მურწყუ Flashcards Preview

ფიზიკა > მურწყუ > Flashcards

Flashcards in მურწყუ Deck (28)
Loading flashcards...
1
Q

ფიზიკური სიდიდის ათასჯერ გადიდებას აღნიშნავს თავსართი:

A

მეგა (მგ)

2
Q

1კმ არის:

A

a) 1 000 000მმ
B) 1000მ
C) 10 000დმ

3
Q
 1. წნევის ერთეულია:
A

პასკალი

4
Q

ჰორიზონტალურ სარკეზე α კუთხით დაცემული სხივი აირეკლება:

A

α კუთხით

5
Q
 1. დენის ძალის ერთეული:
A

ამპერი

6
Q
 1. მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი და სიხშირე:
A

ურთიერთშებრუნებული სიდიდეებია

7
Q
 1. ორი გამტარის მიმდევრობითი შეერთებისას ერთი და იგივეა:
A

დენი

8
Q

დენის ძალა არის :

A

გამტარში გამავალი მუხტის შეფარდება იმ დროსთან რა დროშიც ამ მუხტმა გაიარა

9
Q
 1. სიჩქარის ერთეული SI სისტემაში:
A

მ/წმ

10
Q

ეწოდება დენის საზომ ხელსაწყოს:

A

ამპერმეტრი

11
Q
 1. რომელი ხელსაწყოთი ზომავენ ძაბვას?
A

ვოლტმეტრით

12
Q
 1. წერტილოვანი მუხტების ურთიერთქმედების კანონი გრეხითი სასწორის გამოყენებით დაადგინა:
A

კულონმა

13
Q
 1. დაცემის და არეკვლის კუთხეები ერთგვაროვან გარემოში:
A

ყოველთვის ტოლია

14
Q
 1. რას ეწოდება კრისტალიზაცია:
A

თხევადი მდგომარეობიდან მყარ მდგომარეობაში გადასვლა

15
Q
 1. პასკალის კანონი:
A

დახშულ ჭურჭელში წნევა სითხესა და აირზე უცვლელად გადაეცემა სითხის ან აირის ყოველ უბანს

16
Q
 1. თუ სხეულის სიჩქარე მცირდება 4-ჯერ, მაშინ მისი იმპულსი:
A

მცირდება 4-ჯერ

17
Q
 1. ნიუტონის მეორე კანონი:
A

აჩქარება, რომლითაც მოძრაობს სხეული, ტოლია მასზე მოქმედი ძალისა და სხეულის მასის შეფარდების.

18
Q
 1. რხევის პერიოდი ეს არის მერხევი სხეულის მიერ:
A

ოთხი ამპლიტუდის ტოლი მანძილის გავლის დრო

19
Q
 1. ადამიანის ყური აღიქვამს შემდეგი სიხშირის ბგერებს:
A

16-20000ჰც

20
Q
 1. რა ერთეულით იზომება პოტენციალთა სხვაობა:
A

ვოლტი

21
Q
 1. SI-ში ძალის იმპულსის ერთეულია:
A

კგ.მ/წმ

22
Q
 1. გამტარების მიმდევრობით შეერთებისას რომელი სიდიდეა მუდმივი:
A

დენის ძალა

23
Q
 1. როგორ ირთვება წრედში ამპერმეტრი:
A

მიმდევრობით

24
Q
 1. მუშაობა სრულდება თუ ძალა მიმართულების
A

მართობული არ არის

25
Q
 1. იმპულსი არის ვექტორული
A

სიდიდე

26
Q
 1. იმპულსის მიმართულება ემთხვევა
A

სიჩქარის მიმართულებას

27
Q
 1. კონვექციის შედეგია:
A

ბრიზი

28
Q
 1. წყალში ჩაძირული ყინულის გადნობისას წყლის დონე:
A

არ იცვლება