Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (Thor) Flashcards Preview

Patofizjo > Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (Thor) > Flashcards

Flashcards in Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (Thor) Deck (72):
1

Co to jest równowaga kwasowo-zasadowa?

To dążenie organizmu do zachowania stałego i odpowiedniego odczynu płynów ustrojowych i komórek

2

Od czego zależy prawidłowy przebieg procesów życiowych?

Od stałego stężenia jonów wodorowych

3

Kwas wg Bronsteda

cząsteczka, które oddaje jony wodorowe H+

4

Zasada wg Bronsteda

Substancja, która przyłącza jony wodorowe

5

pH krwi

7,35-7,45
(stężenie jonów wodorowych od 45 do 35 nmol/l)

6

Czy w warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszania organizmu?

Tak, ponieważ w procesach utleniania węglowodanów, tłuszczów i białek powstaje kwas węglowy, w większości wydalany w postaci CO2 przez płuca; w wyniku oksydacji metioniny i cystyny tworzy się kwas siarkowy, a organiczne związki fosforu są metabolizowane do kwasu fosforowego. Jeśli przemiana węglowodanów nie przebiega do końca, powstaje kwas mlekowy a w warunkach niecałkowitego spalania lipidów, co następuje przy głodzeniu lub gdy w pożywieniu jest za dużo tłuszczów, a mało węglowodanów, powstają kwas acetooctowy i betahydroksymasłowy.

7

Co się dzieje m.in w kwasicy?

Dochodzi do wzmożonej glukoneogenezy i katabolizmu białek, zmniejszenia zużycia glukozy przez tkankę mózgową i zmniejszenia kurczliwości mięśnia sercowego, a także do zwiększonego wydalania z moczem sodu, wapnia i magnezu, zużywanych do zobojętniania wydalanych kwasów.

8

Co się dzieje w zasadowicy?

Zwolnienie obrotów cyklu kwasu cytrynowego, zahamowanie glukoneogenezy aktywacja glikolizy beztlenowej.

9

Co bierze udział w utrzymaniu stałego stężenia jonów wodorowych płynów ustrojowych?

Układy bufurujące krwi i tkanek oraz płuca i nerki

10

Od czego zależy pH krwi?

Od komponenty metabolicznej i od składowej oddechowej.

11

Czym charakteryzują się roztwory bufurujące?

Tym, że dodanie do nich kwasu lub zasady zmienia ich pH w niewielkim stopniu, ponieważ mają możliwość wiązania lub oddawania jonów wodorowych.

12

Układy bufurujące ustroju

kwas węglowy-wodorowęglany
fosforan jednozaadowy-fosforan dasadowy
białczanowy
hemoglobinianowy

13

Znaczenie układu bufurującego HCO3-/H2CO2- z czego wynika?

Z łatwości usuwania przez płuca CO2, czyli produkty odwodnienia kwasu węglowego.

To najważniejszy układ bufurujący płynu pozakomórkowego.

14

Układ bufrowy fosforanowy

Główny układ buforowy wewnątrz komórki, natomiast we krwi stanowi tylko ok 1% ogólnej pojemności bufurowej.

15

Układ białczanowy

Ważny układ buforowy wewnątrz komórki

16

Układ hemoglobinianowy

Ważny białkowy układ bufurujący, hemoglobina to 3/4 białek krwi i stanowi ona około 2/3 pojemności buforowej krwi w układzie zamkniętym.

17

Ogólnoustrojowa pojemność bufurowa

10% - układy bufurujące krwi,
51% - układy bufurujące tkanek
39% - wentylacja płuc

18

Ile wynosi dobowe wytwarzanie CO2?

15000-20000 mmol czyli 330-440 litrów CO2

19

Jak odbywa się regulacja wydalania CO2 przez płuca?

Odbywa się w wyniku pobudzenia ośrodka oddechowego przy obniżeniu pH krwi. Następstwem tego jest zwiększenie wentylacji płuc i usunięcie CO2.

20

Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej

Utrzymanie równowagi jest możliwe m.in dzięki wydalaniu nadmiaru jonów wodorowych oraz zatrzymaniu dwuwęglanów. Procesy te zachodzą w cewkach nerkowych. Nerki są głównym miejscem regeacji zasad w ustroju.

21

Jak odbywa się regeneracja zasad w ustroju (nerki)?

W procesach amoniogenezy i wytwarzania kwaśności miareczkownej.

22

Co aktywnie usuwa jony wodorowe?

Tylko nerki

23

pH moczu

od 4,8 do 8

24

Co się dzieje z moczem przy zmianach pH w kierunku zasadowym?

Z moczem wydala się więcej jonów HCO3-

25

Jak powiązana jest równowaga kwasowo-zasadowa z układem kostnym?

Przez fakt, że w procesie tworzenia fosforanu wapnia, głównego składnika kości, następuje uwalnianie jonów wodorowych, czyli zakwaszenie ustroju.

26

Czy kwasica hamuje osteogenezę?

Tak

27

Czy ostre kwasice doprowadzają do zmian w kościach?

Nie

28

czy pezewlekłe kwasice nerkowe mogą doprowadzić do odwapnieni?

Tak

29

czy kwasica w cukrzycy doprowadza do odwapnieni?

Tak

30

Do czego może prowadzić utrata kwaśnej treści soku żołądkowego (wymioty, odsysanie)?

Do alkalozy metabolicznej

31

Do czego może prowadzić utrata alkalicznych soków trzustkowych lub jelitowych?

Do kwasicy metabolicznej

32

Co to jest kwasica?

Obniżenie pH poniżej 7,35

33

Co to jest zasadowica?

Wzrost pH powyżej 7,45

34

Jak dzielimy zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej?

- oddechowe
- metaboliczne
- mieszane

35

Zmiany pH spowodowane zmianą pCO2 to

kwasica lub zasadowica oddechowa

36

Zmiany pH spodowane zmianą HCO3- to

kwasica lub zasadowica metaboliczna

37

Co to jest kwasica oddechowa?

To zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej spowodowane retencją i wzrostem ciśnienia co2 we krwi, spowodowanego niezdolnością do wydalania co2

38

Dlaczego jest niezdolność do wydalania co2 w kwasicy oddechowej?

Wskutek zmniejszonej wentylacji pęcherzykowej, nie wskutek wzmożonego wytarzania

39

Przyczyny kwasicy oddechowej

1. uszkodzenie nerwowej regulacji oddychania
2. ograniczona ruchomość klatki piersiowej
3. choroby płuc i opłucnej
4. ostra lub przewlekła niewydolnośerca
5. dostateczne oddychanie sztuczne lub wspomagane
6. zastosowanie mieszanin gazowych o dużej zawartości CO2

40

Uszkodzenie nerwowej regulacji oddychania

Uszkodzenie ośrodka oddychania, nerwów unerwiających mięśnie oddechowe, synaps nerwowo-mięśniowych, leki uspokajające i opiaty hamujące ośrodek oddychania

41

Ograniczona ruchomość KLP

spowodowana zmianami kostnymi lub mięśniowymi

42

Choroby płuc lub opłucnej

Choroby obturacyjne, restrykcyjne

43

Zasadowica oddechowa

To zmniejszenie pCO2 we krwi wynikające z hiperwentylacji

44

Wynikiem czego może być hiperwentylacja prowadząca do zasadowicy oddechowej?

1. silnych bodźców nerwowych
2. stymulacji ośka oddechowego przez toksyny
3. hipoksji
4. zmian zwyrodnieniowych OUN
5. mechanicznej hiperwentylacji

45

Jak organizm próbuje kompeować zmiany pH?

Poprzez zmiany zarówno wentylacji pęcherzykowej jak i nerkowego wydalania kwasów

46

Scharakteryzuj kompensację oddową

- szybka
- pojawia się w czasie minut od zaistnienia zaburzenia
- całkowita kompensacja oddechowa kwasicy metaboliczn24h

47

Dwa mechanizmy kompensacyjne kwasicy oddechowej

pierwszy - stymulacja ośrodka oddechowego, drugi - wzmożone wydalanie jonów wodorowych przez nerki

48

Kompensacja oddechowa zmierzająca do usunięcia CO2 jest zazwyczaj...? (skuteczna/nieskuteczna)

NIESKUTECZNA

49

Kompensacja nerkowa

wzrost powstawania HCO3- w procesie amoniezy, rozwija się w pełni po 3-4 dniach i odgrywa główną rolę w kompensowaniu zaburzeń oddechowych

50

Nieoddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

To zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej spowodowane pierwotnymi zmianami stężenia wodorowęglanów

51

Z czego wynika kwasica metaboliczna?

z pierwotnego obniżenia stężenia wodorowęglanów osocza, co obniża pH krwi.

52

Kiedy mogą powstać kwasice metaboliczne?

1. wytwarzanie lub podaż kwasów gwałtownie ziwiększa się, przewyższając nerkowe wydalanie kwasów
2. nerkowe wydalanie kwasów nie może sprostać wytwarzaniu i podaży kwasów
3. wodorowęglany są tracone przez przewód pokarmowy
4. przemieszczenia jonów H+ z przestrzeni środkomorkowej do pozakomórkowej
5. płyn pozakomórkowy rozcieńczony przez roztwór, który nie zawiera wodorowęglanów

53

Kwasice metaboliczne wynikające z nadmiernego wytwarzania nielotnych kwasów

- kwasica metaboliczna ketonowa
- kwasica metaboliczna mleczanowa
- kwasice metaboliczne o innej etiologii

54

Co zaliczamy do kwasic metabolicznych ketonowych?

- kwasicę ketonową cukrzycową
- kwasicę głodową
- kwasicę u chorych z nadczynnością tarczycy
- kwasicę w gorączce
- kwasicę u chorych z wydalaniem moczu o zapachu syropu klonowego
- kwasice izowalerianową

55

Kwasice nerkowe

To zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej wynikające z niedostatecznego wydalania jonów wodorowych przez nerki

56

Kwasica metaboliczna wywołana utratą zasad

To kwasica spowodowana utratą wodorowęglanów przez przewód pokarmowy lub nerki.

57

Przyczyny kwasicy metabolicznej wywołanej utratą zasad

biegunki, przetoki żółciowe, trzustkowe lub jelitowe, choroby nerek z utratą anionów HCO3-

58

Jak kompensowana jest kwasica metaboliczna?

Oddechowo i nerkowo, jeżeli nerki są sprawne

59

Na czym polega kompensacja nerkowa kwasicy metabolicznej?

Jeżeli kwasica nie jest wynikiem chorób nerek to rozwija się także kompensacja nerkowa polegająca na zwiększeniu wydalania H+ w postaci amoniaku i kwaśności miareczkowej, co jest równoznaczne ze zwiększeniem kompensacji wodorowęglanów.

60

Ile dni rozwija się kompensacja nerkowa?

3-7 dni

61

Czy przewlekła kwasica metaboliczna prowadzi do odwapnienia kości?

Tak

62

Co to jest zasadowica?

To zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej z ujemnym bilansem jonów wodorowych

63

Co jest wspólną cechą wszystkich zasadowic?

Zwiększenie stężenia wodorowęglanów we krwi

64

Podział zasadowic metabolicznych

Zasadowice wywołane
1. nadmierną utratą H+
2. nadmierną podażą zasad
3. niedostatecznym poborem potasu lub nadmierną utratą potasu

65

Zasadowice wywołane nadmierną utratą H+

wymioty, biegunki, nadmierna utrata H+ z moczem

66

Zasadowice wywołane nadmierną podazą zasad

1. NaHCO3
2. cytrynian sodowy
3. mleczan sodowy
4. węglan wapnia
5. zasadowica kontrakcyjna
6. zasadowica po stosowaniu tlenu u chorych z wyrównaną kwasicą oddechową

67

Zasadowice wywołane niedostatecznym poborem potasu lub nadmierną utratą potasu

1. hiperaldosteronizm pierwotny lub wtórny
2. wzmożone wydzielanie glikokortykosteroidów
3. niedostateczna podaż potasu w pokarmach
4. utrata potasu z kałem (zespół wadliwego wchłaniania, nadużywanie środków przeczyszczających, rak kosmkowy jelita grubego)
5. utrata potasu z moczem (zapalenie nerek z utratą potasu, stosowanie salutetyków, aldosteronu, glikokortykoidów, zespół Barttera, zespół Liddle'a)

68

Jak kompensowana jest zasadowica metaboliczna?

Niezależnie od przyczyny kompensowana oddechowo przez zmniejszenie wentylacji płuc, w wyniku czego rośnie pCo2 krwi.

69

Czy kompensacja oddechowa zasadowicy metabolicznej jest pełna?

Nie, najczęściej si tylko 1/3 wartości potrzebnej do całkowitej kompensacji zasadowicy

70

Co przeciwdziała pełnej kompensacji oddechowej zasadowicy metabolicznej

Hipoksja, kwasica wewnątrzkomórkowa

71

Kompensacja nerkowa zasadowicy metabolicznej

Kwasica wewnątrzkomórkowa powstaje także w komórkach kanalików nerkowych i jest to przyczyną nadmiernego wydalania H+ z moczem pomimo istniejącej zasadowicy,.

72

Kompensacja metaboliczna zasadowicy

polega na zahamowaniu glikolizy beztlenowej i wzroście stężenia kwasów mlekowego, pirogronowego, acetooctowego i beta-hydroksymasłowego we krwi