Verbes Françaises M Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises M > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises M Deck (33)
Loading flashcards...
31

munir

a

32

mûrir

a

33

muser

a