SPS13: Velferdsstaten Flashcards Preview

Norsk Februar > SPS13: Velferdsstaten > Flashcards

Flashcards in SPS13: Velferdsstaten Deck (93):
1

ungdom/men

youth

2

å stenge

v2, to close

3

hærverk/et

vandalism

4

minstepensjonist/en

minimum pensioner

5

trygd/a

social insurance

6

egenandel/en

Patient co-pay

7

spinke og spare

pinch pennies

8

gå ut over

affect adversely

9

oppussing/en

redecorating

10

hjemmehjelp/en

public home help

11

samtidig

at the same time

12

skatt/en

tax

13

nivå/et

level

14

å miste lysten

v1, to lose interest

15

å trekke

v., trekker, trakk, har trukket
to subtract, draw or pull

16

avgift/en

fee

17

uansett

nonetheless, no matter what

18

før, ufør

capable, disabled

19

finansiering/en

financing

20

rett som det er

frequently

21

å finansiere

v2, to pay for, finance

22

helsestell/et

health care

23

<>

<> (getting people into jobs)

24

å motta

v., mottar, mottok, har mottatt
to receive

25

hovedtrekk/et

main features, main points

26

dagpenger

day money (social security for unemployed)

27

beløp/et

amount, sum

28

å forsørge

v1, to provide for

29

reell

real, genuine

30

arbeidssøker/e

unemployed

31

villig

willing

32

sykepenger

sick pay

33

eventuelt

alternatively

34

alderspensjon/en

old age pension

35

størrelse/n

size

36

minstepensjon/en

minimum pension

37

skade/n

injury

38

attføring/a

rehabilitation, resettlement in employment

39

omskolering/a

re-education, re-training

40

å skaffe

v1, to obtain

41

arbeidstrening/a

work training

42

å passe

v1, to fit

43

fødsel/en

birth

44

å reservere

v2, to reserve

45

rest/en

rest

46

å fordele

v2, to distribute

47

i praksis

in reality, in practice

48

mesteparten

most

49

iallfall

at least

50

ro/en

peace, quiet

51

å amme

v1, to suckle, breastfeed

52

kontantstøtte/a

cash payment for parents of infants

53

ordning/en

system, measure

54

å falle bort

v., faller, falt, har falt
to be removed, disappear

55

positiv

positive

56

effekt/en

effect

57

ikke i det hele tatt

not at all

58

helsetjeneste/n

health service

59

å hindre

v1, to hinder, prevent

60

post/en

entry, item of expenditure

61

undersøkelse/n

examination

62

kronisk

chronically

63

være nødt til

be forced to, have to

64

å velge

v., velger, valgte har valgt
to choose

65

tannhelse/a

dental health

66

tannregulering/a

braces

67

byrde/n

burden

68

marked/et

market

69

å laste

v1, to load

70

last/en

load

71

å slite

v., sliter, sleit har slitt
to wear (ut), to struggle, work hard, rip

72

falle over ende

fall over

73

å sukke

v1, to sigh

74

å nekte

v1, to refuse

75

slik gikk det til

thus it was

76

bråk/et

noise, racket, trouble, problems

77

trekkes i skatt

is drawn, pulled in taxes

78

å satse på

v1, to stake, bet on

79

sykemelding/en

sick notice

80

smed/en

smith

81

varig

lasting, durable

82

å gjennomgå

v., -går -gikk har -gått, to go through

83

å avklare

v2, to clarify

84

likeverd/et

equality

85

fødselspermisjon/en

maternity leave

86

tilfelle/t

case, instance

87

det er på tida

it's about time

88

ordning/a

arrangement, system, scheme

89

kvote/a

quota

90

behandling/a

treatment

91

kur/en

cure

92

hær/en

army

93

esel/et

donkey