Verbes Françaises R Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises R > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises R Deck (247)
Loading flashcards...
241

rompre

a

242

ronger

a

243

roquer

a

244

rôtir

a

245

rouler

a

246

rouvrir

a

247

rugir

a