Verb Flashcards Preview

Norsk Februar > Verb > Flashcards

Flashcards in Verb Deck (85):
1

å utvikle

v1, to develop, evolvere (v2)

2

å forsterke

v1, å gjøre sterkere

3

å bidra

v., to contribute, -dro -har dratt
å gi til / med noe

4

å utmerke

v1, to characterise, distinguish
å karakterisere (seg) på en positiv måte

5

å kjennetegne

v1, to characterise, describe
å karakterisere som beskrivelse

6

å avta

v., to decrease, become weaker -tok har -tatt
å bli mindre, svakere
to be a consumer of

7

å minke

v1, to decrease, go down
å bli mindre, gå nedover

8

å minske

v1, to diminish, reduce
å gjøre mindre, redusere

9

å omfatte

v1, to include, comprise
å inkludere, gjelde

10

å sammenfatte

v1, to summarize, give a summary
gi et sammendrag

11

å oppsummere

v2, to summarize, to add up
å sammenfatte, å legge sammen

12

å begrense

v1, to limit, restrict
å kontrollere, å redusere

13

å avgrense

v1, to limit, demarcate
å skille ut med grenser, å definere

14

å hemme

v1, to hinder
å holde tilbake

15

å hende

v2, to happen, take place, befall

16

å bore

v1, to drill

17

å utgjøre

v., -gjorde har -gjort to make up, constitute

18

å plassere

v2, to place, put

19

å sørge for

v1, to see to

20

å kontrollere

v2, to control, check

21

å fungere

v2, to work, function

22

å organisere

v2, to organize

23

å nekte

v1, to refuse

24

å forbedre

v1, to improve

25

å forhandle

v1, to negotiate

26

å mate

v1, to feed
å gi mat til noen

27

å havne

v1, to end up
å havne i
havne på hodet

28

å gjelde

v., gjelder, gjaldt, har gjeldt
to apply to, concern

29

å overnatte

v1, to spend the night

30

å utvinne

v., utvant har utvunnet, to extract
å ta ut

31

å utgjøre

v., utgjorde har utgjort, to constitute, amount to, make up

32

å opprette

v1, to establish, found

33

å illustrere

v2, to illustrate

34

å konkurrere

v2, to compete

35

å satse på

v1, to concentrate on, invest in

36

å etablere

v2, to establish

37

å styre

v2, to control, regulate

38

å markedsføre

v2, to market, promote

39

å utnytte

v1, to exploit, use

40

å ytre

v1, to express, say

41

å yte

v1, to do, give
jeg skal yte mitt beste

42

å miste lysten

v1, to lose interest

43

å finansiere

v2, to pay for, finance

44

å motta

v., mottar, mottok, har mottatt
to receive

45

å forsørge

v1, to provide for

46

å amme

v1, to suckle, breastfeed

47

å falle bort

v., faller, falt, har falt
to be removed, disappear

48

å hindre

v1, to hinder, prevent

49

å velge

v., velger, valgte har valgt
to choose

50

å laste

v1, to load

51

å uttrykke

v2, to express

52

å risikere

v2, to risk

53

å omtale

v2, to talk about, discuss

54

å misbruke

v2, to abuse

55

å omfatte

v1, to extent to

56

å skifte

v1, to change

57

å melde seg inn

v2, to join

58

å følge

v., følger, fulgte har fulgt
to follow, attend

59

å utsette for

v., -satte har -satt
to expose, subject to

60

å hevde

v1, to hold, maintain

61

å meddele

v2, to impart, inform

62

å satse på

v1, to stake, bet on

63

å avklare

v2, to clarify

64

å variere

v2, to vary

65

å forme

v1, to shape

66

å regne som riktig

v1, to consider to be right

67

å bryte

v., bryter, brøtt har brutt
tå break

68

å skjule

v2, to hide

69

å innvie

v1, involve (you in)

70

å innrette

v1, to arrange, order, settle

71

å kunne gjelde

uttrykk "can be related to"

72

å provosere

v2 to provoke

73

å innføre

v2 to introduce

74

å offentliggjøre

v., to publicize, publish "make public"
-gjorde har -gjort

75

å gjennomføre

v2, carry out, implement, complete

76

å erklære

v2, to declare, proclaim

77

å sprenge seg

v2, to overexert oneself

78

å forene

v2, to unite

79

å skyldes

be due to, be caused by, be the result of

80

å påvirke

v1, to influence, affect

81

å undertegne

v1, to sign, endorse, put a signature to

82

å stivne

v1, to stiffen, congeal, set, freeze
stivne med skrekk (be paralyzed with fear)

83

å innrette

v1, to arrange, organize (seg - adapt)

84

Å utebli

V., -ble -blitt
Not come/ happen
Ikke komme/inntreffe

85

Å inntreffe

V., -traff -truffet
To occur or happen