მუდმივობის კანონები მექნიკაში Flashcards Preview

ფიზიკა > მუდმივობის კანონები მექნიკაში > Flashcards

Flashcards in მუდმივობის კანონები მექნიკაში Deck (53)
Loading flashcards...
1
Q

სხეულის იმპულსი უდრის

A

mV

2
Q

იმპულსის განზომილებაა

A

კგ გამრავლებული მ/წმ

3
Q

ძალის იმპულსი ტოლია

A

ძალის ნამრავლისა დროზე

4
Q

ძალის იმპულსი ტოლია:

A

სხეულის იმპულსის ცვლილებისა

5
Q

ჩაკეტილ სისტემაში უცვლელია:

A

სხეულთა იმპულსების ვექტორული ჯამი

6
Q

იმპულსის მუდმივობის კანონს ეფუძნება:

A

რეაქტიული მოძრაობა

7
Q

ძალა არის

A

სხეულის იმპულსის ცვლილების მიზეზი

8
Q

სხეულის იმპულსი:

A

იცვლება წრფივი თანაბარ აჩქარებული მოძრაობისას

9
Q

ფიზიკურ სიდიდეს, რომელიც სხეულის მასისა და მისი სიჩქარის ნამრავლის ტოლია, ეწოდება

A

სხეულის იმპულსი (ან სხეულის მოძრაობის რაოდენობა) P=mv

10
Q

იმპულსის ერთეული Si სისტემაში არის

A

1 კგ * მ/წმ-ია

11
Q

იმპულსი ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს

A

ბიძგს, დარტყმას ნიშნავს

12
Q

ბიძგი, დარტყმა ისეთ ფიზიკური მოვლენაა, რომლის დროსაც

A

ძალის მოქმედება სხეულზე ხანმოკლეა დროის განმავლობაში

13
Q

ნიუტონის 2 კანონი საშუალებას მოგვცემს, გავარკვიოთ

A

რა კავშირია ძალის მოქმედების დროისა და სხეულის სიჩქარის ცვლილებას შორის

14
Q

ნიუტონის 2 კანონის თანახმად, სხეულზე მოქმედი ძალა ტოლია

A

სხეულის მასისა და აჩქარების F=ma

15
Q

Ft სიდიდეს, რომელიც ძალასა და დროის ნამრავლის ტოლია ეწოდება

A

ძალის იმპულსი

16
Q

ნიუტონის II კანონი შეიძლება ასევე ჩამოყალიბდეს, როგორც

A

ძალის იმპულსი სხეულის იმპულსის ცვლილების ტოლია: Ft=p

17
Q

ძალის იმპულსის ერთეული SI სისტემაში არის

A

1ნ * წმ და ის სხეულის იმპულსის ერთეულისგან არ განსხვავდება 1ნ*წმ=(1კგ*მ/წმ2) / 1 წმ= 1კგ*მ/წმ

18
Q

ძალის იმპულსი უფრო მნიშვნელოვანი სიდიდეა ვიდრე თავად :

A

ძალა, ძალის მოქმედების შედეგი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ძალის სიდიდეზე, არამედ ძალის მოქმედების დროზეც

19
Q

იმპულსის განზომილებაა

A

ნ * წმ

20
Q

პოტენციური ენერგიის გამოსახულებაა

A

mgh

21
Q

სრული მექანიკური ენერგია ტოლია

A

Eკინ + Eპოტ

22
Q

ენერგიის ერთეულია

A

ჯოული

23
Q

ენერგიის განზომილებაა

A

ნ * მ

24
Q

სიდიდეს, რომელიც ძალისა და ამ ძალის ზემოქმედებით გამოწვეული გადაადგილების ნამრავლის ტოლია, ეწოდება

A

მუშაობა

25
Q

რომელი ფიზიკური სიდიდე უდრის რაოდენობრივად სხეულის იმპულსის ცვლილებას დროის ერთეულში?

A

ძალა

26
Q

ენერგიის ფიზიკური სიდიდის ერთეულია

A

კგ * მ2/წმ2

27
Q

რომელი ფიზიკური სიდიდე უდრის რაოდენობრივად დროის ერთეულში შესრულებულ მუშაობას

A

სიმძლავრე

28
Q

დედამიწაზე თავისუფალი ვარდნისას, სრული მექანიკური ენერგია…

A

არ იცვლება

29
Q

დედამიწაზე h სიმაღლიდან უსაწყისო სიჩქარით თავისუფალი ვარდნისას კინეტიკური ენერგია პოტენიური ენერგიის ტოლია

A

h/2 სიმაღლეზე

30
Q

კინეტიკური ენერგიის სიჩქარეზე დამოკიდებულებას სწორად გამოსახავს გრაფიკი

A
31
Q

სიმძლავრის ფიზიკური სიდიდის ერთეუია

A

ვატი

32
Q

დედამიწაზე თავისუფალი ვარდნისას კინეტიკური და პოტენციური ენერგიები

A

კლებულობს

33
Q

დედამიწაზე თავისუფალი ვარდნისას კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ურთიერთადმოკიდებულებას სწორად გამოსახავს გრაფიკი:

A
34
Q

დრეკადად დეფორმირებული სხეულის პოტენციური ენერგია გამოისახება ფორმულით

A

kx2/2

35
Q

სიმაღლის ფიზიკური სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით

A

Ep/mg სადაც Ep პოტენციური ენერგიაა

36
Q

პოტენციური ენერგიის სიდიდეს შეესაბამება გამოსახულება

A

Fx/2 სადაც F დრეკადობის ძალაა

37
Q

სხეულის იმპულსის გამოსახულება შეესაბამება

A

2Ek/v

38
Q

როგორ შეიცვლება სხეულის იმპულსი, თუ სხეულის მასა შევამცცირებთ ორჯერ, ხოლო სიჩქარეს გავადიდებთ ოთხჯერ

A

გაიზრდება 2 ჯერ

39
Q

როგორ შეიცვლება სხეულის კინეტიკური ენერგია, თუ სხეულის მასა შევამცირებთ ორჯერ, ხოლო სიჩქარეს გავადიდებთ ოთხჯერ

A

გაიზრდება 4-ჯერ

40
Q

როგორ შეიცლება სხეულის იმპულსი ა კინეტიკური ენერგიის შეფარდება, თუ სხეულის მასას გავზრდით ორჯერ, ხოლო სიჩქარეს შევამცირებთ ორჯერ

A

გაიზრდება 2-ჯერ

41
Q

დიაგრამის რომელ წერტილს შეესაბამება სხეულის იმპულსის მაქსიმალური მნიშნველობა?

A

2

42
Q

იმპულსი არის (სიდიდის ტიპი)

A

ვექტორული სიდიდე

43
Q

ძალის იმპულსი და სიჩქარის ცვლილება ყოველთვის

A

თანამიმართულია

44
Q

ძრავის სიმძლავრე, თუ ის 1 წთ-ში 300 ჯ მუშაობას ასრულებს არის

A

5ვტ

45
Q

დიაგრამის რომელ წერტილს შეესაბამება სხეულის კიეტიკური ენერგიის მინიმალური მნიშნველობა

A

3

46
Q

სხეული აისროლეს ზევით, როდის არის დადებითი სიმძიმის ძალის მუშაობა?

A

ქვევით მოძრაობისას

47
Q

დიაგრამის რომელ წერტილს შეესაბამება კინეტიკური ენერგიის მინიმალური მნიშვნელობა? (P იმპულსია, m მასა)

A

3

48
Q

დიაგრამის რომელ წერტილს შეესაბამება სიჩქარის მაქსიმალური მნიშვნელობა?

(P-იმპულსი, m- მასა)

A

1

49
Q

დიაგრამის რომელ წეტილს შეესაბამება სიჩქარის მინიმალური მნიშვნელობა?

(p-იმპულსი, m-მასა)

A

4

50
Q

სიჩქარის სიდიდეს შეესაბამება გამოსახულება

A

V2F/ap სადაც v სიჩქარეა, F ძალა a აჩქარება P იმპულსი

51
Q

სიმკვრივეს შეესაბამება გამოსახულება:

A

P/vS3

სადაც P იმპულსია, V-სიჩქარე, S-სიგრძე

52
Q

სიმძლავრეს შეესაბამება გამოსახულება:

A

Ps/t2

სადაც P იმპულსია, s გადაადგილება t- დრო

53
Q

დროს შეესაბამება გამოსახულება-

A

ms/P