ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები Flashcards Preview

ფიზიკა > ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები > Flashcards

Flashcards in ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები Deck (74)
Loading flashcards...
1
Q

ნიუტონის მეორე კანონი გამოისახება როგორც:

A

F=ma

2
Q

ძალის ერთერულია

A

კგ * მ/წმ2

3
Q

სხეულის ინერტულობის ზომაა

A

მასა

4
Q

სიმკვრივე გამოისახება როგორც

A

p=m/v

5
Q

სიმკვივის ერთეულია:

A

კგ/მ3

6
Q

თუ სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი უნდრის ნულს, მშინ ამ სხეულის სიჩქარე

A

არ იცვლება

7
Q

სხეულზე რაიმე ძალით ზემოქმედებისას ამ სხეულის აჩქარება მისი მასის

A

უკუპროპორციულია

8
Q

SI სისტემაში მასის ერთეულია

A

კილოგრამი

9
Q

თუ სხეულზე მოქმედეი ორი ძალის ტოლქმედი ნულის ტოლია და ერთი ძალის მოდული 10 ნ-ია მაშინ მეორე ძალის მოდული ყოფა

A

10 ნ

10
Q

თუ სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი უდრის ნულს,მაშინ ამ სხეულის აჩქარება იქნება

A

ნულის ტოლი

11
Q

მსოფლიო მიზიდულობის კანონი გამოისახება

A
12
Q

სიმძიმის ძალა ტოლია

A

F = m*g

13
Q

თავუფალი ვარდნის აჩქარება განისაზღვრება:

A
14
Q

თავისუფალი ვარდნის აცქარების რიცხობრივი მაჩვენებელია:

A

9,8 მ/წმ2

15
Q

1 ნ ძალის მოქმედებით 1კგ მასის სხეული 2 წმ-ში სიჩქარეს შეიცვლის

A

2 მ/წმ-ით

16
Q

რისი ერთეულია ლიტრი

A

მოცულობის

17
Q

ნიუტონის მესამე კანონია:

A

F1= -F2

18
Q

მსოფლიო მიზიდულობის კანინი სრულდება( ___ სხეულსთვის)

A

ნებისმიერი სხეულისთვის

19
Q

მაღალ მთაზე ასვლისას მთასვლელის წონა

A

მცირდება

20
Q

ლიფტის თანაბარი მოძრაობისას მგზავრის წონა

A

არ იცვლება

21
Q

მასების ორჯერ გაზრდით მსოფლიო მიზიდულობის ძალა:

A

იზრდება ოთხჯერ

22
Q

სხეულებს შორის მანძილის სამჯერ შემცირებით მათ შრის მიზიდულობის ძალა

A

იზრდება ცხრაჯერ

23
Q

წრფივი თანაბარი მოძრაობისას სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედის მოდული:

A

9-ის ტოლია

24
Q

100 გ მასის მქონე უძრავი სხეულის წონა ტოლია:

A

1 ნ-ის

25
Q

რამდენჯერ შეიცლება თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიწის ზედაპირიდან მისი რადიუსის ტოლ სიმაღლეზე?

A

შემცირდება 4-ჯერ

26
Q

თავისუფალი ვარდნისას სხეულის წონა

A

ტოლია 0-ის

27
Q

თავისუფალი ვარდნილი სხეულის სიჩქარე ყოველ წამში იცვლება:

A

10 მ/წმ-ით

28
Q

თავისუფლად ვარდნილი სხეული პირველ წამში გადის:

A

5 მ-ს

29
Q

5 კგ თოვლის გადნობით მიღებული წყლის მასა ტოლია

A

5 კგ-ის

30
Q

თუ სხეულზე მოქმედ ძალას 4-ჯერ გავზრდით, მაშინ ამ სხეულის მიერ შეძენილი აჩქარება:

A

გაიზრდება 4-ჯერ

31
Q

დედამიწაზე ოკეანეების მიქცევასა და მოქცევას იწვევს:

A

მთვარის მიზიდულობა

32
Q

მუდმივი ძალის შემთხვევაში მასისა და აჩქარების ურთიერთდამოკიდებულებას გამოსახავს გრაფიკი

A
33
Q

სიმძიმის ძალის მასაზე დამოკიდებულებას გამოსახავს (გრაფიკი):

A
34
Q

თავისუფალი ვარდნის აჩქარების მასაზე დამოკიდებულებას გამოსახავს(გრაფიკი)

A
35
Q

ნიუტონის II კანონია:

A

სხეულზე მოქმედი ძალით გამოწვეული აჩქარება მასის უკუპროპორციულია

36
Q

სხეულთა მასის მათსავე სიმკვრივეზე დამოკიდებულებას მუდმივიმ მოცულობის შემთხვევაში

A
37
Q

ერთგვაროვანი სხეულის სიმკვრივის მოცულობაზე დამოკიდებულებას გამოსახავს(გრაფიკი)

A
38
Q

ლიფტში მოთავსებული სხეულის წონა ვერტიკალურად ზევით თანაბარი მოძრაობისას:

A

არ იცვლება

39
Q

სხეულზე მოქმედი ძალისა და ამ ძალით მინიჭებული აჩქარების ურთიერთამოდკდიებულებას გამოსახავს (გრაფიკი)

A
40
Q

სიმკვრივის მათსავე მოცულობაზე დამოკიდებულაბას მუდმივი მასის შემთხვევაშ გამოხატავს (გრაფიკი)

A
41
Q

ლიფტში მოთავსებული სხეულის წონა ვერტიკალურად ქვევით თანაბარი მოძრაობისას

A

არ იცვლება

42
Q

ლიფტში მოთავსებული სხეულის წონა ვერტიკალურად ზევით აჩქარებული მოძრაობისას:

A

იზრდება

43
Q

ლიფტშ მოთავსებული სხეულის წონა ვერტიკალურად ქვევით აჩქარებულად მოძრაობისას:

A

მცრიდება

44
Q

თავისუფალი ვარდნილი სხეულის წონა

A

0-ის ტოლია

45
Q

1 მ მანძილით დაშორებული 1კგ მასის ორი სხეულის გრავიტაციული მიზიდულობის ძალის რიცხობრივი მნიშვნელობაა

A

G

46
Q

მასა არის

A

ინეტრულობის ზომა

47
Q

თავისუფალი ვარდნის აჩქარება სიმაღლის ზრდასთან ერთად

A

მცირდება

48
Q

ინერციის კანონი არის ნიუტონის

A

I კანონი

49
Q

ნიუტონის I კანონი სრულდება

A

ათვლის ინერციული სისტემებისთვის

50
Q

ათვლის ინერციული სიტემებისთვის სრულდება პირობა

A

F=0 a=0

51
Q

ორი სხეული ერთმანეთზე ურთიექმედებს F1 და F2 ძალით, სადაც

A

F1 = -F2

52
Q

თუ ორი სხეულისთვის m1/m2=2 და V1/V2=2 მაშინ P1/P2 =?

A

P1/P2 =1

53
Q

თავისუფალი ვარდნისას ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა ტოლია

A

0-ის

54
Q

თავისუფლად ვარდნა არის

A

თანაბარაჩქარებული მოძრაობა

55
Q

სხეულის სიმკვრივე არის მისი:

A

ერთეულოვანი მოცულობის მასა

56
Q

სხეულის გრავიტაციული ურთიერთქმედებას განსაზღვრავს მისი

A

მასა

57
Q

თუ ორი სხეულისთვის m1/m2=2 და p1/p2=2 მაშინ v1/v2=?

A

v1/v2=1

58
Q

თუ ორი სხეულისთვის v1/v2=2 და p1/p2=2 მაშინ

m1/m2=?

A

m1/m2=4

59
Q

თუ ორი სხეულის ურთიერთქმედებისას m1/m2=3 მაშინ a1/a2=?

A

a1/a2=1/3

60
Q

მასის განზომილებაა

A

ნ * წმ2/მ

61
Q

ათვლის სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია ლიფტთან, როდესაც ის გაჩერებებით ადის ზევით არის (სისტემის ტიპი)

A

ინერციული ათვლის სისტემა

62
Q

ძალა არის სხეულთა

A

ურთიერთქმედების მახასიათებელი სიდიდე

63
Q

ტოლქმედი ძალის მიმართულება ემთხვევა

A

აჩქარების მიმართულებას

64
Q

ტოლქმედი ძალისა და აჩქარების დამოკიდებულების დიაგრამაზე, რომელი წერტილი შეესაბამება მინიმალური მასის სხეულს?

A

3

65
Q

სხეულის წონა შეიძლება იყოს მეტი, ტოლი ან ნაკლები მის მის …(ძალაზე)

A

სიმძიმის ძალაზე

66
Q

დრეკადობის ძალა გამოისახება ფორმულით F= -kx ეს არის (კანონი)

A

ჰუკის კანონი

67
Q

სიხისტის განზომილებაა:

A

ნ/მ

68
Q

თუ სხეული უძრავია, მაშინ ხახუნის ძალის სიდიდე:

A

მოთავსებულია 0-სა და უძრაობის ხახუნის ძალის სიდიდის მაქსიმალურ მნიშვნელობას შორის

69
Q

დრეკადობის ძალის დეფორმაციის სიდიდეზე დამოკდებულების გრაფიკია:

A
70
Q

სრიალის ხახუნის ძალა დაახლოებით ტოლია:

A

უძრაობის ხახუნის ძალის მაქსიმალური მნიშვნელობის

71
Q

დრეკადობის ძალა აღიძრება

A

დეფორმაციის დროს

72
Q

სხეულზე მოქმედ დრეკადობის ძალასა და დეფორმაციის სიდიდეს შორის პროპორციულობის კოეფიციენტი არის

A

სხეულის სიხისტე

73
Q

სხეულის სიხისტე დამოკიდებულია

A

სხეულის შემადგენელი ნივთიერების გვარობასა და სხეულის ზომებზე

74
Q

ხახუნის კოეფიციენტს განზომილება

A

არ გააჩნია