het toestaan van de activering gaat vergezeld met een winstuitkeringsverbod ter grootte van het geactiveerde bedrag. Vorming van deze reserve kan ten laste van de vrije reserves of van de winstbestemming. De vermindering van deze reserve vindt plaats in samenhang met de afschrijving op de IMVA. De vrijgevallen reserves komen ten gunste van de vrije reserves dan wel aan de winstbestemming.

27

Wat is de initiële waarderingsgrondslag (eerste verwerking) van IMVA onder RJ 210?

Waardering geschiedt bij de eerste verwerking tegen kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Deze bestaat uit de aankoopprijs incl. alle direct toe te rekenen uitgaven om het actief voor het voorgenomen gebruik geschikt te maken (ook juridische advieskosten).

28

Wat is de initiële waarderingsgrondslag (eerste verwerking) van IMVA onder RJ 210 als de betaling wordt uitgesteld?

wanneer de betaling wordt uitgesteld van het IMVA, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde (verschil werkelijk betaald en contante waarde = rentekosten).

29

Wat is de initiële waarderingsgrondslag (eerste verwerking) van IMVA onder RJ 210 als IMVA wordt verkregen in ruil voor aandelen?

wanneer IMVA wordt verkregen in ruil voor aandelen wordt de verkrijgingsprijs gelijk gesteld aan de reële waarde op moment van de overname.

30

Wanneer mag verwerking IMVA plaatsvinden onder RJ210?

- het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen;
- de vaststelling van de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan geschieden.