בת שלומה Flashcards Preview

HEBREU > בת שלומה > Flashcards

Flashcards in בת שלומה Deck (17)
Loading flashcards...
0

"Bat Shlomo" is a small agricultural settlement (settlement) in the region of Mount Carmel not far from Haifa.

״בת שלמה״ היא מושבה חקלאית קטנה (יישוב) באיזור הר הכרמל לא רחוק מחיפה.

1

The place was founded in 1889 - by Baron Rothschild.

המקום הוקם בשנת 1889 על-ידי הברון רוטשילד.

2

Even today it looks almost like he looked then.

גם היום הוא נראה כמעט כמו שהוא נראה אז.

3

The little village has only one narrow street with 14 small houses on both sides.

במושבה הקטנה יש רק רחוב צר אחד עם 14 בתים קטנים משני הצדדים.

4

Farmers who live on site, prepare special cheeses, jams and olive oil, and you can buy all these products there.

החקלאים, הגרים במקום, מכינים גבינות מיוחדות, ריבות ושמן זית, ואפשר לקנות שם את כל המוצרים האלה.

5

In recent years, there is a plan to build a Tourist Center in "Bat Shlomo".

בשנים האחרונות יש תוכנית לבנות ב״בת שלמה״ מרכז תיירות.

6

Museum, restaurants, shops, and a hotel

מוזיאון, מסעדות, חנויות, ובית מלון

7

Not all residents agree to the program

לא כל תושבי המקום מסכימים לתוכנית

8

Some say

יש כאלה שאומרים

9

If there are shops, restaurants and tourists - there will be a lot of noise and dirt.

אם יהיו פה חנויות, מסעדות ותיירים - יהיה הרבה רעש ולכלוך.

10

We will not be able not live in peace

אנחנו לא נוכל לחיות בשקט

11

We do not want change

אנחנו לא רוצים שינוי

12

On the other hand, some people think that this little place has a great future

מצד שני, יש החושבים כי למקום הקטן יהיה עתיד גדול

13

If you develop good restaurants and specialty shops

אם יפתחו בו מסעדות טובות וחנויות מיוחדות

14

People will come to see how they lived in the country more than 100 years ago.

אנשים יבואו לראות איך חיו בארץ לפני יותר מ-100 שנים

15

We will earn a lot of money

אנחנו נרוויח הרבה כסף

16

Each group has a different interest

לכל קבוצה יש אינטרס אחר