חסר נוירולוגי אקוטי ושבץ Flashcards Preview

neuro > חסר נוירולוגי אקוטי ושבץ > Flashcards

Flashcards in חסר נוירולוגי אקוטי ושבץ Deck (45):
1

אופי התפתחות בזמן של שבץ אמבולי לעומת תרומבוטי

תרומבוטי - איטי, הדרתי
אמבולי - פתאומי

2

לחץ דם רצוי בזמן שבץ

140 - 180 mmHg

3

סימנים של פגיעה בגזע המוח

פציאליס פריפרי

אנאיזוקוריה
ניסטגמוס, שיתוק מבט, ino
ורטיגו
צרבלרי

4

סימנים של שבץ קורטיקלי

אפזיה
אפרקסיה
פגיעה בשדות ראיה
ניגלקט
סטיית מבט לצד הפגוע

5

Rind
Reversible ischemic neurologic deficit

שבץ לפחות מ 24 שעות שכל הסימנים חולפים לחלוטין

6

מעורבות פוקאלית בשבץ
מיקום

שבץ דימומי יהיה לא ממוקם
איסכמיה צרבלרית גלובאלית מערבת את כל המוח

7

טרנספורמציה דימומית ואחוז סוגי השבץ (המורגי ואיסכמי)

איסכמי 80%
דימום 20%
טרנספורמציה מאיסכמיה לדימום

8

סיבות לשבץ איסכמי אתרוסקלרוטי
שכיחות

40%
פלאק בכלי דם גדולים. לרוב יש אנסטמוזות שמגבות.

9

שבץ - פיברומסקולר דיספלסיה

פגיעה בכלי דם גדולים. התעבות המדיה וסגמנטציה של הלמינה
לרוב פגיעה בכלי דם חוץ מוחיים. הרבה אמבולים דו צדדיים
צעירים
אבחנה באנגיו. נראה string of beads
טיםול בנוגדי טסיות
דילטציה של כלי הדם

10

מחלות דלקתיות הגורמות לשבץ

Sle
Temporal arteritis
Polyarteritis nodosa
Syphilis
Aids

11

Lacunar infarcts

חסימה של כלי דם קטנים
אוטם קטן מ 1.5 סנטימטר

12

Sinus vein thrombosis
תסמינים וזמן התפתחות

מתפתח לאט
כאב ראש, פרכוסים, שינויים במצב הכרה
חסרים פוקאלים

13

סיבות לבביות לשבץ

Mural thrombus
Rheumatic heart disease
Atrial fibrilation
Endocarditis
Paradoxic emboli

14

סיבות המטוגניות לשבץ

תרומבוציטוזיס - מעל מליון טסיות
פוליציטמיה ורה
סיקל סל אנמיה
לויקוציטוזיס
קרישיות יתר apla, postpartum, ocp, neoplasm

15

Internal carotid stroke clinical findings

20% of ischemic strokes
Hemiparesis/ hemiplegia - contralateral
Homonyms hemianopsia
Global aphasia
Parietal lobe signs

16

Carotid Dissection
Clinical findings

Jaw pain
Relapsing hemispheric ischemia and blindness
Horner syndrome

17

Vertebrobasilar
Anatomy and supply

Pontine arteries
Cerebellum - aica pica sca
Pica goes from vertebral artery
Hipocampus , choroid and thalamus

18

Dejarine russy

Thalamus injury vpl
Painful

19

Cranial nerves in midbrain

II
III

20

Cranial nerves in pons

567

21

Cranial nerves medulla pons border

8

22

Cranial nerves medulla

9 10 12

23

סימנים קרניאלים איפסי לטראלים וסימנים בגוף קונטרה לטראלים מעידים על פגיעה ב...

גזע המוח

24

Blood supply of pca

Occipital cortex, medial temporal lobe, thalamus, part of brain stem

25

Clinical findings
Pca ischemia

Contralateral homonymus hemianopsia with macular sparring
Vertical gaze palsy ( CN iii, INO)
Cognitive- naming - anomic aphasia (tempooral)
Visual agnosia ( dominant occipital lobe)

Bilateral pca ischemia will cause blindness

26

Blood supply of pca

Occipital cortex, medial temporal lobe, thalamus, part of brain stem

27

Clinical findings
Pca oclusion

Contralateral homonymus hemianopsia with macular sparring
Vertical gaze palsy ( CN iii, INO)
Cognitive- naming - anomic aphasia (tempooral)
Visual agnosia ( dominant occipital lobe)

Bilateral pca ischemia will cause blindness

28

basilar artery supplies blood to the...

supplys - PCA (ociipital, medial temporal, thalamus) +
BRAIN STEM + CERABELLUM

29

proximal basilar Ar. oclusion
cause
clinical symptoms

thrombus near the AICA
PONS - CN VI pulsy }
PPRF } TEGMENTUM
miosis } PART
hemi/quadri- plegia }

Ventral part of pons - LOCKED IN SYNDROME
(can only blink!)

30

Distal basilar Ar. oclusion
cause
clinical symptoms

emboli near the PCA
reticular formation - loss of consiosness
CN III palsy
hemi/quadri -plegia

31

Weber syndrome

medial midbrain
CN III - out and down, ptosis
contralateral pyramidal - hemiparesis, babinski

32

DD for lateral and down eye

nerve 90% - ischemia or pressure - posterior communicating
brain - contralateral signs
muscles - (MG) - parasympathetic sparing

33

Millard Gubler syndrome

PONS stroke
contralateral hemiplegia
CN VI palsy
CN VII - LMN peripherial facialis

34

peripherial vs central CN VII palsy

central - paralysis of the lower half of one side of the face
peripherial - whole side of the face

35

Wallenberg syndrome

medullary stroke (PICA syndrome)
contralateral spinothalamic - temp and pain
CN VIII - nystagmus and vertigo
CN IX, X - dysrthria, dysphagia, dysphonia..
cerabellum - ataxia
HORNER
CN V - ipsilateral face loss of sensation

36

pseudobulbar palsy

3d
without body motor symptoms
UMN

37

lacunar infarct syndromes

1. pure motor hemiparesis (50%) - hemiparesis, dysartria, dysphagia. internal capsule or pons
2. pure sensory - thalamus
3. disarthria clumsy hand - internal capsule or pons
4. hemiparesis hemiataxia - corticospinal and cerabellum

38

contra indications for TPA

BP above 180/105
bleeding passing 3 weeks
clexan or cumadin with INR 1.5
thrombocytopenia - below 100K
surgery
brain tumor
seizure
OLD age - 90
liver or hematology disease

39

TPA risk

bleeding brain or systemic
angioedema

40

Asymptomatic carotid bruit or stenosis
treatment

aspirin or endarterectomy

41

TIA treatment

antiplatlets
anticoagulants
endarterectomy - if mild to severe carotid stenosis
angioplasty and stent on the carotid and vertebral

42

stroke in evolution treatment

keep BP high
anticoagulation - heparin and comudin

43

stroke treatment

1. TPA - 4.5 hours. do not give anticoagulatns or platlets for 24 hours
2. Intra arterial thrombolitics - prourokinase
3. antiplatlets
5. surgery
6. lower high glucose levels

44

stroke prevention treatment

1. antiplatlets
2. endarterectomy or stent for severe stenosis and symptoms
3. coumadin - with proper indications

45

indications for profilaxis treatment with coumadin for stroke

AF
מסתם תותב
patent foramen ovale
apla, thrombophila
דיסקציה של הקרוטיד - חצי שנה עד שנה
SVT