წრფივი თანაბარი მოძრაობა. Flashcards Preview

ფიზიკა > წრფივი თანაბარი მოძრაობა. > Flashcards

Flashcards in წრფივი თანაბარი მოძრაობა. Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

ნივთიერი წერტილის მოძრაობას..

A

წრფივი ეწოდება, თუ მისი ტრაექტორია წარმოადგენს წრფეს.

2
Q

წრფივი თანაბარი მოძრაობა ეწოდება

A

ისეთ წრფივ მოძრაობას, რომლის დროსაც სხეული დროის ნებისმიერ ტოლ შუალედში ტოლ გადაადგილებებს ასრულებს.

3
Q

წრფივი თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე ეწოდება

A

სხეულის გადადგილების შეფარდებას დროის იმ შუალედთან, რომელშიც ეს გადაადგილება შესრულდა.

4
Q

სხეულის სიჩქარის გეგმილი ტოლია

A

კოორდინატის ცვლილებისა დროის ერთეულში.

5
Q

სიჩქარე, ისევე როგორც გადაადგილება

A

ვექტორული სიდიდეა.

6
Q

სისტემაში სიჩქარის ერთეულია:

A

მ/წმ