1. Svensk, finländsk eller europeisk? Flashcards Preview

RUB.3 > 1. Svensk, finländsk eller europeisk? > Flashcards

Flashcards in 1. Svensk, finländsk eller europeisk? Deck (84):
1

ruotsalainen (adj.)

svensk, svenskt, svenska

2

suomalainen (adj.)

finsk, finskt, finska

3

eurooppalainen (adj.)

europeisk, europeiskt, europeiska

4

kummallinen, omituinen

konstig, konstigt, konstiga

5

juuri

en rot, roten, rötter, rötterna 3*

6

vaikuttaa johonkin

påverka, påverkar, påverkade, påverkat 1 någonting

7

olla niin tärkeää

spela 1 så stor roll

8

kuitenkin

ändå

9

alun perin

ursprungligen

10

pohtia jotakin

fundera, funderar, funderade, funderat 1

11

oikeastaan

egentligen

12

tarkoittaa, merkitä

betyda, betyder, betydde, betytt 2

13

suomalainen (adj.)

finsk, finskt, finska

14

monella tavalla

på många sätt

15

passi

ett pass, passet, pass, passen 5

16

kuva jostakin

en bild, bilden, bilder, bilderna 3 av någonting

17

kuninkaallinen perhe

en kungafamilg, kungafamilgen, kungafamilger, kungafamilgerna 3

18

leikillään, piloillaan

på skämt

19

jollakin tavalla

på något sätt

20

tuntua

kännas, känns, kändes, känts 2

21

jotakin ruotsalaista

något svenskt

22

koti

ett hem, hemmet, hem, hemmen 5

23

siellä täällä

här och där

24

vaikka

fast (konj.)

25

ei lainkaan

inte alls

26

isänmaallinen

patriotisk, patriotiskt, patriotiska

27

todella

väldigt

28

jopa

till och med

29

kansallinen

nationell, nationellt, nationella

30

olla kyse jostakin, käsitellä jotakin

handla, handlar, handlade, handlat 1 om någonting

31

näyttää

visa, visar, visade, visat 1

32

ylpeä jostakin

stolt, stolt, stolta över någonting

33

alkuperä, syntyperä

ett ursprung, -et

34

nimittäin

nämligen

35

täsmällinen, tarkka

exakt, exakt, exakta

36

lapsuudenkoti

ett föräldrahem, föräldrahemmet, föräldrahem, föräldrahemmen 5

37

päinvastoin

tvärtom

38

asettaa esille

ställa, ställer, ställde, ställt 2 upp

39

lippu

en flagga, flaggan, flaggor, flaggorna 1

40

synkkämielinen, melankolinen

melankolisk, melankoliskt, melankoliska

41

hävetä jotakin

skämmas, skäms, skämdes, skämts 2 för någonting

42

vaikuttaa (olevan)

verka, verkar, verkade, verkat 1

43

pitää kiinni jostakin

hålla, håller, höll, hållit 4 fast vid någonting

44

osa jostakin

en del, delen, delar, delarna 2 av någonting

45

huomata

märka, märker, märkte, märkt 2

46

luonteenpiirre

ett karaktärsdrag, karaktärsdraget, karaktärsdrag, karaktärsdragen 5

47

suorasukainen

rakt på sak

48

velvollisuudentuntoinen

plikttrogen, plikttroget, plikttrogna

49

ruotsalainen

en svensk, svensken, svenskar, svenskarna 2

50

olla yhtä mieltä jostakin

vara, är, var, varit 4 överens om någonting

51

suoraan

direkt

52

miettiä, pohtia, ihmetellä

undra, undrar, undrade, undrat 1

53

suomalainen (henkilö)

en finländare, finländaren, finländare, finländarna 5

54

rehellinen

ärlig, ärligt, ärliga

55

suora

rak, rakt, raka

56

jäyhä, jörö

butter, buttert, buttra

57

luotettava

pålitlig, pålitligt, pålitliga

58

kehittää

utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat 1

59

tiedostamatta

omedvetet

60

persoonallisuus

en personlighet, personligheten, personligheter, personligheterna 3

61

erityispiirre

ett särdrag, särdraget, särdrag, särdragen 5

62

jossa

där

63

raja

en gräns, gränsen, gränser, gränserna 3

64

maa

ett land, landet, länder, länderna 3*

65

tässä: ovat katoamassa

håller på att suddas ut

66

olla tekemässä jotakin, olla tekemäisillään jotakin

hålla, håller, höll, hållit 4 på att göra någonting

67

pyyhkiä pois

sudda, suddar, suddade, suddat 1 ut

68

manner, maanosa

en kontinent, kontinenten, kontinenter, kontinenterna 3

69

tuote

en produkt, produkten, produkter, produkterna 3

70

liike

en butik, butiken, butiker, butikerna 3

71

ainakin

åtminstone

72

ulkoisesti

till det yttre

73

kansanluonne

en folksjäl, -en

74

samanlainen

samma sorts

75

käyttää

använda, använder, använde, använt 2

76

samanlainen

samma slags

77

EU-kansalainen

en EU-medborgare, -medborgaren, -medborgare, -medborgarna 5

78

missä tahansa

var som helst

79

on kai kyse alkuperästä

det är väl ursprung det handlar om

80

tunne

en känsla, känslan, känslor, känslorna 1

81

olla kotoisin jostakin

vara 4 hemma någonstans

82

jopa

även

83

globalisoitunut

globaliserad, globaliserat, globaliserade

84

maailma

en värld, världen, världar, världarna 2