ოპტიკა Flashcards Preview

ფიზიკა > ოპტიკა > Flashcards

Flashcards in ოპტიკა Deck (35)
Loading flashcards...
1
Q

ოპტიკა არის

A

ფიზიკის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის სინათლის მოვლენებს

2
Q

სინათლის წყარო ეწოდება

A

სხეულს რომელიც სინათლეს ასხივებს,

3
Q

სინათლის წყაროები არსებობს

A

ბუნებრივი და ხელოვნური

4
Q

ბუნებრივი სინათლის წყაროა:

A

მზე, ვარსკვლავები, ელვა და მანათობელი მწირები-ციცინთელა, ლაზერი

5
Q

ხელოვნური სინათლის წყაროა:

A

ნათურა, სანთელი, კოცონი, ჩართული ტელევიზორის ეკრეანი

6
Q

სინათლის წყარო წერტილოვანია, თუ

A

მისი ზომა ძალიან მცირეა იმ მანძილთან შედარებით, სადაც მის მოქმედებას ვიხილავთ(ვარსკვლავი)

7
Q

სინათლის სხივი არის

A

წარმოსახვითი წრფე, რომლის გასწვრივ ვრცელდება სინათლის ენერგია

8
Q

ერთგვაროვან გამჭირვალე გარემოში სინათლე ვრცელდება-

A

წრფივად

9
Q

სინათლის წრფივი გავრცელებით აიხსნება-

A

ჩრდილის წარმოქმნა, ე.ი იმ არეს წარმოქმნა, სადაც ენერგია არ მიდის

10
Q

როდესაც სინათლის წყარო (S) წერტილოვანია, მაშინ მიიღება

A

მკვეთრი ჩრდილი

11
Q

დიდი ზომის წყაროს შემთხვევაში მიიღება

A

არამკვეთრი ჩრდილი, არა წერტილოვანი წყაროები ნახევარ ჩრდილსაც იძლევა

12
Q

გრანდიოზული მასშტაბის ჩრდილი მიიღება

A

მზისა და მთვარის დაბნელების დროს

13
Q

მზის დაბნელება მოხდება იმ შემთხვევაში , როდესაც

A

მთვარე მოიქცევა მზესა და დედამიწას შორის

14
Q

თუ დედამიწა აღმოჩნდა მზესა და მთვარეს შორის , მაშინ

A

ადგილი აქვს მთვარის დაბნელებას

15
Q

განასხვავებენ სხეულებს, რომლებიც თვითონ

A

ასხივებენ და სხეულებს, რომლებიც ირეკლავენ სინათლეს, ისინი ასევე სინათლის წყაროებია მაგ:მთვარე

16
Q

გარდა მნათი სხეულებისა ჩვენ ვხედავთ სხეულებს, რომლებიც

A

სინათლეს ირეკლავენ

17
Q

სინათლე უჰაერო გარემოში ვრცელდება (სიჩქარით)

A

300 000 კმ-წმ სიჩქარით

18
Q

ერთგვაროვან გარემოში სინათლის სხივი ვრცელდება

A

წრფივად , მაგრამ ორი გარემოს საზღვარზე სხივი მიმართულებას იცვლის, საზღვარზე სხივი მიმართულებას იცვლის, სინათლე ნაწილობრივ (ან მთლიანად) აირეკლება -ბრუნდება იმავე გარემოში , ნაწილი კი გარდატყდება, გადის მეორე გარემოში, სინათლის ნაწილი შთაინთქმება

19
Q

თუ გარემო გამჭირვალეა, სინათლის სხივი-

A

გადის მეორე გარემოში და იცვლის მიმართულებას-გარდატყდება

20
Q

დაცემის კუთხე ტოლია

A

არეკვლის კუთხის

21
Q

დაცემული და არეკლილი სხივი არის

A

ურთიერთ შექცევადი

22
Q

სინათლის არეკვლის გამო ვხედავთ სხეულებს, რომლებიც

A

თავად არ ასხივებენ სინათლეს

23
Q

სინათლის არეკვლის კანონის დასადგენად იყენებენ ხელსაწყოს, სახელად

A

ოპტიკური დისკი

24
Q

სინათლის არეკვლა ემორჩილება კანონებს რომელიც ცნობილია

A

არეკვლის კანონების სახელწოდებით

25
Q

სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის სიდიდე დამოკიდებულია

A

გარემოს ფიზიკურ თვისებებზე, ტემპერატურაზე, სიმკვრივეზე და თვით სინათლეზე, კერძოდ მის ფერზე

26
Q

წითელი ფერის სინათლისათვის გარდატეხის მაჩვნებელი იისფერთან შედარებით-

A

ნაკლებია n წითელი

27
Q

ორი გამჭირვალე გარემოს საზღვრებზე (ჰაერიდან წყალში სხივის გავლისას, ჰაერიდან მინაში სხივის გავლისას ან პირიქით)სინათლე იცვლის

A

მიმართულებას, სინათლის ნაწილი აირეკლება, იმავე გარემოში , ნაწილი კი გარდატყდება, გავა მეორე გარემოში. ამ მოვლენას სინათლის გარდატეხა ეწოდება.

28
Q

sinα/sinß=

A

n2

29
Q

n2;1 არის

A

გარდატეხის მაჩვნებელი, ანუ მეორე გარემოს გარდატეხის მაჩვენებელი პირველის მამართ

30
Q

გარდატეხის ფარდობითი მაჩვენებელი ტოლია

n2;1=

A

თითოეულ გარემოში სინათლის სიჩქარის შეფარდებისა

V1 / V2

31
Q

გარემოს გარდატეხის მაჩვენებელი

n=

C -

v -

A

n= c / v

C - სინათლის სიჩქარე ვაკუომში

v - სინათლის სიჩქარე მოც.მონაკვეთში

32
Q

ჰაერში სინათლის სიჩქარე არის

A

1 კმ/წმ

33
Q

წყალში სინათლის სიჩქარეა-

A

2 კმ/წმ

34
Q

ჰაერში სინათლის სიჩქარე უფრო მეტია ვიდრე წყალში, ამიტომ წყალი ოპტიკურად

A

მეტად მკვრივია, ვიდრე ჰაერი

35
Q

სინათლის არეკვლის მოვლენაზე დაკვირვება შესაძლებელია სხვადასხვა

A

სახის სარკეებით, ბრტყელით და სფერულით