მექანიკა. კინემატიკა - საწყისი მცნებები Flashcards Preview

ფიზიკა > მექანიკა. კინემატიკა - საწყისი მცნებები > Flashcards

Flashcards in მექანიკა. კინემატიკა - საწყისი მცნებები Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

მექანიკური მოძრაობა ეწოდება:

A

სხეულის მდებარეობის შეცვლას სხვა სხეულების მიმართ…

2
Q

მექანიკური მოძრაობის მახასიათებლებია:

A

ტრაექტორია, გადაადგილება, გავლილი მანძილი, სიჩქარე, აჩქარება.

3
Q

ტრაექტორია

A

წარმოსახვითი ხაზი, რომლის გასწვრივაც მოძრაობს სხეული..

4
Q

ტრაექტორიის მიხედვით არსებობს:

A

წრფივი და მრუდწირული მოძრაობა

5
Q

მრუდწირული მოძრაობის განსაკუთრებული სახეა

A

ჩაკეტილ წირზე (ტრაექტორიაზე) მოძრაობა, რომლის კერძო სახეა წრეწირზე მოძრაობა.

6
Q

გადაადგილება ეწოდება:

A

vექტორს, რომელიც განსახილველი მოძრაობის ტრაექტორიის საწყის და საბოლოო წერტილებს აერთებს

7
Q

გავლილი მანძილი ეწოდება:

A

მოძრაობის საწყის და საბოლოო წერტილებს შორის მოთავსებული ტრაექტორიის მრუდის სიგრძეს

8
Q

მექანიკის საგანი:

A

მექანიკას უწოდებენ ფიზიკის ნაწილს, რომელიც ეძღვნება მოძრაობის უმარტივესი ფორმის - მექანიკური მოძრაობის კანონზომიერებების შესწავლას.

9
Q

მექანიკა სამი ქვეგანყოფილებაა:

A

კინემატიკა, დინამიკა და სტატიკა.

10
Q

კინემატიკა სწავლობს:

A

სხეულების მოძრაობას მისი გამომწვევი მიზეზების გაუთვალისწინებლად. ის ოპერირებს ისეთი სიდიდეებით როგორებიცაა გადაადგილება, განვლილი გზა, დრო, მოძრაობის სიჩქარე და აჩქარება.

11
Q

დინამიკა იკვლევს:

A

კანონებსა და მიზეზებს, რომლებიც იწვევენ სხეულების მოძრაობას, ანუ სწავლობს მატერიალური სხეულების მოძრაობას მათსზე მოდებული ძალების გავლენით. კინემატიკურ სიდიდეებს ემატება სიდიდეები - ძალა და მასა.

12
Q

სტატიკა იკვლევს:

A

სხეულების სისტემის წონასწორობის პირობებს.

13
Q

ათვლის სისტემა.

A

ათვლის სისტემის ქვეშ იგულისხმება კოორდინატთა სისტემისა და საათის ერთობლიობა. ათვლის სისტემის მცნება მოიცავს სხეულის მდგომარეობის სივრცულ-დროით დახასიათებას, ამასთან სივრცითი დახასიათება მოიცემა კოორდინატების მეშვეობით, ხოლო დროითი - საათის მეშვეობით.

14
Q

მექანიკური მოძრაობა ეწოდება:

A

სივრცეში სხეულების ურთიერთმდებარეობის ცვლილებას დროის განმავლობაში. ნებისმიერი მექანიკური მოძრაობა ფარდობითია.

15
Q

მატერიალური წერტილი:

A

ფიზიკური მოდელი სხეულისა, რომლის ზომებიც მოძრაობის მოცემულ პირობებში შეიძლება უგულებელვყოთ.

16
Q

მექანიკის ძირითადი ამოცანა -

A

დროის ნებისმიერ მომენტში სხეულების სივრცეში მდებარეობის განსაზღვრაა.

17
Q

იხილეთ მეტი

გადატანითი მოძრაობა -

A

მოძრაობა, როცა წრფე, რომელიც აერთებს მოცემული სხეულის ნებისმიერ ორ წერტილს, საკუთარი თავის პარალელურად გადაადგილდება. ამასთან აბსოლუტურად მყარი სხეულის ყველა წერტილს აქვს ერთნაერი სიჩქარე და აჩქარება.

18
Q

ტრაექტორიის განტოლება -

A

განტოლება, რომელიც სხეულის კოორდინატებს შორის დამოკიდებულებას ასახავს.

19
Q

ათვლის სისტემა (ას) -

A

ათვლის სხეული, კოორდინატთა სისტემა, მათთან დაკავშირებული, მოწყობილობა დროის ასათვლელად.

20
Q

გზა -

A

ტრაექტორიის სიგრძე. გზა არ შეიძლება იყოს უარყოფითი!