კინემატიკა Flashcards Preview

ფიზიკა > კინემატიკა > Flashcards

Flashcards in კინემატიკა Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

თანაბარი ეწოდება ისეთ მოძრაობას, რომლის დროსაც

A

სხეული დროის ნებისმიერ ტოლ შუალედში ერთნაირ გადაადგილებას ასრულებს

2
Q

არათანაბარია მოძრაობა, როდესაც

A

სხეული დროის ტოლ შუალედებში არატოლ გადაადგილებებს ასრულებს

3
Q

თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე ეწოდება

A

მუდმივ სიდიდეს, რომელიც ტოლია სხეულის S გადაადგილების და დროის იმ t შუალედის შეფარდებისა, რომლის განმავლობაშიც მან ეს გადაადგილება შეასრულა

4
Q

v=

A

s/t

5
Q

S=

A

vt