Kasstroomoverzicht en OCI (other comprehensive income) Flashcards Preview

Externe verslaggeving > Kasstroomoverzicht en OCI (other comprehensive income) > Flashcards

Flashcards in Kasstroomoverzicht en OCI (other comprehensive income) Deck (12)
Loading flashcards...
1

Wie zijn vrijgesteld van het opstellen van een kasstroomoverzicht?

Kleine rechtspersonen, echter t.a.v. IFRS jaarrekeningen dient altijd een KSO opgesteld te worden.

2

Geld er een vrijstelling voor enkelvoudige jaarrekeningen (middelgroot en groot) t.a.v. opname kasstroomoverzicht?

ja, Een rechtspersoon kan in de enkelvoudige
jaarrekening Titel 9 Boek 2 BW toepassen waarbij
hij de waarderingsgrondslagen toepast die hij in de
geconsolideerde jaarrekening heeft toegepast
(op grond van art. 2:362 lid 8 BW). In dat geval is opname van een kasstroomoverzicht in de enkelvoudige
jaarrekening niet vereist.

3

Welke categorieën kent het kasstroomoverzicht onder RJ 360?

Een kasstroomoverzicht wordt ingedeeld in drie
verschillende activiteitencategorieën (RJ 360.201):
• kasstromen uit operationele activiteiten;
• kasstromen uit investeringsactiviteiten; en
• kasstromen uit financieringsactiviteiten.

4

Welke twee methodes kent het kasstroomoverzicht onder RJ 360?

1. directe methode: Bij de directe methode presenteert
een rechtspersoon de operationele kasontvangsten
en kasuitgaven.

2. indirecte methode: Bij de indirecte methode wordt
het gerapporteerde resultaat volgens de winst-en verliesrekening aangepast voor (RJ 360.212):
• posten van de winst-en-verliesrekening die geen
invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in
dezelfde periode (bijvoorbeeld afschrijvingen);
mutaties in voorzieningen, overlopende
posten, voorraden, handelsdebiteuren en
handelscrediteuren; en
• posten van de winst-en-verliesrekening waarvan
de daarmee corresponderende ontvangsten en
uitgaven geen deel uitmaken van de operationele
activiteiten (bijvoorbeeld ontvangsten uit hoofde
van desinvesteringen van materiële vaste activa).

5

Wat is de relatie tussen het KSO en de W&V?

Accruals (transitoria, overlopende posten) koppelen het
kasstroomoverzicht en de winst- en verliesrekening
• Accruals zijn zichtbaar bij de indirecte methode van het kasstroomoverzicht
• Aanbevolen wordt de aansluiting (accruals) tussen
bedrijfsresultaat en kasstroom uit bedrijfsoperaties te geven bij toepassing van de directe methode
• Accruals kunnen een aanwijzing voor winststuring zijn

6

Geef de definitie van OCI (other comprehensive income) onder de IFRS.

Items van inkomsten en uitgaven die volgens IFRS niet in de winst-en-verliesrekening mogen of hoeven te worden verwerkt

7

Geef een aantal voorbeelden van OCI

• Uitkering van dividend;
• Toevoeging van het resultaat over het boekjaar;
• Herwaarderingsreserves;
• Omrekeningsverschillen andere valuta;
• Cash flow hedge accounting;
• Some actuarial gains and losses;
• Stelselwijzigingen en foutenherstel.

8

Mag de algemene term "extraordinary items" worden gehanteerd in de OCI statement?

An entity shall not present or describe any
items of income and expense as ‘extraordinary
items’ in the statement of comprehensive
income (or in the income statement, if
presented) or in the notes.

9

Welke twee OCI-items worden in de nieuwe wetgeving onderkent?

1. OCI- gerecycled
2. OCI- niet gerecycled

10

Geef een aantal voorbeeld van gerecyclede OCI

1 valutaomrekeningsverschillen die het gevolg zijn van het omrekenen van de cijfers van een buitenlandse dochtermaatschappij (IAS 21);

2. het effectieve deel van de waardewijzigingen van een hedge-instrument in een kasstroomhedge
(IAS 39); en

3. waardewijzigingen van financiele instrumenten die geclassificeerd zijn als 'available for sale' (IAS 39).

11

Geef een aantal voorbeeld van niet gerecyclede OCI

1. actuariele resultaten van 'defined benefit plans'
(IAS 19);

2. herwaarderingen van materiele en immateriele vaste activa (IAS 16 en IAS 38);

3. waardewijzigingen van financiële instrumenten die gewaardeerd worden tegen reële waarde met de waardewijzigingen in OCI (IFRS 9); en

4. wijzigingen in de reele waarde als gevolg van het kredietrisico voor financiele verplichtingen die
door aanwijzing gewaardeerd worden tegen reele waarde met waardewijzigingen in de winst-en­verliesrekening (IFRS 9). De wijzigingen in de reele waarde als gevolg van het kredietrisico worden in OCI verwerkt. De overige wijzigingen in de reele waarde worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

12

Waarom is onder de RJ geen OCI statement van toepassing?

Er is hier sprake van een verloopoverzicht van het vermogen, waar de directe vermogensmutaties reeds al tot uiting in komen.