WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan > Flashcards

Flashcards in WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan Deck (196):
1

Affektinkongruens

Känsla och tankeinnehåll stämmer inte överens

"Pat skrattar när den berättar om sin mamma som dog tex."

2

Affektinkontinens

Oförmåga att behärska affekter. Tex vredesutbrott och blödighet

3

Affektiv avflackning

Minskad förmåga till känsloupplevelser.

Se det som att patienten är avflackad med att uttrycka sina känslor

4

Affektlabilitet

Minskad förmåga att kontrollera sinnesrörelser

5

Afoni

Viskande tal

6

Agitation

Oro med motoriska inslag

7

Agorafobi

Torgskräck, bottnar i rädsla att få en panikattack

8

Akatisi

EPS av neuroleptika. Oförmåga att sitta still, myrkrypningar i kroppen, liknar restless legs men ej enbart ben och även dagtid

9

Alexithymi

Oförmåga att uttrycka känslor

10

Amimi

Frånvaro av minspel

11

Anhedoni

Oförmåga att känna lust eller glädje

12

Asteni

Uttröttbarhet, kraftlöshet

13

Athetos

Ormande rörelser

https://www.youtube.com/watch?v=LmBSZlUZH_M

14

Autism

Extrem självförsjunkenehet

15

Automatism

Stereotypt, inadekvat, ogenomtänkt handlande av varierande grad och komplexitet men utan distinkt mål

16

Capgras syndrom

Vanföreställning att en person i patientens omgivning är en dubbelgångare

17

Choreatiska rörelser

Dansande/steppande tvångsrörelser

18

Déja vu

Känslan av att ha upplevt en situation förut

19

Delirium

Akut förvirringstillstånd med ofta snabbt växlande orienteringsgrad och hallucinationer

20

Depersonalisation

Overklighetskänslor kring den egna personen

21

Derealisation

Overklighetskänslor kring den egna omgivningen

22

Dissociation

Uppsplittring, blockering av kontakt mellan olika föreställningar och processer i själslivet, upplever sig avskiljd från sig själv och/eller omvärlden. Tex i samband med extremt kraftig ångest.

23

Dyskinesi

Rörelsesvårigheter

24

Dysfori

Sänkt stämningsläge med irritabilitet och retlighet

25

Dysmorfofobi

En obefogad uppfattning att se avvikande ut

26

Ekolali

Automatiskt upprepande av en annan persons tal

27

Ekopraxi

Automatiskt upprepande av en annan persons rörelser och handlingar

28

Empati

Inlevelse som bärs av medkänsla utan att övergå i medlidande

29

Eretism

Lättväckt aggresivitet

30

Erotomani

Vanföreställning om att någon, ofta offentlig person, är kär i en

31

Eutym

Neutralt stämningsläge

32

Extrapyramidala symtom EPS

-Akatisi
-Akut dystoni
-Tardiv dyskinesi
-Parkinsonism

33

Flexibilitas cerea

Individen låter sig modelleras som en vaxfigur

34

Formell tankestörning

Störning i tankeflödet. Symtom vid psykos, tex tankestopp, tankedetration, tankeflykt

35

Fugue (Enligt Florian på franska uttalas Fuuusj)

Oklarhetstillstånd som kan ses vid hysteri

It is a rare psychiatric disorder characterized by reversible amnesia for personal identity, including the memories, personality, and other identifying characteristics of individuality. The state is usually short-lived (ranging from hours to days), but can last months or longer.

36

Funktionell kramp

Psykiskt betingat kramptillstånd som liknar ett epileptiskt anfall men i regel utan tungbett, urinavgång eller blåmärken efter fall (haha pat fejkar)

37

Ganser-syndrom

Hysterisk psykos

Gansers syndrom är ett psykiskt sjukdomstillstånd, utlöst av stark psykisk stress. Den sjuke förefaller oklar, ger nästan riktiga svar (t. ex. 2 + 2 = 5) och beter sig medvetet eller omedvetet som han eller hon tror att en mentalsjuk person gör. Detta tillstånd har särskilt iakttagits hos fångar och kallas därför ibland cellpsykos. Avgränsningen mot psykos och simulering är dock oklar.

38

Grandiositet

Storslagenhet

39

Hypertym

Förhöjt stämningsläge

40

Hypnagoga hallucinationer

Sinnesvillor i halvslummer vid insomnandet

41

Hypnopompa hallucinationer

Sinnesvillor vid uppvaknandet

42

Hypotym

Sänkt stämningsläge

43

Hänsyftningsidé

Falsk föreställning om att vara föremål för andras intresse (de snackar om mig på tv)

44

Idéflykt

Snabb tankeström med plötsliga kast

45

Illusion

Feltolkning av sinnesintryck

46

Imperativa rösthallucinationer

Uppmanande röster

47

Inkoherens

Brist på sammanhang, tex obegripligt tal

48

Inkongruens

Splittring mellan tanke och känsla

49

Ixoida affekter

Tendens till vidhäftning och uppladning

50

Jamais vu

Den gamla vanliga platsen ex hemmet upplevs som främmande och ny

51

Jagstörning

Uppluckrade gränser mellan individ och omvärld, upplevelse om att inte ha kontroll över sina tankar och handlingar. Vid psykos

52

Katalepsi

Stlenande i bestämda kroppsställningar under avsevärd tid

53

Kataplexi

Plötslig tonusförlust utan medvetandeförlust

54

Kataton stupor

Oförmåga att tala, extremt stela muskler och ibland medvetslöshet

55

Katatoni

Vitt omfattande begrepp. Abnorm spänning (stupor), kan växla med motorisk överaktivitet. I begreppet ingår också andra symtom som mutism, negativism, katalepsi. Ses vid schizofreni, men också melankolisk depression och somatiska tillstånd som epilepsi

56

Kompulsiv

Tvångsmässig (gällande handlingar)

57

Konfabulation

Utfyllande av minnesluckor med uppdiktat tal

58

Kongruens

Överensstämmelse. Tex stämningskongruenta vanföreställningar är hos en deprimerad person pessimistiska

59

Kverulensparanoia

Vanföreställning om att vara orättvist och oriktigt behandlad

60

Magiskt tänkande

En föreställning om att ord, tankar eller handlingar kan påverka ett händelseförlopp

61

Manerlighet

Överdrivna, bisarra manér och rörelsemönster

62

Megalomana vanföreställningar

Orealistiska idéer om egen storhet, utvaldhet

63

Mentaliseringsförmåga

Kognitiv förmåga att kunna ta en annan persons perspektiv och att kunna förstå hur andra människor tänker och vad de vet

64

Mustism

Emotionellt betingad stumhet

65

Neologismer

Hittar på nya ord

66

Negativism

Extremt motsträvighet, säger konsekvent nej även om det inte överensstämmer med ens egentliga önskan

67

Obsessiv

Tvångsmässig (gällande tankar)

68

Oligofreni

Samlingsnamn för olika grader av bestående mental retardation

69

Oneroida tillstånd

Drömlika tillstånd med medvetenhetsgrumling

70

Ordsallad

Fullkomligt obegripligt tal, orden hänger inte ihop i meningar

71

Palilali

Mekanisk upprepning av egna ord eller ljud

72

Parafreni

Psykos hos äldre

73

Paramimier

Monotont upprepande av vissa mimiska inadekvata rörelsemönster

74

Paranoia

Förföljelseidéer

75

Parkinsonism

EPS av neuroleptika. Hypokinesi, tremor, rigiditet

76

Perception

Varseblivning

77

Persekutoriska vanföreställningar

Ogrundad föreställning om att vara förföljd, hotad, trakasserad

78

Perserveration

Upprepning, fastnar i en och samma tankegång

79

Stupor

Orörlig och mutistisk. Men ej medvetslös

80

Spärrning

Plötsligt avbrott i ett psykiskt förlopp

81

Stereotypier

Monotont upprepande av vissa allmänmotoriska inadekvata rörelsemönster

82

Syntyma vanföreställningar

Vanföreställningar i samklang med stämningsläget

83

Tankedetraktion

Tankar upplevs som borttagna

84

Tankeflykt

Okontrollerat tankeflöde med associationer från ämne till ämne

85

Tankepåsättning

Innehåll främmande och kommande utifrån

86

Tankestopp

Tankespärr, avklippt tankeföljd

87

Tanketrängsel

Ökat patologiskt flöde

88

Tankeutbredning

Vanföreställning att ens tankar kan höras eller tänkas av andra

89

Tardiv dyskinesi

EPS av neuroleptika. Kontinuerliga och ofrivilliga rörelser av tungan och ansiktsmuskulaturen. Typ smackningar och snabba ögonblinkningar.

90

Tenacitet

Förmåga att hålla kvar uppmärksamheten på ett och samma objekt

91

Tics

Ofrivilliga stereotypa rörelser (oftast i ansiktsmuskulatur), tal eller ljud

92

Tvångstanke

Föreställning som tvingar sig på en person och som upplevs som orealistisk och främmande samt ger ångest

93

Verbigeration

Individen upprepar på ett meningslöst sätt enstaka ord eller fraser

94

Vigilans

Vakenhet för nya intryck

95

Undvikande

Att inrikta sig på att inte komma i kontakt med någon eller något för att undgå ångest

96

Utagerande beteende

Att låta besvikelse eller konflikt ta sig uttryck i aggressivt beteende

97

Att låta besvikelse eller konflikt ta sig uttryck i aggressivt beteende

Utagerande beteende

98

Att inrikta sig på att inte komma i kontakt med någon eller något för att undgå ångest

Undvikande

99

Vakenhet för nya intryck

Vigilans

100

Individen upprepar på ett meningslöst sätt enstaka ord eller fraser

Verbigeration

101

Föreställning som tvingar sig på en person och som upplevs som orealistisk och främmande samt ger ångest

Tvångstanke

102

Ofrivilliga stereotypa rörelser (oftast i ansiktsmuskulatur), tal eller ljud

Tics

103

Förmåga att hålla kvar uppmärksamheten på ett och samma objekt

Tenacitet

104

EPS av neuroleptika. Kontinuerliga och ofrivilliga rörelser av tungan och ansiktsmuskulaturen. Typ smackningar och snabba ögonblinkningar.

Tardiv dyskinesi

105

Vanföreställning att ens tankar kan höras eller tänkas av andra

Tankeutbredning

106

Ökat patologiskt flöde av tankar

Tanketrängsel

107

Tankespärr, avklippt tankeföljd

Tankestopp

108

Innehåll främmande och kommande utifrån

Tankepåsättning

109

Okontrollerat tankeflöde med associationer från ämne till ämne

Tankeflykt

110

Tankar upplevs som borttagna

Tankedetraktion

111

Vanföreställningar i samklang med stämningsläget

Syntyma vanföreställningar

112

Monotont upprepande av vissa allmänmotoriska inadekvata rörelsemönster

Stereotypier

113

Plötsligt avbrott i ett psykiskt förlopp

Spärrning

114

Orörlig och mutistisk. Men ej medvetslös

Stupor

115

Upprepning, fastnar i en och samma tankegång

Perseveration

116

Ogrundad föreställning om att vara förföljd, hotad, trakasserad

Persekutoriska vanföreställningar

117

Varseblivning

Perception

118

EPS av neuroleptika. Hypokinesi, tremor, rigiditet

Parkinsonism

119

Monotont upprepande av vissa mimiska inadekvata rörelsemönster

Paramimier

120

Psykos hos äldre

Parafreni

121

Förföljelseidéer

Paranoia

122

Mekanisk upprepning av egna ord eller ljud

Palilali

123

Fullkomligt obegripligt tal, orden hänger inte ihop i meningar

Ordsallad

124

Drömlika tillstånd med medvetenhetsgrumling

Oneroida tillstånd

125

Samlingsnamn för olika grader av bestående mental retardation

Oligofreni

126

Tvångsmässig (gällande tankar)

Obsessiv

127

Extremt motsträvighet, säger konsekvent nej även om det inte överensstämmer med ens egentliga önskan

Negativism

128

Hittar på nya ord

Neologismer

129

Emotionellt betingad stumhet

Mutism

130

Kognitiv förmåga att kunna ta en annan persons perspektiv och att kunna förstå hur andra människor tänker och vad de vet

Mentaliseringsförmåga

131

Orealistiska idéer om egen storhet, utvaldhet

Megalomana vanföreställningar

132

Överdrivna, bisarra manér och rörelsemönster

Manérlighet

133

En föreställning om att ord, tankar eller handlingar kan påverka ett händelseförlopp

Magiskt tänkande

134

Vanföreställning om att vara orättvist och oriktigt behandlad

Kverulensparanoia

135

Överensstämmelse. Tex stämningskongruenta vanföreställningar är hos en deprimerad person pessimistiska

Kongruens

136

Utfyllande av minnesluckor med uppdiktat tal

Konfabulation

137

Tvångsmässig (gällande handlingar)

Kompulsiv

138

Vitt omfattande begrepp. Abnorm spänning (stupor), kan växla med motorisk överaktivitet. I begreppet ingår också andra symtom som mutism, negativism, katalepsi. Ses vid schizofreni, men också melankolisk depression och somatiska tillstånd som epilepsi

Katatoni

139

Oförmåga att tala, extremt stela muskler och ibland medvetslöshet

Kataton stupor

140

Plötslig tonusförlust utan medvetandeförlust

Kataplexi

141

Stlenande i bestämda kroppsställningar under

Katalepsi

142

Uppluckrade gränser mellan individ och omvärld, upplevelse om att inte ha kontroll över sina tankar och handlingar. Vid psykos

Jagstörning

143

Den gamla vanliga platsen ex hemmet upplevs som främmande och ny

Jamais vu

144

Tendens till vidhäftning och uppladning

Ixoida affekter

145

Splittring mellan tanke och känsla

Inkongruens

146

Uppmanande röster

Imperativa rösthallucinationer

147

Feltolkning av sinnesintryck

Illusion

148

Snabb tankeström med plötsliga kast

Idéflykt

149

Falsk föreställning om att vara föremål för andras intresse (de snackar om mig på tv)

Hänsyftningsidé

150

Sänkt stämningsläge

Hypotym

151

Sinnesvillor vid uppvaknandet

Hypnopompa hallucinationer

152

Sinnesvillor i halvslummer vid insomnandet

Hypnagoga hallucinationer

153

Förhöjt stämningsläge

Hypertym

154

Storslagenhet

Grandiositet

155

Hysterisk psykos

...... ett psykiskt sjukdomstillstånd, utlöst av stark psykisk stress. Den sjuke förefaller oklar, ger nästan riktiga svar (t. ex. 2 + 2 = 5) och beter sig medvetet eller omedvetet som han eller hon tror att en mentalsjuk person gör. Detta tillstånd har särskilt iakttagits hos fångar och kallas därför ibland cellpsykos. Avgränsningen mot psykos och simulering är dock oklar.

Ganser-syndrom

156

Psykiskt betingat kramptillstånd som liknar ett epileptiskt anfall men i regel utan tungbett, urinavgång eller blåmärken efter fall (haha pat fejkar)

Funktionell kramp

157

Oklarhetstillstånd som kan ses vid hysteri

It is a rare psychiatric disorder characterized by reversible amnesia for personal identity, including the memories, personality, and other identifying characteristics of individuality. The state is usually short-lived (ranging from hours to days), but can last months or longer.

Fugue (Uttalas Fuuusj)

158

Störning i tankeflödet. Symtom vid psykos, tex tankestopp, tankedetration, tankeflykt

Formell tankestörning

159

Individen låter sig modelleras som en vaxfigur

Flexibilitas cerea

160

-Akatisi
-Akut dystoni
-Tardiv dyskinesi
-Parkinsonism

Extrapyramidala symtom (EPS)

161

Neutralt stämningsläge

Eutym

162

Vanföreställning om att någon, ofta offentlig person, är kär i en

Erotomani

163

Lättväckt aggresivitet

Eretism

164

Inlevelse som bärs av medkänsla utan att övergå i medlidande

Empati

165

Automatiskt upprepande av en annan persons rörelser och handlingar

Ekopraxi

166

Automatiskt upprepande av en annan persons tal

Ekolali

167

En obefogad uppfattning att se avvikande ut

Dysmorfofobi

168

Sänkt stämningsläge med irritabilitet och retlighet

Dysfori

169

Rörelsesvårigheter

Dyskinesi

170

Uppsplittring, blockering av kontakt mellan olika föreställningar och processer i själslivet, upplever sig avskiljd från sig själv och/eller omvärlden. Tex i samband med extremt kraftig ångest.

Dissociation

171

Overklighetskänslor kring den egna omgivningen

Derealisation

172

Overklighetskänslor kring den egna personen

Depersonalisation

173

Akut förvirringstillstånd med ofta snabbt växlande orienteringsgrad och hallucinationer

Delirium

174

Känslan av att ha upplevt en situation förut

Deja vu

175

Dansande/steppande tvångsrörelser

Choreatiska rörelser

176

Vanföreställning att en person i patientens omgivning är en dubbelgångare

Capgras syndrom

177

Stereotypt, inadekvat, ogenomtänkt handlande av varierande grad och komplexitet men utan distinkt mål

Automatism

178

Extrem självförsjunkenehet

Autism

179

Ormande rörelser

https://www.youtube.com/watch?v=LmBSZlUZH_M

Athetos

180

Uttröttbarhet, kraftlöshet

Asteni

181

Oförmåga att känna lust eller glädje

Anhedoni

182

Frånvaro av minspel

Amimi

183

Oförmåga att uttrycka känslor

Alexithymi

184

EPS av neuroleptika. Oförmåga att sitta still, myrkrypningar i kroppen, liknar restless legs men ej enbart ben och även dagtid

Akatisi

185

Torgskräck, bottnar i rädsla att få en panikattack

Agorafobi

186

Oro med motoriska inslag

Agitation

187

Viskande tal

Afoni

188

Minskad förmåga att kontrollera sinnesrörelser

Affektlabilitet

189

Minskad förmåga till känsloupplevelser.

Se det som att patienten är avflackad med att uttrycka sina känslor

Affektiv avflackning

190

Oförmåga att behärska affekter. Tex vredesutbrott och blödighet

Affektinkontinens

191

Känsla och tankeinnehåll stämmer inte överens

"Pat skrattar när den berättar om sin mamma som dog tex."

Affektinkongruens

192

Cotards syndrom

Nihilistisk vanföreställning om att allt är dött i kroppen

193

Nosofobi

Tvångsmässig rädsla för sjukdom

194

Ganser syndrom

Ganser syndrome is a type of factitious disorder, a mental illness in which a person deliberately and consciously acts as if he or she has a physical or mental illness when he or she is not really sick. People with Ganser syndrome mimic behavior that is typical of a mental illness, such as schizophrenia.

195

Excitation

Motorisk överaktivitet

196

Stupor

Total blockering av motorik