ტესტი -კინემატიკა Flashcards Preview

ფიზიკა > ტესტი -კინემატიკა > Flashcards

Flashcards in ტესტი -კინემატიკა Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

დროის განმრავლობაში სხეულის მდებარეობის ცვლილება სივრცეში სხვა სხეულების მიმართ არის:

A

მექანიკური მოძრაობა

2
Q

გადატანითია მოძრაობა, როდესაც:

A

სხეულის ყველა წერტილი ერთინაირ ტრაექტორიაზე მოძრაობს

3
Q

ბრუნვითა მოძრაობა, როდესაც

A

სხეულის ყველა წერტილი შემოწერს წრეწირს ან წრეწირის რკალს

4
Q

ნივთიერი წერტილი ეწოდება სხეულს, რომლის

A

ზომები შეგვიძლია უგუნებელვყოთ

5
Q

ათვლის სხეული ეწოდება სხეულს რომლის

A

მიმართაც განიხილება სხვა სხეულის მოძრაობა

6
Q

ტრაექტორია არის

A

წირი, რომელზეც მოძრაობს სხეული

7
Q

ტრაექტორია ზოგჯერ

A

ხილული წირია, ზოგჯერ უხილავი

8
Q

გავლილი მანძილი არის

A

ტრაექტორიის სიგრძე

9
Q

გადაადგილების მოდული ნაკლებია ან ტოლი

A

გავლილი მანძილის

10
Q

სკალარული სიდიდეებია:

A

გავლილი მანძილი, წნევა, ფართობი

11
Q

ვექტორული სიდიდეებია:

A

ძალა, თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, გადაადგილება

12
Q

წრფივი თანაბარი მოძრაობის დროს

A

სხეულის სიჩქარის მიმართულება არ იცვლება, მოდულიც არ იცვლება

13
Q

სიჩქარის ერთეული Si სისტემაში არის

A

მეტრი/წამი - - – - მ/წმ

14
Q

სიჩქარის ფორმულა წრფივი თანაბარი მოძრაობისას არის:

A

V= S/t

15
Q

წრეწირზე მოძრაობისას ბრუნვის პერიოდსა და სიხშირის შორის დამოკიდებულება გამოისახება

A

T= 1/n

16
Q

სიჩქარეს, რომელიც სხეულის დროის მოცემულ მომენტში ან ტრაექტორიის მოცემულ წერტილში გააჩნია, ეწოდება

A

მყისი სიჩქარე

17
Q

წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას:

A

სხეულის სიჩქარე დროის ყოველ ტოლ შუალედში თანაბრად იცვლება

18
Q

აჩქარების ერთეული არის

A

კმ/სთ2

19
Q

გადაადგილების ფორმულა წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობის დროის ჩაიწერება როგორც

A

S= V0t + at2/2

20
Q

წრეწირზე მოძრაობა არის:

A

ყოველთვის აჩქარებული მოძარობა

21
Q

წრეწირზე მოძრაობისას სიხშირის ერთეულია:

A

წმ-1