What's Your Name and more personal info? Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > What's Your Name and more personal info? > Flashcards

Flashcards in What's Your Name and more personal info? Deck (21):
1

what's your name?

ungubani igama lakho?

2

I am Joyce

nginguJoyce

3

what's your surname?

ungubani isibongo sakho?

4

I am Smith

NginguSmith

5

where do you live?

uhlalaphi?

6

I live in Amanzimtoti

ngihlala eManzimtoti

7

As for me, I live in KwaMashu

mina, ngihlala KwaMashu

8

what do you do?

wenzani

9

I am a manager

ngiyimeneja

10

I am a teacher

ngingutisha

11

where do you work?

usebenzaphi?

12

I work at Steers

ngisebenza eSteers

13

it is very nice there

kuhle lapho

14

what is your home name?

ungubani igama lakho lasekhaya?

15

hello my friend

sawubona, mngane wami

16

long time no see

angsakwazi

17

yes! long time no see

yebo! mehlo madala!

18

oh my (expression)

hhayibo

19

i am a clerk

ngingumabhalane

20

i am a coach

ngingumlolongi

21

why?

ngobani?